Πίνακας 1461 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 1,1% 4,2% 1,3% ,9% 2,8% 2,0%
Όχι 97,8% 98,9% 94,9% 98,4% 99,1% 96,4% 97,7%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,9% ,4% ,0% ,8% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1462 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 2,0% 1,8% 1,7%
Όχι 97,8% 97,6% 98,0% 96,7%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,4% ,3% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1463 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 2,1% 1,9% 1,3%
Όχι 97,8% 97,4% 97,8% 98,7%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,5% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1464 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 2,1% 1,2% 8,2% 3,5% ,5% ,0% 1,1% 1,7% 4,7% ,0% ,0% 6,0% ,6%
Όχι 97,8% 97,9% 98,8% 91,8% 95,3% 99,5% 100,0% 98,9% 97,3% 95,3% 100,0% 100,0% 94,0% 99,4%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1465 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 1,4% 1,1% 2,1%
Όχι 97,8% 97,7% 98,9% 97,7%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,9% ,0% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1466 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 2,7% 3,9%
Όχι 96,0% 96,8% 95,3%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,5% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1467 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,4% 4,2% 7,0% 5,7% 3,5% 1,5% 2,5% ,2%
Όχι 96,0% 95,8% 92,3% 93,1% 96,3% 97,4% 97,5% 98,9%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,0% ,8% 1,2% ,2% 1,0% ,0% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1468 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 5,6% 5,8% 1,8% 3,5% 1,6%
Όχι 96,0% 93,7% 93,2% 98,1% 96,0% 96,2%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,7% 1,0% ,1% ,6% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1469 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,4% ,8% 3,7% 7,0%
Όχι 96,0% 98,8% 95,5% 92,0%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,4% ,8% 1,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1470 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,4% 2,4% 4,5% 7,3% 4,0% 3,0%
Όχι 95,8% 97,1% 94,6% 91,5% 96,0% 91,7%
ΔΓ/ΔΑ ,8% ,6% ,9% 1,2% ,0% 5,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1471 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 2,1% 6,5% 4,3% 6,0% 8,5% ,3% 1,5% 6,6% ,0%
Όχι 96,0% 97,2% 92,8% 94,4% 94,0% 91,5% 99,1% 97,9% 92,9% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,7% ,7% 1,3% ,0% ,0% ,6% ,6% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1472 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 3,4% 3,3%
Όχι 96,0% 95,8% 96,3%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,8% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1473 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 9,0% 7,3% 2,2% 3,7% 1,7% 1,8%
Όχι 96,0% 90,6% 92,2% 97,0% 95,5% 97,6% 97,5%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,4% ,6% ,8% ,8% ,6% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1474 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% ,4% 2,1% 4,4% 6,6% 6,6%
Όχι 96,0% 99,2% 97,4% 94,8% 93,1% 92,0%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,4% ,5% ,9% ,3% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1475 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 5,2% 3,5% ,7% ,0%
Όχι 96,0% 94,6% 95,4% 98,9% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,1% 1,1% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1476 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 6,6% 3,6% 3,9% 4,1% 1,5% 2,3%
Όχι 96,0% 93,4% 95,4% 95,3% 95,9% 97,7% 96,9%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,0% 1,0% ,9% ,0% ,8% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1477 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 4,1% 2,8% 4,5%
Όχι 96,0% 95,5% 96,4% 94,0%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,4% ,8% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1478 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 3,8% 3,8% 2,0%
Όχι 96,0% 95,5% 95,6% 97,5%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,7% ,6% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1479 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% ,7% 2,3% 9,6% 1,2% ,0% ,0% 1,1% 5,5% 1,3% ,0% ,0% 18,0% 1,2%
Όχι 96,0% 99,3% 96,9% 90,4% 98,8% 99,5% 100,0% 98,9% 93,2% 98,7% 100,0% 96,3% 82,0% 98,3%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,0% ,7% ,0% ,0% ,5% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% 3,7% ,0% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1480 : Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία με τα πρακτικά θέματα συμπεριφοράς Ναι 3,3% 5,8% 1,1% 2,4%
Όχι 96,0% 92,9% 98,4% 97,2%
ΔΓ/ΔΑ ,7% 1,2% ,5% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%