Πίνακας 1481 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,28 ,43
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,07 ,06
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,28 ,09
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,35 ,61
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,07 ,08
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,09 ,32
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,05 ,16
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,41 ,06
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,39 ,13
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,76 ,08
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,22 ,21
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,26 ,36
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,17 ,00
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,04 ,02
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,05 ,07

Πίνακας 1482 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,21 ,24 ,89 ,38 ,41 ,14 ,02
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,22 ,09 ,09 ,09 ,05 ,02 ,01
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,03 ,08 ,26 ,17 ,49 ,05 ,04
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,15 ,33 ,65 ,52 ,70 ,70 ,11
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,02 ,04 ,10 ,13 ,12 ,05 ,01
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,46 ,23 ,30 ,38 ,16 ,09 ,03
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,48 ,13 ,22 ,12 ,09 ,01 ,02
Σπορ Μέσος όρος ,23 1,02 ,61 ,25 ,15 ,16 ,10 ,05
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,62 ,83 ,36 ,19 ,12 ,05 ,02
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 1,21 ,81 ,86 ,31 ,21 ,06 ,04
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,72 ,47 ,33 ,23 ,04 ,13 ,01
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,34 ,26 ,53 ,40 ,26 ,24 ,13
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,07 ,12 ,23 ,06 ,02 ,05 ,01
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,08 ,06 ,04 ,04 ,02 ,01 ,01
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,15 ,10 ,09 ,06 ,02 ,07 ,00

Πίνακας 1483 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 1,21 ,19 ,38 ,37 ,24
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,12 ,11 ,03 ,07 ,01
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,37 ,08 ,25 ,19 ,05
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,68 ,25 ,47 ,78 ,36
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,31 ,04 ,06 ,11 ,04
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,29 ,28 ,17 ,22 ,14
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,17 ,20 ,10 ,07 ,01
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,72 ,48 ,10 ,11 ,09
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,87 ,57 ,08 ,15 ,09
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 1,00 ,82 ,22 ,25 ,10
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,53 ,43 ,12 ,12 ,07
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,26 ,23 ,37 ,35 ,23
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,25 ,11 ,05 ,09 ,03
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,08 ,04 ,02 ,03 ,02
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,08 ,10 ,03 ,07 ,02

Πίνακας 1484 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,09 ,48 ,43
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,01 ,07 ,13
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,03 ,24 ,26
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,25 ,60 ,53
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,02 ,10 ,09
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,09 ,23 ,38
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,02 ,15 ,16
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,04 ,33 ,23
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,04 ,31 ,50
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,04 ,60 ,35
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,07 ,24 ,40
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,11 ,31 ,73
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,01 ,11 ,13
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,01 ,04 ,03
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,02 ,06 ,13

Πίνακας 1485 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,28 ,32 ,89 ,50 ,35
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,05 ,07 ,10 ,09 ,02
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,13 ,48 ,16 ,27 ,08
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,48 ,58 ,48 ,83 ,30
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,06 ,11 ,08 ,28 ,05
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,17 ,25 ,32 ,36 ,25
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,11 ,12 ,17 ,17 ,07
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,18 ,42 ,40 ,33 ,41
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,13 ,32 ,80 ,49 ,45
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,29 ,55 ,94 ,33 ,99
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,11 ,38 ,45 ,49 ,42
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,28 ,41 ,33 ,63 ,35
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,08 ,04 ,16 ,12 ,06
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,02 ,04 ,07 ,00 ,17
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,05 ,06 ,13 ,07 ,03

Πίνακας 1486 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,65 ,43 ,45 ,67 ,22 ,12 ,23 ,21 ,08
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,05 ,03 ,08 ,22 ,11 ,05 ,02 ,11 ,00
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,49 ,22 ,14 ,09 ,07 ,09 ,07 ,08 ,00
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,79 ,38 ,39 ,98 ,31 ,32 ,62 ,23 ,00
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,11 ,09 ,08 ,09 ,04 ,05 ,10 ,04 ,00
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,16 ,37 ,16 ,75 ,50 ,05 ,22 ,27 ,00
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,16 ,21 ,05 ,03 ,17 ,01 ,10 ,26 ,00
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,32 ,26 ,32 ,00 ,17 ,05 ,02 ,63 ,31
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,17 ,55 ,29 ,13 ,26 ,01 ,02 1,04 ,10
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,72 ,59 ,46 ,33 ,29 ,03 ,03 ,95 ,10
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,13 ,11 ,26 ,29 ,52 ,03 ,11 ,67 ,10
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,44 ,65 ,20 ,59 ,24 ,16 ,27 ,35 ,00
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,13 ,07 ,18 ,00 ,02 ,02 ,01 ,12 ,00
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,04 ,04 ,03 ,00 ,04 ,01 ,02 ,05 ,00
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,06 ,09 ,06 ,20 ,10 ,00 ,03 ,11 ,00

