Πίνακας 1496 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 3,0% 4,4%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 7,4% 8,6%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 19,8% 22,6%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 21,5% 23,5%
Από περίπτερα 8,2% 9,5% 7,1%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 3,3% 2,4%
Από Super Market ,7% ,5% ,8%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,2% ,9%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 2,7% 3,2%
Από το Internet ,5% ,8% ,2%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,2% ,8%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 29,2% 25,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1497 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 3,4% 3,3% 4,0% 4,2% 3,1% 5,5% 2,8%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,1% 10,5% 10,9% 8,5% 10,1% 8,0% 5,2% 3,9%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 18,1% 25,2% 24,6% 23,2% 18,4% 20,0% 15,4%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,6% 31,4% 23,0% 24,4% 24,2% 24,2% 16,3% 19,2%
Από περίπτερα 8,1% 10,8% 7,8% 10,0% 9,5% 9,5% 6,7% 2,9%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 2,9% 4,1% 4,2% 2,5% 2,6% 2,2% ,7%
Από Super Market ,7% 2,3% ,6% 1,4% ,5% ,6% ,7% ,0%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% ,0% 2,2% ,6% ,5% 1,6% 1,4% ,5%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 2,9% 4,1% 5,7% 2,7% 3,1% 2,1% 2,3% 1,1%
Από το Internet ,5% ,0% ,6% 1,0% ,6% ,6% ,0% ,0%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,0% 1,1% 1,6% 1,0% ,9% ,3% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 15,5% 15,6% 17,2% 20,7% 28,6% 39,4% 52,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1498 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 4,8% 3,9% 3,1% 4,0% 4,3%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 10,0% 10,9% 5,3% 8,8% 6,3%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 35,0% 24,4% 17,9% 20,1% 18,6%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 21,7% 23,2% 21,0% 24,3% 21,6%
Από περίπτερα 8,2% 6,9% 8,1% 8,2% 10,4% 3,9%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 3,1% 3,4% 2,4% 2,8% 2,5%
Από Super Market ,7% ,0% ,9% ,4% 1,2% ,4%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,3% 1,4% ,6% ,8% 1,5%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 2,3% 3,9% 2,6% 2,9% 2,3%
Από το Internet ,5% ,4% ,9% ,2% ,7% ,0%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,2% 1,7% ,8% ,7% ,7%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 13,3% 17,4% 37,6% 23,2% 37,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1499 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 2,4% 4,6% 2,7%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,1% 2,3% 8,5% 14,0%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,2% 8,9% 21,2% 37,1%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,6% 16,1% 24,3% 25,0%
Από περίπτερα 8,2% 7,7% 9,3% 5,4%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 2,9% 3,3% 1,0%
Από Super Market ,7% ,3% ,8% ,9%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% ,3% 1,1% 1,6%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 1,7% 3,7% 2,3%
Από το Internet ,5% ,1% ,3% 1,4%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% ,8% 1,0% 1,4%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 56,4% 21,9% 7,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1500 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,9% 3,7% 6,8% 2,9% 3,5% ,0%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,4% 6,3% 10,1% 12,9% 12,7% 11,6%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,5% 16,6% 22,5% 29,9% 37,2% 44,4%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,8% 21,9% 23,2% 24,4% 25,7% 23,6%
Από περίπτερα 8,4% 9,2% 8,1% 7,8% 4,4% 4,1%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 3,2% 1,8% 2,7% ,6% 2,6%
Από Super Market ,7% ,6% ,3% 1,5% ,0% ,0%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,1% ,7% 1,9% ,7% 3,5% 3,2%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,1% 2,9% 3,5% 3,5% 2,0% 4,0%
Από το Internet ,5% ,3% ,7% ,6% 2,2% 2,7%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες ,9% ,6% 1,5% 1,5% 1,5% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 25,9% 33,9% 19,5% 11,6% 6,6% 3,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1501 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 3,4% 4,5% 3,5% 5,0% 4,6% 3,5% 3,8% 2,9% 15,7%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 6,7% 12,8% 9,9% 5,7% 9,8% 4,8% 4,0% 12,6% ,0%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 18,4% 30,9% 23,4% 12,8% 23,8% 18,4% 13,7% 28,0% 23,0%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 21,0% 26,2% 24,7% 22,0% 21,7% 19,9% 19,8% 26,3% 10,7%
