Για μια ευρωπαϊκη πολιτική βιβλίου - Πολιτισμός 2000

Πολυετής συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης

 
Το ΕΚΕΒΙ συντονίζει την πολυετή συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιβλιοπωλών (EBF), την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP), την Ιταλική Ένωση Εκδοτών (ΑΙΕ) την Ένωση Εκδοτών Ρουμανίας (ΑΕR), και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συγγραφέων (EWC). 16 ευρωπαϊκοί φορείς και οργανισμοί υποστηρίζουν ήδη την υλοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας, στην οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του βιβλίου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το σχέδιο που διαρκεί μέχρι τον Ιούλιο 2007, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
 
Πολιτική Βιβλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Διοργάνωση ετήσιας ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για το βιβλίο και την αγορά του βιβλίου, με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών, ενώσεων και δημόσιων αρχών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του βιβλίου. Οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη συζητούν τα κύρια ζητήματα της πολιτικής για το βιβλίο που εκκρεμούν σήμερα στη διευρυμένη Ε.Ε. και προτείνουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., στα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία.
  Μελέτη της κατάστασης της αγοράς του βιβλίου. Οι πρωταρχικοί στόχοι της μελέτης είναι: (α) η ταυτοποίηση των αναγκών του τομέα του βιβλίoυ και (β) η ταυτοποίηση των μέτρων προτεραιότητας και των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη βιομηχανία για τη βελτίωση των τρεχουσών συνθηκών και τη μεγιστοποίηση της δυναμικής του τομέα.
  Δημιουργία κοινού δικτυακού κόμβου
  Οργάνωση ευρείας και μακροχρόνιας πολιτικής για την προώθηση της ανάγνωσης στην Ευρώπη. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση υποδειγμάτων ορθών πρακτικών (best practices) για την προώθηση της ανάγνωσης σε τοπικό επίπεδο και την παρουσίαση των συμπερασμάτων κατά τη διάρκεια μιας συνδιάσκεψης για την ανάγνωση. Τέλος, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία των βασικών πληροφοριακών εργαλείων για την ανταλλαγή εμπειριών, ειδίκευσης και ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο και πρόγραμμα “Get caught reading Europe”).
 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.booksineurope.org/

Η πηγή χρηματοδότησης της συμφωνίας συνεργασίας:
Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 υποστηρίζει και χρηματοδοτεί μη-κερδοσκοπικά, ποιοτικά σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων, τα οποία συμβάλλουν στην προώθηση ενός πολιτιστικού χώρου που είναι κοινός στους λαούς της Ευρώπης.
Τρεις είναι οι κατηγορίες των σχεδίων που χρηματοδοτούνται: Ετήσια σχέδια συνεργασίας (περιλαμβάνονται σχέδια μετάφρασης), Σχέδια πολυετών συμφωνιών συνεργασίας, και Ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στόχοι του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» είναι οι ακόλουθοι:

  1. προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου,
  2. διάδοση σε διακρατικό επίπεδο του πολιτισµού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δηµιουργών και επαγγελµατιών του πολιτιστικού χώρου και των έργων τους,
  3. αξιοποίηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και ανάπτυξη νέων µορφών πολιτιστικής έκφρασης,
  4. από κοινού συµµετοχή στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά ευρωπαϊκής σηµασίας· διάδοση της τεχνογνωσίας για τη διαφύλαξή της,
  5. αναγνώριση του ρόλου του πολιτισµού στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, και ρητή αναγνώριση του πολιτισμού ως οικονοµικού παράγοντα και παράγοντα κοινωνικής ένταξης και ιθαγένειας,
  6. εδραίωση του διαπολιτιστικού διαλόγου και αµοιβαίες ανταλλαγές µεταξύ ευρωπαϊκών και µη ευρωπαϊκών πολιτισµών,
  7. βελτίωση της πρόσβασης και ενθάρρυνση της συµµετοχής του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού πολιτών της Ε.Ε. στον τοµέα του πολιτισµού.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://www.ccp.culture.gr/