Β' Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών πρακτικών, 2004
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θεματικές προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού