Πίνακας 1681 : Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους 1-25 βιβλία 20,0% 12,6% 19,3% 21,5% 21,2% 23,4% 18,5%
26-50 βιβλία 21,1% 17,0% 21,3% 20,6% 21,7% 27,9% 20,3%
51-200 βιβλία 26,1% 31,2% 30,9% 27,8% 26,2% 24,7% 22,0%
201-400 βιβλία 4,4% 14,7% 4,3% 5,6% 3,9% 2,9% 2,4%
Πάνω από 400 βιβλία 4,5% 11,3% 5,8% 3,3% 6,7% 3,4% 3,0%
ΔΓ 18,9% 10,2% 14,3% 17,1% 15,5% 11,6% 27,2%
ΔΑ 5,0% 2,9% 4,1% 4,0% 4,8% 6,1% 6,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1682 : Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους 1-25 βιβλία 20,0% 18,4% 21,7% 10,6%
26-50 βιβλία 21,1% 19,4% 22,9% 11,1%
51-200 βιβλία 26,1% 30,6% 24,0% 9,9%
201-400 βιβλία 4,4% 6,4% 3,3% 1,1%
Πάνω από 400 βιβλία 4,5% 6,3% 3,2% 4,7%
ΔΓ 18,9% 15,7% 19,9% 38,4%
ΔΑ 5,0% 3,1% 5,1% 24,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1683 : Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους 1-25 βιβλία 20,0% 16,4% 23,3% 27,3%
26-50 βιβλία 21,1% 20,7% 19,5% 23,4%
51-200 βιβλία 26,1% 30,7% 21,2% 17,1%
201-400 βιβλία 4,4% 5,4% 2,8% 2,8%
Πάνω από 400 βιβλία 4,5% 6,2% 2,0% 1,5%
ΔΓ 18,9% 15,3% 25,3% 24,3%
ΔΑ 5,0% 5,3% 5,9% 3,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1684 : Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους 1-25 βιβλία 20,0% 37,6% 22,4% 21,1% 31,3% 21,0% 13,2% 29,9% 14,2% 31,2% ,0% 3,7% 13,6% 24,4%
26-50 βιβλία 21,1% 24,8% 21,3% 25,4% 25,0% 21,6% 16,7% 29,2% 19,3% 33,3% ,0% ,0% 31,8% 17,5%
51-200 βιβλία 26,1% 27,2% 22,4% 31,0% 25,0% 18,0% 21,1% 28,5% 33,8% 13,8% ,0% 7,4% 34,1% 25,0%
201-400 βιβλία 4,4% 4,0% 2,9% 8,5% 3,8% 3,6% 3,5% 1,5% 6,6% 3,6% ,0% ,0% 4,5% 3,1%
Πάνω από 400 βιβλία 4,5% 1,6% 3,5% 2,8% 5,0% 1,2% 3,5% 2,2% 8,1% 2,2% ,0% ,0% 4,5% 1,3%
ΔΓ 18,9% 1,6% 19,2% 9,9% 8,8% 33,5% 38,6% 7,3% 12,3% 14,5% 77,8% 85,2% 4,5% 26,9%
ΔΑ 5,0% 3,2% 8,3% 1,4% 1,3% 1,2% 3,5% 1,5% 5,7% 1,4% 22,2% 3,7% 6,8% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1685 : Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους 1-25 βιβλία 20,0% 14,4% 14,3% 23,5%
26-50 βιβλία 21,1% 18,8% 17,4% 22,7%
51-200 βιβλία 26,1% 35,3% 26,7% 21,4%
201-400 βιβλία 4,4% 6,8% 3,1% 3,3%
Πάνω από 400 βιβλία 4,5% 8,2% 2,5% 2,8%
ΔΓ 18,9% 10,4% 21,7% 22,8%
ΔΑ 5,0% 6,1% 14,3% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1686 : Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους κατά συνολική αναγνωσιμότητα


Σύνολο Συνολική αναγνωσιμότητα
Δε διαβάζουν Μόνο "πρακτικά" και "επαγγελματικά" Διαβάζουν λίγα (1-9) Διαβάζουν αρκετά (Πάνω από 9)
Πόσα βιβλία υπάρχουν σπίτι τους 1-25 βιβλία 20,0% 25,6% 27,2% 11,3% 5,1%
26-50 βιβλία 21,1% 21,4% 28,9% 17,8% 11,0%
51-200 βιβλία 26,1% 17,0% 20,1% 40,6% 35,5%
201-400 βιβλία 4,4% 1,8% 2,9% 6,8% 12,0%
Πάνω από 400 βιβλία 4,5% 1,2% 3,0% 5,4% 18,5%
ΔΓ 18,9% 25,5% 14,4% 14,0% 17,3%
ΔΑ 5,0% 7,6% 3,5% 4,1% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1687 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,80 12,23

Πίνακας 1688 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 10,34 11,78 12,46 12,35 13,04 12,86 13,06

Πίνακας 1689 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,22 11,96 12,80 12,73 12,43

Πίνακας 1690 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,86 12,41 12,41

Πίνακας 1691 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,74 12,78 11,91 10,95 11,68

Πίνακας 1692 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,52 12,40 12,49 12,97 12,82 12,99 12,72 11,28 13,00

Πίνακας 1693 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,43 12,60

Πίνακας 1694 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 11,39 12,37 12,71 12,61 12,71 12,62

Πίνακας 1695 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,92 12,61 12,52 12,13 12,18

Πίνακας 1696 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,64 12,38 12,44 12,61

Πίνακας 1697 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,68 12,43 12,47 12,30 12,84 12,51

Πίνακας 1698 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,60 12,37 12,78

Πίνακας 1699 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,54 12,19 12,45

Πίνακας 1700 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,38 12,30 11,40 12,00 11,70 12,95 12,69 12,71 12,14 16,00 15,33 13,12 11,06

Πίνακας 1701 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,80 12,15 12,29

Πίνακας 1702 : Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία κατά συνολική αναγνωσιμότητα


Σύνολο Συνολική αναγνωσιμότητα
Δε διαβάζουν Μόνο "πρακτικά" και "επαγγελματικά" Διαβάζουν λίγα (1-9) Διαβάζουν αρκετά (Πάνω από 9)
Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία Μέσος όρος 12,48 12,54 12,56 12,56 12,00