Euripides - Aristophanes. Gu xi la bei ju xi ju ji. [tr.by]: Zhang Zhu Ming & Wang Huan Sheng. Nanjing: Yilin Press, 2011. 1013p.
ISBN: 978-7-5447-1170-8
Original title: (Selected works)
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature

Notes: 欧里庇得斯 & 阿里斯托芬. 古希腊悲剧喜剧集. [tr.by]: 张竹明 & 王焕生. 南京: 译林出版社, 2011. 1013页.