Πίνακας 1487 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,40 ,29
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,06 ,07
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,23 ,09
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,40 ,66
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,07 ,08
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,22 ,20
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,13 ,07
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,29 ,11
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,30 ,17
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,48 ,24
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,23 ,17
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,30 ,34
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,10 ,04
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,03 ,04
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,05 ,07

Πίνακας 1488 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,56 ,24 ,63 ,57 ,39 ,15
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,05 ,09 ,10 ,10 ,04 ,03
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,31 ,11 ,17 ,15 ,58 ,11
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,51 ,46 ,58 ,66 1,07 ,26
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,12 ,11 ,12 ,09 ,05 ,04
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,27 ,38 ,28 ,30 ,12 ,12
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,05 ,09 ,17 ,12 ,07 ,11
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,21 ,35 ,19 ,27 ,65 ,11
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,44 ,63 ,37 ,21 ,20 ,09
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,34 ,51 ,51 ,38 ,73 ,28
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,30 ,25 ,36 ,18 ,13 ,14
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,99 ,47 ,32 ,25 ,22 ,16
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,09 ,06 ,13 ,04 ,24 ,05
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,03 ,02 ,05 ,04 ,06 ,01
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,10 ,16 ,05 ,08 ,02 ,03

Πίνακας 1489 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,09 ,23 ,59 ,70 ,39
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,02 ,07 ,08 ,09 ,10
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,02 ,33 ,17 ,18 ,24
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,28 ,55 ,51 ,75 ,48
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,01 ,08 ,09 ,07 ,17
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,07 ,19 ,29 ,35 ,27
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,02 ,16 ,12 ,16 ,16
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,02 ,17 ,29 ,50 ,39
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,00 ,04 ,11 ,87 ,89
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,04 ,46 ,43 ,76 ,63
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,02 ,17 ,24 ,38 ,45
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,14 ,21 ,31 ,42 ,74
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,00 ,11 ,10 ,08 ,17
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,01 ,03 ,04 ,03 ,05
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,00 ,03 ,12 ,09 ,08

Πίνακας 1490 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,41 ,37 ,29 ,09
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,07 ,08 ,03 ,00
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,38 ,12 ,07 ,14
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,68 ,46 ,31 ,16
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,10 ,08 ,05 ,00
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,20 ,28 ,09 ,25
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,06 ,18 ,03 ,00
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,38 ,23 ,05 ,00
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,42 ,23 ,07 1,13
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,67 ,36 ,16 ,41
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,28 ,24 ,05 ,58
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,41 ,32 ,18 ,21
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,16 ,07 ,01 ,00
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,03 ,04 ,02 ,04
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,07 ,08 ,01 ,00

Πίνακας 1491 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,65 ,32 ,47 ,27 ,30 ,30
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,05 ,07 ,05 ,07 ,08 ,07
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 1,14 ,15 ,16 ,11 ,40 ,09
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,75 ,51 ,40 ,62 ,64 ,42
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,22 ,05 ,10 ,04 ,10 ,06
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,41 ,30 ,20 ,18 ,33 ,16
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,03 ,06 ,14 ,11 ,30 ,07
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,14 ,53 ,23 ,19 ,19 ,16
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,31 ,35 ,24 ,27 ,19 ,24
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,16 ,44 ,36 ,48 ,93 ,30
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,31 ,33 ,25 ,22 ,27 ,10
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,34 ,45 ,29 ,27 ,53 ,26
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,24 ,11 ,06 ,05 ,31 ,05
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,04 ,07 ,02 ,01 ,05 ,03
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,13 ,09 ,07 ,04 ,11 ,03

