Πίνακας 1421 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 8,7% 17,6%
Όχι 86,0% 90,7% 81,8%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,6% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1422 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 12,7% 15,3% 16,4% 15,0% 12,5% 14,4% 7,6%
Όχι 85,9% 87,3% 82,9% 82,5% 84,8% 87,2% 85,1% 92,1%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% 1,7% 1,0% ,2% ,3% ,4% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1423 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 15,8% 12,4% 13,0% 15,6% 10,7%
Όχι 86,0% 84,2% 85,9% 86,8% 84,2% 88,8%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% 1,7% ,3% ,2% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1424 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 6,6% 14,7% 21,5%
Όχι 86,0% 93,1% 84,5% 77,8%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,3% ,7% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1425 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,7% 11,8% 18,8% 16,2% 17,7% 18,3%
Όχι 85,6% 87,9% 80,9% 82,0% 79,6% 78,7%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,3% ,4% 1,8% 2,7% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1426 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 11,1% 22,3% 11,4% 22,8% 18,7% 10,6% 13,0% 15,4% ,0%
Όχι 86,0% 88,5% 77,7% 88,1% 77,2% 81,3% 88,8% 86,8% 82,2% 90,3%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% ,0% ,5% ,0% ,0% ,6% ,3% 2,5% 9,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1427 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 12,1% 16,0%
Όχι 86,0% 87,1% 83,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,8% ,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1428 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,3% 25,1% 21,0% 14,6% 13,3% 9,4% 9,0%
Όχι 86,1% 73,6% 77,4% 84,8% 86,4% 90,6% 90,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,3% 1,6% ,5% ,3% ,0% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1429 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 8,2% 10,5% 14,5% 19,2% 21,1%
Όχι 86,0% 91,4% 89,1% 85,1% 80,0% 77,1%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% ,3% ,3% ,8% 1,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1430 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 16,2% 14,1% 8,5% 4,1%
Όχι 86,0% 83,5% 85,1% 91,0% 91,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,3% ,8% ,4% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1431 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 11,8% 20,3% 14,1% 15,6% 14,4% 8,7%
Όχι 86,0% 87,1% 78,5% 85,3% 84,1% 85,0% 90,8%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,1% 1,2% ,6% ,2% ,6% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1432 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 18,2% 10,4% 9,8%
Όχι 86,0% 81,3% 88,9% 88,6%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,5% ,6% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1433 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 14,8% 11,2% 11,1%
Όχι 86,0% 84,2% 88,8% 88,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1434 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 13,9% 9,4% 23,3% 10,5% 4,8% 4,5% 6,3% 16,6% 22,1% ,0% ,0% 44,0% 13,4%
Όχι 86,0% 86,1% 90,6% 76,7% 81,4% 95,2% 95,5% 93,7% 82,4% 77,9% 100,0% 100,0% 56,0% 86,6%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,0% ,0% 8,1% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1435 : Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία με τα Ιατρικά θέματα/Θέματα Υγείας Ναι 13,4% 16,9% 9,3% 12,1%
Όχι 86,0% 82,0% 90,7% 87,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,1% ,0% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1436 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 5,0% ,4%
Όχι 97,0% 94,8% 99,1%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,3% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1437 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 3,6% 2,9% 5,2% 2,5% 1,3% 3,0% ,4%
Όχι 97,0% 96,4% 96,1% 94,2% 97,5% 98,4% 97,0% 99,0%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% 1,0% ,6% ,0% ,3% ,0% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1438 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% 6,4% 3,8% 1,6% 2,5% 1,3%
Όχι 97,0% 93,6% 95,2% 98,3% 97,5% 97,6%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,0% ,9% ,1% ,0% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1439 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,6% ,6% 3,2% 4,2%
Όχι 97,0% 99,3% 96,3% 95,4%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,2% ,5% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1440 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το ψάρεμα/κυνήγι Ναι 2,7% 2,3% 2,5% 3,7% 4,2% 4,1%
Όχι 96,9% 97,5% 96,6% 95,1% 95,8% 92,9%
ΔΓ/ΔΑ ,4% ,1% ,9% 1,2% ,0% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%