Πίνακας 1541 : Λεπτά ανα ημέρα που ακούν ραδιόφωνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Τις καθημερινές Μέσος όρος 160,14 130,24 178,81 215,14 187,82 165,93 103,90 141,49 160,86 125,70 150,00 165,00 146,89 184,68
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 135,74 95,52 169,36 157,60 138,00 129,72 84,30 79,36 145,97 103,93 130,00 110,40 141,56 154,91

Πίνακας 1542 : Λεπτά ανα ημέρα που ακούν ραδιόφωνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Τις καθημερινές Μέσος όρος 160,14 158,00 180,91 158,74
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 135,74 146,35 183,76 124,67

Πίνακας 1543 : Λεπτά ανα ημέρα που ακούν ραδιόφωνο κατά συνολική αναγνωσιμότητα


Σύνολο Συνολική αναγνωσιμότητα
Δε διαβάζουν Μόνο "πρακτικά" και "επαγγελματικά" Διαβάζουν λίγα (1-9) Διαβάζουν αρκετά (Πάνω από 9)
Τις καθημερινές Μέσος όρος 160,14 126,57 192,32 182,47 181,92
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 135,74 108,28 164,46 154,28 145,59

Πίνακας 1544 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 47,63 24,06
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 51,86 30,77

Πίνακας 1545 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 18,12 29,04 38,45 35,90 36,17 38,59 35,53
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 23,64 36,76 47,89 47,20 41,80 38,17 34,44

Πίνακας 1546 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 45,58 33,67 38,52 35,56 22,04
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 62,10 42,78 38,19 43,22 29,79

Πίνακας 1547 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 24,78 36,32 53,55
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 23,66 42,36 70,37

Πίνακας 1548 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 33,40 40,95 37,86 46,27 26,42
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 37,20 43,49 46,46 67,19 46,94

Πίνακας 1549 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 41,24 58,20 38,45 24,48 30,50 38,56 17,95 27,77 17,55
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 45,78 68,65 45,55 24,65 33,92 39,43 21,10 43,91 22,73

Πίνακας 1550 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 37,92 30,41
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 45,69 31,44

Πίνακας 1551 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 43,15 44,25 38,42 32,20 43,73 29,81
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 57,39 49,87 53,37 37,43 52,86 26,99

Πίνακας 1552 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 25,84 32,49 39,07 44,48 43,66
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 26,27 35,48 41,94 53,01 65,17

Πίνακας 1553 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 69,28 26,82 10,48 12,58
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 69,99 36,23 13,79 16,94

Πίνακας 1554 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 45,53 46,35 34,56 36,31 43,04 28,37
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 63,12 58,29 37,78 47,49 43,46 29,58

Πίνακας 1555 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 48,20 27,38 29,89
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 57,37 30,52 37,58

Πίνακας 1556 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 35,60 38,15 33,32
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 47,18 34,46 29,12

Πίνακας 1557 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 27,25 33,31 42,12 52,11 34,92 37,74 49,09 31,50 43,53 37,50 7,41 38,56 40,00
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 35,30 36,85 49,18 41,71 39,89 47,07 27,56 46,03 46,37 45,00 6,67 51,89 36,40

Πίνακας 1558 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 33,14 29,56 37,23
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 48,34 45,56 36,69

Πίνακας 1559 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν εφημερίδες κατά συνολική αναγνωσιμότητα


Σύνολο Συνολική αναγνωσιμότητα
Δε διαβάζουν Μόνο "πρακτικά" και "επαγγελματικά" Διαβάζουν λίγα (1-9) Διαβάζουν αρκετά (Πάνω από 9)
Τις καθημερινές Μέσος όρος 35,41 27,99 41,00 41,06 43,27
Το Σαββατοκύριακο Μέσος όρος 40,92 27,68 45,55 49,95 73,23