Πίνακας 1492 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,37 ,36 ,22
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,06 ,06 ,08
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,21 ,17 ,06
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,59 ,43 ,22
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,09 ,07 ,05
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,23 ,21 ,09
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,10 ,12 ,11
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,23 ,23 ,24
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,32 ,23 ,12
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,47 ,37 ,27
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,26 ,18 ,13
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,40 ,26 ,17
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,12 ,06 ,00
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,03 ,03 ,05
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,07 ,05 ,14

Πίνακας 1493 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,27 ,42 ,53
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,07 ,06 ,06
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,13 ,50 ,13
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,41 ,62 ,60
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,07 ,08 ,09
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,20 ,22 ,25
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,08 ,21 ,13
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,23 ,10 ,31
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,33 ,14 ,15
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,33 ,66 ,43
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,24 ,09 ,22
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,34 ,26 ,28
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,07 ,13 ,07
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,03 ,03 ,03
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,06 ,07 ,06

Πίνακας 1494 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,20 ,35 ,44 ,45 ,11 ,19 ,10 ,29 1,03 ,56 ,00 1,54 ,37
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,01 ,06 ,15 ,06 ,09 ,04 ,02 ,07 ,05 ,00 ,00 ,20 ,07
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,06 ,10 ,14 ,19 ,07 ,90 ,06 ,19 ,21 ,33 ,00 ,10 ,17
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,17 ,41 ,75 ,33 ,42 ,49 ,19 ,49 ,68 ,44 ,00 2,38 ,42
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,10 ,06 ,05 ,13 ,02 ,02 ,01 ,07 ,15 ,44 ,00 ,04 ,12
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,25 ,35 ,30 ,23 ,10 ,06 ,03 ,22 ,32 ,00 ,00 ,36 ,13
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,07 ,18 ,08 ,32 ,03 ,02 ,05 ,14 ,07 ,00 ,00 ,04 ,09
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,08 ,39 ,60 ,99 ,14 ,02 ,20 ,17 ,23 ,00 ,00 ,30 ,03
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,39 ,19 ,42 ,50 ,25 ,04 ,24 ,26 ,41 ,00 ,00 ,56 ,16
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,72 ,39 ,49 ,89 ,22 ,64 ,23 ,37 ,57 ,00 ,22 ,64 ,09
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,14 ,22 ,29 1,00 ,03 ,11 ,15 ,22 ,14 ,00 ,00 ,44 ,17
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,28 ,20 ,59 ,47 ,09 ,06 ,55 ,32 ,61 ,00 ,00 ,72 ,30
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,00 ,03 ,14 ,32 ,02 ,02 ,11 ,12 ,05 ,00 ,00 ,24 ,04
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,02 ,02 ,10 ,08 ,01 ,00 ,02 ,03 ,08 ,00 ,00 ,10 ,01
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,01 ,07 ,21 ,01 ,00 ,00 ,01 ,09 ,01 ,00 ,00 ,34 ,01

Πίνακας 1495 : Αριθμός βιβλίων σχετικών με πρακτικά θέματα που διάβασαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διακόσμηση/επίπλωση Μέσος όρος ,36 ,30 ,08 ,42
Γυμναστική Μέσος όρος ,06 ,08 ,05 ,06
Κατασκευές στο σπίτι Μέσος όρος ,18 ,14 ,03 ,22
Μαγειρική Μέσος όρος ,49 ,43 ,27 ,54
Κήπος Μέσος όρος ,08 ,06 ,00 ,09
Υγιεινή διατροφή Μέσος όρος ,21 ,20 ,16 ,22
Ζώδια/αστρολογία Μέσος όρος ,11 ,08 ,06 ,13
Σπορ Μέσος όρος ,23 ,17 ,49 ,23
Υπολογιστές Μέσος όρος ,26 ,24 ,22 ,27
Αυτοκίνητο Μέσος όρος ,40 ,27 ,13 ,50
Μουσική Μέσος όρος ,21 ,24 ,09 ,21
Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Μέσος όρος ,31 ,30 ,20 ,33
Ψάρεμα/κυνήγι Μέσος όρος ,08 ,09 ,02 ,08
Κατοικίδια ζώα Μέσος όρος ,03 ,02 ,03 ,03
Πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Μέσος όρος ,06 ,09 ,02 ,05