Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
English
Ancient Greek Literature
Hierocles. The Philogelos, or, Laughter-lover. [tr.by]: Barry Baldwin · Introduction - Comments Barry Baldwin. Amsterdam: J. C. Gieben, 1983. 134p.
ISBN: 90-70265-45-1
Original title: Φιλόγελως
Language: English
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available