Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων και σχεδίων λογοτεχνικής μετάφρασης


Το πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτεί σχέδια πολιτιστικών δράσεων που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολιτιστικών φορέων, σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες και σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου, ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της στήριξης σχεδίων για συνεργατικές πολιτιστικές δράσεις. Τα προτεινόμενα σχέδια είναι απαραίτητο να καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τρεις παρακάτω ειδικούς όρους ενεργειών:

·         την ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού,

·         την ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων,

·         την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

 

Για το 2010 η Επιτροπή θα παρέχει ενίσχυση σε σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης και στήριξη στους πολιτιστικούς οργανισμούς που συνεργάζονται διασυνοριακό επίπεδο για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα:

 

i.              Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης

Η κοινοτική στήριξη προς τη λογοτεχνική μετάφραση επιδιώκει να βοηθήσει τους Ευρωπαίους ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κληρονομιά των άλλων Ευρωπαίων μέσω της προώθησης της κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων μεταξύ των χωρών.

Είναι δυνατή η παροχή επιδοτήσεων σε εκδοτικούς οίκους για τη μετάφραση και την έκδοση μυθιστορημάτων από τη μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην άλλη (συμπεριλαμβάνονται τα αρχαία ελληνικά). Η αίτηση του κάθε εκδότη μπορεί να αφορά 10 έργα κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία να έχουν ήδη εκδοθεί. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 2.000 € έως 60.000 € και ο υπολογισμός της επιχορήγησης θα βασίζεται για πρώτη φορά σε σταθερό ποσό ανά σελίδα για κάθε γλώσσα (για την ελληνική γλώσσα: 18,49 € ανά σελίδα. Εξαιρούνται τα έργα ποίησης που χρηματοδοτούνται βάσει προϋπολογισμού). Επίσης, η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Φεβρουαρίου 2010.

 

ii.             Σχέδια για πολιτιστικές δράσεις συνεργασίας (σκέλος 1.2.1)

Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσεις στις οποίες συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί φορείς, συνεργαζόμενοι σε τομεακό και διατομεακό επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον επιλέξιμες χώρες για μέγιστο διάστημα δύο ετών. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 50.000 € έως 200.000 €, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Οκτωβρίου 2009.

 

iii.           Πολυετή σχέδια συνεργασίας διάρκειας από 3 έως 5 έτη (σκέλος 1.1)

Στόχος της κατηγορίας είναι να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς δεσμούς ενθαρρύνοντας έξι τουλάχιστον πολιτιστικούς φορείς από έξι τουλάχιστον επιλέξιμες χώρες να συνεργαστούν σε τομεακό και διατομεακό επίπεδο προκειμένου να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες για διάστημα τριών έως πέντε ετών. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 200.000 € έως 500.000 € ανά έτος, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Οκτωβρίου 2009.

 

Πατήστε εδώ για τη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος.

Πατήστε εδώ για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση σχεδίων μετάφρασης.

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστοτόπους:

·         Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call98_en.htm

·         Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2009/index_en.php

 

ή επικοινωνήσετε με το Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας:
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπουργείο Πολιτισμού)
Διευθυντής: κ. Δημήτριος Αντωνόπουλος
Ερμού 17, 10563, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3230323, 210 3230293, 210 8201501
Φαξ: 210 3310796
E-mail: ccp.greece@culture.gr, dantonopoulos@culture.gr