Βρέθηκαν 2 εγγραφές. Εγγραφές 1-2.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Ancient Greek Literature
Aesop. Aesop’s fables: a selection. [tr.by]: Ian Warren · Engraving Hellmuth Weissenborn. London: Acorn, 1982. 31p.
ISBN: 0-902015-16-8
Original title: Μύθοι
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Lucian. True history and Lucius or the ass. [tr.by]: Paul Turner · Illustration Hellmuth Weissenborn. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1974. 108p.
ISBN: 0-253-20176-4
Original title: Αληθινή ιστορία. Λούκιος ή Όνος
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available