Β' Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών πρακτικών, 2004
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αναγνωστικές πρακτικές όσων διαβάζουν βιβλία

  • Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τους τελευταίους 12 μήνες
    ( 497-520, 521-540, 541-560, 561-571 )

 

 

  • Κριτήρια επιλογής βιβλίων για ανάγνωση
    ( 707-721 )