Πίνακας 1401 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο Ναι 9,9% 6,0% 9,9% 10,6% 12,0% 12,1% 7,9%
Όχι 89,5% 94,0% 89,6% 88,8% 87,8% 86,5% 91,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,5% ,7% ,2% 1,4% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1402 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο Ναι 9,9% 11,0% 9,5% 3,5%
Όχι 89,5% 88,4% 90,0% 94,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,6% ,5% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1403 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο Ναι 9,9% 10,3% 9,5% 9,0%
Όχι 89,5% 89,0% 89,6% 90,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,7% ,8% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1404 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο Ναι 9,9% 13,2% 9,6% 15,1% 12,8% 6,4% 6,1% 9,2% 10,7% 12,8% ,0% 3,7% 20,0% 4,7%
Όχι 89,5% 85,4% 90,4% 84,9% 86,0% 93,1% 93,9% 90,8% 88,1% 87,2% 100,0% 96,3% 80,0% 95,3%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,4% ,0% ,0% 1,2% ,5% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1405 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με το αυτοκίνητο Ναι 9,9% 9,9% 6,6% 10,3%
Όχι 89,5% 88,9% 93,4% 89,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,2% ,0% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1406 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 7,2% 6,4%
Όχι 92,6% 92,3% 92,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,5% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1407 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 23,2% 15,6% 11,1% 6,7% 2,3% 2,6% ,7%
Όχι 92,6% 76,8% 83,7% 87,7% 93,1% 97,1% 97,0% 98,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,7% 1,2% ,2% ,6% ,4% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1408 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 17,2% 13,4% 3,0% 5,7% 1,9%
Όχι 92,6% 82,8% 85,4% 96,4% 94,3% 97,0%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% 1,1% ,6% ,0% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1409 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 2,0% 8,5% 9,9%
Όχι 92,6% 97,7% 90,8% 89,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,3% ,7% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1410 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 7,0% 4,5% 6,7% 16,2% 12,3% 16,0%
Όχι 92,3% 95,3% 91,8% 83,0% 85,0% 80,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,2% 1,6% ,7% 2,7% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1411 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 4,3% 5,1% 9,5% 10,3% 15,6% 1,0% 3,4% 18,6% 9,4%
Όχι 92,6% 95,2% 94,9% 89,6% 88,2% 84,4% 98,4% 96,3% 80,4% 80,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,5% ,0% ,9% 1,5% ,0% ,6% ,3% 1,0% 9,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1412 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 7,5% 5,4%
Όχι 92,6% 91,7% 94,3%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,8% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1413 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,7% 10,8% 10,9% 9,9% 5,7% 4,4% 4,2%
Όχι 92,7% 87,9% 88,6% 89,8% 94,1% 95,0% 95,1%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,3% ,6% ,3% ,3% ,6% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1414 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 1,4% 6,1% 7,5% 11,7% 12,8%
Όχι 92,6% 98,2% 93,5% 92,0% 87,9% 85,3%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% ,3% ,5% ,4% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1415 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 9,6% 7,3% 2,0% 8,3%
Όχι 92,6% 90,1% 91,9% 97,2% 91,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,3% ,7% ,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1416 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 7,9% 11,4% 7,0% 6,7% 6,6% 4,9%
Όχι 92,6% 92,1% 88,1% 92,4% 93,1% 91,4% 94,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,5% ,6% ,2% 2,0% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1417 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 7,9% 6,3% 3,9%
Όχι 92,6% 91,7% 93,1% 94,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,5% ,6% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1418 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 7,6% 4,1% 6,5%
Όχι 92,6% 91,7% 94,8% 93,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,7% 1,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1419 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 3,5% 6,1% 15,1% 15,1% 1,6% 3,0% 4,0% 8,2% 6,7% ,0% ,0% 20,0% 5,8%
Όχι 92,6% 95,8% 93,9% 84,9% 81,4% 97,3% 97,0% 96,0% 90,7% 93,3% 100,0% 100,0% 80,0% 94,2%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,7% ,0% ,0% 3,5% 1,1% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1420 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μουσική Ναι 6,8% 8,8% 4,9% 6,1%
Όχι 92,6% 90,1% 95,1% 93,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,1% ,0% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%