Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Ancient Greek Literature
Aristotle. Nicomachean ethics. [tr.by]: J. A. K. Thomson · Introduction Jonathan Barnes · Comments Hugh Tredennick. New York: Penguin Books, 2004. 329p.
ISBN: 0-14-044949-3
Original title: Ηθικά Νικομάχεια
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available