ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την εκτέλεση του Υποέργου

«Αναπαραγωγή, Διανομή και Μεταφορά Υλικού Προβολής
της ΔΕΒΘ 2013»

 στο πλαίσιο της Πράξης «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ 2011-2012-2013-2014)», στον Άξονα Προτεραιότητας «07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Μακεδονία Θράκη», που συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους - ΕΣΠΑ 2007 - 2013

 

ΑΔΑ: ΒΕ2Π469ΗΓ2-ΑΡΧ

Περίληψη προκήρυξης

Τεύχος προκήρυξης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) ανακοινώνει ότι η διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού «Αναπαραγωγή, Διανομή και Μεταφορά Υλικού Προβολής της ΔΕΒΘ 2013» που είχε ορισθεί για τις 26-4-2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), στον 3ο όροφο του επί της οδού Αθανασίου Διάκου 4, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, Ελλάδα, αναβάλλεται λόγω απεργίας των εργαζομένων του ΕΚΕΒΙ. Οι φάκελοι που κατατέθηκαν έχουν φυλαχθεί σε ασφαλές σημείο έως ότου παραδοθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας.Η νέα ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί άμεσα και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.


 

Διευκρινίσεις:

 1. Στη σελίδα 90 αναφέρεται ότι: Η Παρούσα Προσφορά δεσμεύσει τον Υποψήφιο Ανάδοχο για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

  Διευκρινίζεται ότι: Η Παρούσα Προσφορά δεσμεύσει τον Υποψήφιο Ανάδοχο για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.


 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις:

 • Ερώτηση 1 (ΑΠ 25955 4/4/2013)

  Στο Β Μέρος της προκήρυξης, στην παράγραφο 2.3.2 και συγκεκριμένα στη σελίδα 45, αναφέρεται ότι «Το πολιτιστικό πρόγραμμα θα διανεμηθεί ... και ως ένθετο στην Κυριακάτικη έκδοση εφημερίδων που θα προτείνει ο Ανάδοχος, μια εβδομάδα πριν την διενέργεια της Έκθεσης». Η υποχρέωση του αναδόχου σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο να προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή μια Κυριακάτικη έκδοση εφημερίδας και να μεταφέρει το σχετικό υλικό;

  Απάντηση

  Ναι, η υποχρέωση του αναδόχου σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο να προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή μια Κυριακάτικη έκδοση εφημερίδας και να μεταφέρει το σχετικό υλικό.


 • Ερώτηση 2 (ΑΠ 25955 4/4/2013)

  Στο Β Μέρος της προκήρυξης, στην παράγραφο 2.3.2 και συγκεκριμένα στη σελίδα 46 (επένδυση λεωφορείου ξενάγησης) αναφέρεται ότι θα τοποθετηθούν στο λεωφορείο ξενάγησης στην πόλη 2 banner. Χρειάζεται ο ανάδοχος να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου και να πάρει τη σχετική άδεια;

  Απάντηση

  Όχι, ο ανάδοχος δεν χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου για να πάρει τη σχετική άδεια.