Πίνακας 1441 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 4,4% 2,4% 4,0% ,0% 2,1% 1,5% ,6% 2,5% ,0%
Όχι 97,0% 95,3% 97,6% 95,3% 100,0% 97,9% 98,2% 99,1% 96,5% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,3% ,0% ,7% ,0% ,0% ,3% ,3% 1,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1442 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 2,6% 2,4%
Όχι 97,0% 96,8% 97,5%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,5% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1443 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 3,9% 2,5% 3,2% 3,1% 5,1% 1,3%
Όχι 97,0% 96,1% 96,4% 96,0% 96,9% 94,3% 98,4%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% 1,1% ,7% ,0% ,6% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1444 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% ,4% 3,0% 3,4% 2,1% 4,6%
Όχι 97,0% 99,4% 96,7% 96,5% 97,4% 93,9%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,2% ,2% ,1% ,4% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1445 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 5,0% 2,0% ,8% ,0%
Όχι 97,0% 95,0% 97,3% 99,0% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,7% ,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1446 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 3,5% 3,6% 1,9% 2,6% 5,0% 2,2%
Όχι 97,0% 96,5% 95,6% 97,7% 97,4% 94,2% 97,4%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,9% ,5% ,0% ,8% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1447 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 3,7% 2,0% ,0%
Όχι 97,0% 95,9% 97,7% 98,4%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,4% ,3% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1448 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 2,4% 4,0% 2,0%
Όχι 97,0% 97,0% 95,4% 98,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,5% ,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1449 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% ,0% 1,4% 6,8% 3,5% 1,6% 1,5% 2,9% 3,0% 2,7% ,0% ,0% 10,0% 2,9%
Όχι 97,0% 100,0% 98,6% 93,2% 95,3% 97,9% 98,5% 97,1% 96,1% 97,3% 100,0% 100,0% 90,0% 97,1%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,5% ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1450 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 2,6% ,5% 2,8%
Όχι 97,0% 96,5% 99,5% 97,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,9% ,0% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1451 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 2,4% 1,3%
Όχι 97,8% 97,4% 98,2%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,2% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1452 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 3,8% 3,6% 2,2% 2,3% 1,0% 1,2% ,6%
Όχι 97,8% 96,2% 95,7% 97,2% 97,7% 98,6% 98,8% 98,8%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,7% ,6% ,0% ,3% ,0% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1453 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 3,5% 2,4% 1,3% 2,2% ,9%
Όχι 97,8% 96,5% 96,8% 98,5% 97,8% 98,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,8% ,1% ,0% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1454 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% ,6% 2,5% 1,7%
Όχι 97,8% 99,2% 97,0% 97,9%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,2% ,4% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1455 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 2,1% 1,7% 3,4% 2,8% ,0% 5,1%
Όχι 97,5% 98,2% 95,7% 96,1% 100,0% 91,8%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,1% ,9% 1,2% ,0% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1456 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 2,0% 3,0% 2,1% ,0% 2,3% ,9% 1,6% 2,5% ,0%
Όχι 97,8% 97,7% 97,0% 97,3% 100,0% 97,7% 98,8% 98,1% 96,5% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,3% ,0% ,5% ,0% ,0% ,3% ,3% 1,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1457 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 1,7% 2,2%
Όχι 97,8% 97,9% 97,7%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,5% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1458 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,8% 2,0% 1,3% 3,0% 2,3% 2,6% 1,0%
Όχι 97,8% 98,0% 97,6% 96,5% 97,7% 96,8% 98,7%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% 1,1% ,5% ,0% ,6% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1459 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 1,0% 1,9% 1,9% 2,4% 2,9%
Όχι 97,8% 98,8% 97,9% 98,1% 97,2% 95,6%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,2% ,2% ,0% ,4% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1460 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίαδια ζώα κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα κατοικίδια ζώα Ναι 1,9% 2,0% 2,2% ,8% 4,1%
Όχι 97,8% 98,0% 97,2% 99,0% 95,9%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,6% ,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%