Πίνακας 1341 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 11,8% 18,4% 11,2% 10,8% 12,2% 7,0%
Όχι 88,6% 87,1% 81,1% 88,2% 89,2% 87,2% 92,0%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,1% ,5% ,6% ,0% ,6% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1342 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 13,4% 9,4% 3,9%
Όχι 88,6% 85,9% 90,0% 94,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,6% ,5% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1343 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 11,5% 10,7% 9,0%
Όχι 88,6% 87,7% 88,5% 91,0%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,8% ,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1344 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 10,4% 11,0% 19,2% 11,6% 5,3% 4,5% 2,3% 12,9% 17,4% ,0% ,0% 24,0% 9,3%
Όχι 88,6% 89,6% 89,0% 80,8% 83,7% 93,6% 95,5% 97,7% 86,0% 82,6% 100,0% 100,0% 76,0% 90,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,0% ,0% 4,7% 1,1% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1345 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 13,1% 12,6% 9,5%
Όχι 88,6% 86,1% 87,4% 90,0%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,9% ,0% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1346 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 1,7% 6,4%
Όχι 95,3% 98,1% 92,8%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,2% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1347 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 13,1% 6,7% 5,9% 5,5% 3,4% 1,3% ,7%
Όχι 95,3% 86,9% 92,6% 93,2% 94,5% 96,2% 98,3% 98,7%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,7% ,9% ,0% ,3% ,4% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1348 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 4,0% 7,6% 2,5% 4,7% ,8%
Όχι 95,3% 96,0% 91,6% 97,1% 95,3% 97,8%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,8% ,4% ,0% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1349 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 1,2% 5,6% 4,7%
Όχι 95,3% 98,4% 93,9% 94,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,4% ,5% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1350 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,5% 3,5% 5,8% 7,1% 7,1% 6,5%
Όχι 95,0% 96,4% 93,3% 91,7% 91,6% 90,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,1% ,9% 1,2% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1351 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 3,9% 5,6% 3,4% 3,2% 4,6% ,6% 5,5% 10,2% ,0%
Όχι 95,3% 95,9% 94,4% 95,7% 96,8% 95,4% 98,8% 94,1% 88,8% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,0% ,9% ,0% ,0% ,6% ,3% 1,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1352 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 4,6% 3,5%
Όχι 95,3% 94,8% 96,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1353 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 4,5% 4,1% 7,3% 5,2% 1,1% 3,0%
Όχι 95,3% 94,9% 94,3% 92,4% 94,8% 98,2% 96,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% 1,6% ,3% ,0% ,6% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1354 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 1,1% 4,9% 4,1% 7,6% 5,9%
Όχι 95,3% 98,5% 94,8% 95,6% 92,0% 92,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,4% ,3% ,3% ,4% 1,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1355 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 3,3% 6,0% 1,5% ,0%
Όχι 95,3% 96,6% 93,4% 98,1% 95,7%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,1% ,7% ,4% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1356 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 3,0% 5,4% 4,6% 3,2% 5,3% 3,9%
Όχι 95,3% 97,0% 93,7% 95,1% 96,8% 93,9% 95,3%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,9% ,4% ,0% ,8% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1357 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 3,5% 4,6% 5,1%
Όχι 95,3% 96,1% 94,9% 93,3%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,4% ,5% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1358 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 3,9% 5,0% 4,4%
Όχι 95,3% 95,5% 94,2% 95,6%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1359 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 4,2% 7,7% 6,8% 4,7% 2,7% 1,5% 4,0% 3,3% 4,7% ,0% ,0% 4,0% 4,1%
Όχι 95,3% 95,8% 92,3% 93,2% 94,2% 96,3% 98,5% 96,0% 95,6% 95,3% 100,0% 100,0% 96,0% 95,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,0% ,0% 1,2% 1,1% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1360 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τα ζώδια/αστρολογία Ναι 4,2% 2,5% 6,0% 4,8%
Όχι 95,3% 96,5% 94,0% 94,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% 1,1% ,0% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%