Τα Ελληνικά Γράμματα στο Διαδίκτυο

 
Το ΕΚΕΒΙ ανέλαβε την υλοποίηση του έργου για την προβολή των Ελληνικών Γραμμάτων στο Διαδίκτυο (2004-2007), με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του βιβλίου. Το ΕΚΕΒΙ συμμετέχει έτσι, από κοινού με 146 πολιτιστικούς φορείς, στην προσπάθεια που συντονίζει το Υπουργείο Πολιτισμού με στόχο την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 
Το έργο περιλαμβάνει:
 
Την αναδρομική ψηφιοποίηση του περιεχομένου σημαντικών λογοτεχνικών περιοδικών.
  Tη δημιουργία πολύγλωσσου δικτυακού τόπου για την προβολή της Ελληνικής Ποίησης.
  Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της δικτυακής θύρας του ΕΚΕΒΙ.
 

Η πηγή χρηματοδότησης για τα Ελληνικά Γράμματα στο Διαδίκτυο:
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Διαρθρωτικό Ταμείο (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Παιδεία και Πολιτισμός», Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης της συνολικής εθνικής στρατηγικής για την πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας. Σκοπός του Μέτρου 1.3 είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.infosoc.gr/