Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Ancient Greek Literature
Artemidorus. The interpretation of dreams. [tr.by]: Robert J. White · Comments Robert J. White. Park Ridge: Noyes Press, 1975. 259p.
ISBN: 0-8155-5029-4
Original title: Ονειροκριτικά
Language: English - Greek
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available