Από περίπτερα 8,2% 11,5% 5,6% 9,0% 15,1% 8,0% 4,0% 9,4% 6,5% 9,9%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 4,4% 1,2% 2,9% 4,6% 3,3% ,5% 3,2% 2,8% 14,8%
Από Super Market ,7% ,2% ,8% ,8% 1,5% 1,9% ,2% ,8% ,9% ,0%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,0% 1,9% ,8% 2,7% 1,0% ,9% ,4% 1,5% ,0%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 3,0% 3,2% 2,1% 6,6% 3,5% 1,4% 2,8% 5,6% 4,9%
Από το Internet ,5% ,9% ,4% ,6% ,0% ,6% ,0% ,0% ,8% 5,1%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% ,9% 1,5% 1,4% 1,2% 2,0% 1,3% ,0% ,3% 5,1%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 28,6% 11,1% 20,9% 22,8% 19,8% 44,9% 42,1% 11,7% 10,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1502 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 3,5% 4,2%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 9,2% 5,5%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 22,2% 19,0%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 22,6% 22,3%
Από περίπτερα 8,2% 8,8% 7,0%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 2,7% 3,0%
Από Super Market ,7% ,6% ,8%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,2% ,6%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 3,0% 2,9%
Από το Internet ,5% ,7% ,0%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,0% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 24,4% 33,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1503 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,8% 2,0% 6,0% 4,9% 3,9% 4,2% 2,8%
Από εκθέσεις βιβλίων 7,8% 16,7% 9,6% 10,8% 5,5% 6,9% 4,0%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,0% 36,1% 30,3% 27,2% 19,0% 15,1% 12,1%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,6% 23,5% 24,0% 28,0% 19,8% 20,7% 20,6%
Από περίπτερα 8,3% 4,1% 7,5% 6,2% 12,1% 12,6% 8,3%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,6% ,8% 1,4% 1,6% 5,0% 4,0% 2,8%
Από Super Market ,7% 2,0% ,9% ,3% ,4% 1,0% ,6%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock ,9% 2,0% 1,6% ,3% ,8% 1,6% ,6%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 2,9% 2,5% 2,6% 2,3% 3,2% 3,1% 3,4%
Από το Internet ,5% 1,9% ,5% ,7% ,4% ,0% ,1%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,0% 1,4% ,8% 1,0% ,0% 1,3%
ΔΓ/ΔΑ 27,7% 7,4% 14,4% 16,7% 28,8% 30,9% 43,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1504 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 2,7% 4,2% 3,9% 4,0% 3,8%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 2,3% 4,9% 8,5% 12,5% 14,5%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 12,3% 16,4% 19,9% 29,8% 33,1%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 17,9% 21,2% 24,9% 24,8% 24,4%
Από περίπτερα 8,2% 5,3% 9,3% 11,1% 7,3% 6,8%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 2,0% 3,3% 3,4% 2,8% 2,2%
Από Super Market ,7% ,2% ,5% ,7% 1,1% 1,2%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% ,3% 1,6% ,5% 1,4% 1,4%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 1,4% 3,7% 3,4% 3,3% 3,1%
Από το Internet ,5% ,0% ,0% ,0% ,9% 2,2%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% ,9% ,7% 1,1% 1,5% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 54,8% 34,1% 22,6% 10,7% 6,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1505 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 4,2% 3,9% 2,8% ,0%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 11,1% 7,8% 3,7% 12,3%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 25,3% 20,7% 16,4% 21,7%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 24,9% 21,9% 20,9% 12,4%
Από περίπτερα 8,2% 7,8% 8,9% 7,1% 11,3%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 2,9% 2,8% 2,6% 3,0%
Από Super Market ,7% ,8% ,8% ,3% ,0%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,1% 1,2% ,5% ,0%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 3,5% 2,8% 2,5% 5,7%
Από το Internet ,5% ,5% ,6% ,0% 3,7%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,2% 1,0% ,7% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 16,7% 27,6% 42,4% 29,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1506 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 5,0% 5,0% 3,7% 3,4% 5,3% 3,0%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 12,0% 12,6% 8,5% 7,4% 5,1% 6,0%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 20,3% 27,1% 20,1% 23,5% 16,6% 19,7%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 24,5% 21,2% 22,1% 23,6% 18,7% 23,3%
Από περίπτερα 8,2% 4,9% 6,8% 8,8% 7,7% 6,9% 9,4%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 2,1% 2,2% 2,9% 3,6% 4,3% 2,3%
Από Super Market ,7% ,0% ,3% 1,2% ,8% ,4% ,4%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,6% 1,8% 1,1% 1,2% ,6% ,5%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% ,6% 2,9% 3,3% 3,4% ,8% 3,2%
