Πίνακας 1321 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 3,2% 5,7% 3,4% 3,7% 3,3% 2,5% 4,9% 2,7% ,0%
Όχι 96,0% 96,3% 94,3% 95,9% 96,3% 96,0% 97,0% 94,8% 96,7% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,5% ,0% ,7% ,0% ,7% ,6% ,3% ,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1322 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 3,4% 3,7%
Όχι 96,0% 96,0% 96,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1323 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,6% 7,4% 5,9% 4,7% 2,7% 3,5% 2,1%
Όχι 95,9% 92,0% 92,9% 95,0% 97,3% 95,8% 97,3%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% 1,1% ,3% ,0% ,6% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1324 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 1,3% 2,7% 4,4% 4,7% 6,7%
Όχι 96,0% 98,1% 97,1% 95,3% 94,9% 92,1%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,2% ,3% ,4% 1,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1325 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 4,6% 3,8% 1,7% ,0%
Όχι 96,0% 95,2% 95,5% 97,9% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,1% ,7% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1326 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 7,1% 3,5% 4,1% 3,3% 3,7% 2,6%
Όχι 96,0% 92,9% 96,0% 95,4% 96,7% 95,5% 96,6%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,5% ,5% ,0% ,8% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1327 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 4,3% 3,0% 2,9%
Όχι 96,0% 95,3% 96,5% 95,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,4% ,5% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1328 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 3,4% 4,3% 3,4%
Όχι 96,0% 95,9% 95,1% 96,6%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,7% ,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1329 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 5,6% 1,6% 5,5% 7,0% 2,1% ,8% 1,1% 3,5% 6,7% 11,1% ,0% 4,0% 5,8%
Όχι 96,0% 94,4% 98,4% 94,5% 91,9% 97,3% 99,2% 98,3% 95,4% 93,3% 88,9% 100,0% 96,0% 94,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,5% ,0% ,6% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1330 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 3,2% ,0% 4,1%
Όχι 96,0% 95,8% 100,0% 95,6%
ΔΓ/ΔΑ ,5% 1,1% ,0% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1331 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 6,3% 14,8%
Όχι 88,6% 93,1% 84,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,6% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1332 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 16,0% 13,7% 14,1% 16,3% 9,8% 6,4% 2,7%
Όχι 88,6% 84,0% 85,6% 84,7% 83,4% 90,0% 93,2% 96,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% ,7% 1,2% ,2% ,3% ,4% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1333 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 18,4% 12,4% 8,2% 12,2% 9,3%
Όχι 88,6% 81,6% 86,4% 91,2% 87,8% 89,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,0% 1,1% ,6% ,0% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1334 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 4,2% 12,9% 15,6%
Όχι 88,6% 95,4% 86,5% 83,4%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% ,6% 1,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1335 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 11,2% 8,7% 13,0% 17,7% 18,4% 19,3%
Όχι 88,2% 91,0% 85,7% 81,1% 80,3% 77,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,3% 1,3% 1,2% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1336 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 8,2% 21,9% 11,0% 20,6% 13,7% 4,0% 12,0% 13,2% ,0%
Όχι 88,6% 91,3% 78,1% 88,2% 79,4% 86,3% 95,2% 87,7% 85,8% 90,3%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% ,0% ,9% ,0% ,0% ,9% ,3% 1,0% 9,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1337 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 10,8% 10,7%
Όχι 88,6% 88,5% 88,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,7% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1338 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 16,7% 17,5% 12,9% 13,1% 7,4% 6,6%
Όχι 88,6% 82,0% 81,3% 86,8% 86,6% 92,6% 92,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,3% 1,1% ,3% ,3% ,0% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1339 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 4,3% 8,3% 14,5% 15,1% 17,0%
Όχι 88,6% 95,3% 91,2% 85,2% 84,1% 81,5%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,4% ,5% ,3% ,8% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1340 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή Ναι 10,8% 12,4% 12,2% 5,8% 8,3%
Όχι 88,6% 87,1% 87,1% 93,7% 91,7%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,5% ,7% ,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%