Πίνακας 1361 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 11,2% 1,9%
Όχι 93,0% 88,4% 97,3%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,4% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1362 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 22,2% 12,9% 8,0% 6,9% 3,1% 3,1% 1,9%
Όχι 93,0% 77,8% 86,4% 90,9% 92,7% 96,3% 96,5% 97,5%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,0% ,7% 1,2% ,4% ,7% ,4% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1363 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 17,9% 11,6% 2,9% 4,5% 4,0%
Όχι 93,0% 82,1% 87,3% 96,4% 95,5% 94,6%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,0% 1,1% ,6% ,0% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1364 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 1,6% 8,3% 7,8%
Όχι 93,1% 97,8% 91,0% 91,5%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,6% ,7% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1365 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,7% 5,1% 6,5% 12,3% 13,3% 10,5%
Όχι 92,6% 94,6% 92,2% 86,5% 85,4% 86,5%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,4% 1,3% 1,2% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1366 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 8,7% 6,6% 7,2% ,0% 9,6% 2,1% ,7% 16,2% 18,7%
Όχι 93,0% 90,8% 93,4% 91,9% 98,5% 90,4% 97,4% 98,6% 82,8% 71,6%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,5% ,0% ,9% 1,5% ,0% ,6% ,6% 1,0% 9,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1367 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 7,6% 3,6%
Όχι 93,0% 91,6% 96,1%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,8% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1368 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,1% 7,2% 8,9% 5,6% 5,4% 11,4% 4,6%
Όχι 93,3% 92,2% 89,5% 93,8% 94,3% 87,9% 94,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,6% 1,6% ,6% ,3% ,6% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1369 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% ,9% 5,2% 7,6% 12,5% 10,7%
Όχι 93,0% 98,7% 94,1% 91,9% 86,7% 88,1%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,4% ,7% ,5% ,8% 1,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1370 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 11,5% 5,6% 1,6% ,0%
Όχι 93,0% 88,2% 93,5% 97,9% 95,7%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,3% ,8% ,6% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1371 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 3,0% 8,8% 8,1% 4,9% 4,6% 5,2%
Όχι 93,0% 96,0% 90,4% 91,4% 94,8% 94,0% 94,0%
ΔΓ/ΔΑ ,7% 1,1% ,9% ,5% ,3% 1,4% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1372 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 7,5% 5,6% 5,6%
Όχι 93,0% 91,8% 93,9% 92,8%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,7% ,6% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1373 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 6,5% 3,9% 7,3%
Όχι 93,0% 92,7% 95,0% 92,7%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,8% 1,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1374 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 4,2% 8,5% 16,4% 8,1% 4,3% ,8% 7,5% 5,2% 11,4% ,0% ,0% 18,0% 1,7%
Όχι 93,0% 95,1% 91,5% 83,6% 88,4% 94,7% 99,2% 92,5% 93,6% 88,6% 100,0% 100,0% 82,0% 98,3%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,7% ,0% ,0% 3,5% 1,1% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1375 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα σπορ Ναι 6,3% 5,1% 7,7% 6,7%
Όχι 93,0% 93,7% 92,3% 92,8%
ΔΓ/ΔΑ ,7% 1,2% ,0% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1376 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές Ναι 8,9% 12,0% 6,0%
Όχι 90,4% 87,2% 93,2%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,7% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1377 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές Ναι 9,0% 25,2% 23,7% 14,0% 7,7% 4,6% 1,1% 1,1%
Όχι 90,3% 74,8% 75,0% 85,0% 91,6% 95,1% 98,5% 98,0%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,0% 1,3% 1,0% ,6% ,3% ,4% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1378 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές Ναι 8,9% 21,1% 20,5% 2,6% 6,3% 3,5%
Όχι 90,4% 78,9% 78,2% 96,8% 93,3% 95,4%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,0% 1,3% ,6% ,3% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1379 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές Ναι 8,9% ,9% 9,9% 20,8%
Όχι 90,4% 98,8% 89,2% 78,2%
ΔΓ/ΔΑ ,7% ,3% ,9% 1,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1380 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τους υπολογιστές Ναι 9,5% 5,6% 8,6% 22,9% 18,3% 27,1%
Όχι 89,8% 94,1% 89,3% 76,0% 79,3% 69,9%
ΔΓ/ΔΑ ,8% ,3% 2,1% 1,2% 2,4% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%