Από το Internet ,5% ,9% 1,1% ,8% ,0% ,5% ,1%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,9% ,9% 1,2% ,9% 1,3% ,8%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 26,2% 18,3% 26,4% 24,5% 39,5% 31,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1507 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 4,3% 3,5% 1,3%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 9,6% 6,8% 10,9%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 23,9% 19,1% 27,5%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 22,4% 22,8% 17,9%
Από περίπτερα 8,2% 7,4% 9,1% 3,8%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 2,9% 2,8% ,0%
Από Super Market ,7% ,8% ,6% 1,3%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,2% ,9% ,0%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 2,7% 3,3% 1,3%
Από το Internet ,5% ,7% ,3% ,0%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% 1,2% ,8% 1,3%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 22,8% 29,9% 34,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1508 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 4,4% 2,9% 2,5%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 10,8% 5,6% 1,9%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 26,1% 14,0% 11,9%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 22,9% 19,0% 23,5%
Από περίπτερα 8,2% 5,9% 13,5% 11,8%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 1,9% 3,4% 5,1%
Από Super Market ,7% ,6% 1,0% ,6%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,3% ,8% ,4%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 2,0% 3,4% 5,5%
Από το Internet ,5% ,6% ,6% ,1%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% ,8% 1,6% 1,3%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 22,7% 34,2% 35,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1509 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 2,9% 4,4% 4,9% ,8% 1,7% ,7% 2,2% 5,4% 1,3% ,0% 3,6% 7,4% 1,9%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 8,7% 5,6% 7,8% 7,3% 3,8% 2,0% 2,6% 13,5% 5,2% 7,7% ,0% 2,9% 2,9%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 11,7% 18,3% 11,7% 18,7% 20,4% 20,3% 27,2% 26,6% 12,1% 38,5% 14,3% 27,9% 7,1%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 24,3% 23,5% 33,0% 13,8% 17,1% 25,5% 38,6% 20,6% 14,2% 23,1% 7,1% 20,6% 30,5%
Από περίπτερα 8,2% 8,3% 11,4% 13,6% 6,5% 1,7% 5,2% 10,5% 3,6% 29,3% ,0% 7,1% 13,2% 10,0%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 9,2% 2,6% 3,9% 7,3% 2,1% 2,0% ,4% ,5% 12,5% ,0% ,0% 4,4% 1,9%
Από Super Market ,7% ,5% ,7% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% ,9% ,4% ,0% ,0% 2,9% 1,4%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% ,0% 1,2% 1,0% 1,6% 1,7% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 3,9% 2,4% 8,7% ,8% 10,8% 5,2% ,4% 1,1% 11,6% ,0% ,0% ,0% ,5%
Από το Internet ,5% ,0% ,3% 1,0% ,8% ,4% ,0% ,0% ,8% ,4% ,0% ,0% ,0% ,5%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% ,0% ,7% 3,9% 1,6% ,8% ,7% 1,3% ,6% 1,3% ,0% ,0% 5,9% 1,9%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 30,6% 28,8% 10,7% 40,7% 39,6% 37,9% 16,7% 24,5% 11,6% 30,8% 67,9% 14,7% 41,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1510 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% 5,3% 3,8% 2,9%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% 14,2% 6,8% 4,8%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 27,4% 27,2% 17,1%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 21,0% 20,0% 23,7%
Από περίπτερα 8,2% 3,1% 9,1% 11,0%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% ,5% ,8% 4,3%
Από Super Market ,7% 1,0% ,0% ,6%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% 1,6% 1,5% ,6%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 1,0% 2,6% 4,1%
Από το Internet ,5% ,7% ,8% ,4%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% ,6% ,0% 1,4%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 23,6% 27,5% 29,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1511 : Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους κατά συνολική αναγνωσιμότητα


Σύνολο Συνολική αναγνωσιμότητα
Δε διαβάζουν Μόνο "πρακτικά" και "επαγγελματικά" Διαβάζουν λίγα (1-9) Διαβάζουν αρκετά (Πάνω από 9)
Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους Από πλανόδιους πωλητές 3,7% ,9% 4,2% 5,1% 7,3%
Από εκθέσεις βιβλίων 8,0% ,6% 6,0% 15,7% 13,0%
Από μεγάλα βιβλιοπωλεία 21,3% 7,6% 17,7% 33,6% 34,1%
Από μικρότερα βιβλιοπωλεία 22,5% 14,4% 21,5% 29,5% 29,1%
Από περίπτερα 8,2% 6,3% 20,9% 3,5% 1,5%
Από πρακτορεία εφημερίδων 2,8% 1,6% 7,7% 1,0% 1,3%
Από Super Market ,7% ,1% 1,1% ,8% 1,5%
Από παλαιοπωλεία/βιβλιοπωλεία Stock 1,0% ,5% ,4% 1,7% 1,9%
Από βιβλιοχαρτοπωλεία 3,0% 2,9% 3,3% 2,7% 3,5%
Από το Internet ,5% ,0% ,0% ,6% 2,6%
Από ταχυδρομικές παραγγελίες 1,0% ,1% 1,4% 1,6% 1,4%
ΔΓ/ΔΑ 27,2% 65,0% 15,9% 4,3% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%