Πίνακας 1560 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 28,2% 26,6%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 14,3% 18,5%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 11,0% 6,4%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 2,3% 8,3%
Ξένες ταινίες 14,3% 14,7% 13,9%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 4,2% 12,3%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 8,1% ,7%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 2,7% 5,2%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% ,9% 2,9%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 8,7% ,5%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 1,6% 2,1%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,4% ,4%
Reality shows ,7% ,5% ,9%
Άλλο 1,3% 1,8% ,8%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,5% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1561 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 8,0% 17,4% 23,7% 30,5% 29,6% 32,3% 32,6%
Ελληνικές ταινίες 16,4% 10,6% 12,3% 14,2% 14,4% 16,7% 18,4% 23,3%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% ,6% 3,1% 5,7% 8,4% 11,6% 11,9% 12,4%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 1,1% 5,0% 4,2% 5,2% 6,6% 5,9% 6,3%
Ξένες ταινίες 14,3% 24,9% 22,9% 21,2% 16,5% 10,6% 7,6% 4,6%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 12,5% 7,9% 8,4% 7,8% 7,5% 9,0% 9,4%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,3% 7,8% 5,8% 4,7% 3,9% 4,4% 3,8% 2,7%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 5,1% 5,5% 4,1% 4,4% 3,4% 4,4% 2,6%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 6,3% 3,3% 3,0% 1,5% 1,7% ,8% ,8%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,5% 10,3% 6,7% 5,4% 4,3% 4,4% 3,4% 1,7%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 11,7% 4,7% 2,0% ,7% ,6% ,9% 1,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,0% 1,2% ,9% ,3% ,2% ,1% ,0%
Reality shows ,7% 1,1% 1,7% ,8% ,4% ,6% ,0% ,6%
Άλλο 1,3% ,0% 1,2% 1,3% 1,6% 1,4% 1,1% 1,1%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% 1,3% ,5% ,2% ,6% ,1% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1562 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 29,4% 18,6% 31,1% 28,7% 31,8%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 9,7% 12,3% 19,9% 14,7% 22,3%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 9,1% 4,1% 11,0% 9,3% 9,4%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 3,2% 3,7% 6,2% 5,3% 8,3%
Ξένες ταινίες 14,3% 21,2% 23,0% 8,9% 14,2% 8,8%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 5,6% 8,2% 8,8% 8,3% 9,6%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 3,8% 6,4% 3,5% 4,7% ,7%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 2,7% 4,9% 4,0% 4,0% 2,4%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 2,3% 3,2% ,9% 2,4% 1,3%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 5,7% 7,5% 2,8% 4,4% 1,9%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 2,0% 4,7% ,7% 1,0% 1,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,6% ,8% ,1% ,7% ,0%
Reality shows ,7% 1,2% 1,1% ,6% ,4% ,3%
Άλλο 1,3% 2,3% 1,0% ,9% 1,9% 1,3%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,1% ,7% ,6% ,1% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1563 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,4% 31,0% 25,5% 28,0%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 23,3% 14,6% 10,7%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 8,2% 7,8% 12,8%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 8,5% 4,6% 2,9%
Ξένες ταινίες 14,3% 6,0% 17,2% 18,8%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 10,3% 7,7% 7,7%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 3,1% 5,0% 3,3%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 2,8% 4,8% 3,1%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 1,2% 2,2% 2,2%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 2,4% 5,1% 5,6%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,8% ,6% 2,5% 1,5%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,2% ,4% ,8%
Reality shows ,7% ,8% ,7% ,4%
Άλλο 1,2% 1,0% 1,2% 1,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,7% ,6% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1564 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,4% 28,8% 27,0% 21,9% 26,1% 26,1%
Ελληνικές ταινίες 16,0% 17,8% 13,9% 11,6% 12,4% 9,7%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,4% 8,5% 9,2% 6,4% 10,5% 7,5%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,5% 6,4% 4,1% 3,7% 3,0% 1,3%
Ξένες ταινίες 14,6% 11,6% 18,0% 21,7% 23,0% 21,9%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,6% 8,9% 8,2% 8,3% 6,1% 7,4%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,3% 4,3% 4,4% 4,9% 2,2% 3,0%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 4,2% 2,9% 5,2% 2,9% ,9%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 1,7% 2,5% 2,5% 3,0% 3,6%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 4,0% 5,1% 5,9% 3,1% 8,5%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 1,0% 2,8% 4,5% 4,7% 3,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,3% ,8% ,4% ,4% 2,8%
Reality shows ,7% ,7% ,4% 1,1% 1,2% ,0%
Άλλο 1,2% 1,3% ,5% 1,1% 1,3% 3,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,4% ,2% ,8% ,0% 1,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1565 : Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Είδη τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθούν περισσότερο Ειδήσεις 27,3% 30,1% 28,1% 25,1% 27,2% 19,8% 33,5% 28,1% 17,3% 31,6%
Ελληνικές ταινίες 16,5% 16,6% 12,9% 14,0% 15,5% 13,2% 22,0% 20,4% 9,4% 9,8%
Πολιτικές συζητήσεις/στρογγυλά τραπέζια 8,6% 9,4% 12,0% 8,0% 6,3% 5,3% 11,6% 7,7% 4,0% 9,6%
Πρωινές εκππομπές ποικίλης ύλης 5,4% 4,6% 1,4% 3,5% 8,1% 7,3% 5,7% 11,1% 2,6% ,0%
Ξένες ταινίες 14,3% 14,6% 16,4% 18,9% 13,0% 19,4% 5,6% 9,9% 23,7% 15,1%
Ελληνικές κοινωνικές/κωμικές σειρές 8,4% 4,9% 8,9% 7,4% 11,5% 9,9% 9,4% 11,3% 9,0% 4,8%
Αθλητικές εκπομπές/συζητήσεις 4,2% 5,9% 5,7% 5,6% 2,9% 3,6% 3,4% ,5% 5,6% 3,8%
Τηλεπαιχνίδια 4,0% 2,9% 3,8% 3,8% 7,4% 4,0% 2,7% 5,6% 5,8% 3,6%
Ξένες κοινωνικές/κωμικές σειρές 2,0% 1,2% 1,5% 2,6% 1,4% 4,1% ,4% 2,4% 3,6% 3,6%
Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ 4,4% 6,2% 4,9% 5,8% 2,9% 5,6% 2,3% ,6% 7,5% 14,6%
Μουσικές εκπομπές/Video clips 1,9% 1,0% 1,1% 1,9% 1,8% 3,9% 1,0% ,5% 7,0% ,0%
Κινούμενα σχέδια/παιδικά προγράμματα ,4% ,0% ,5% ,9% ,0% 1,7% ,1% ,2% ,6% ,0%
Reality shows ,7% ,5% ,2% ,7% ,0% 1,2% ,6% ,5% 1,8% ,0%
Άλλο 1,3% 1,8% 2,0% 1,3% 1,7% 1,0% 1,1% ,6% ,6% 3,6%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% ,6% ,4% ,5% ,0% ,5% ,6% 1,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%