Πίνακας 1301 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 5,1% 28,3%
Όχι 82,4% 94,7% 71,2%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,2% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1302 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,3% 6,5% 16,7% 24,1% 21,7% 18,8% 15,9% 7,1%
Όχι 82,4% 93,5% 82,9% 75,7% 78,1% 80,9% 83,3% 92,6%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,0% ,4% ,3% ,2% ,3% ,7% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1303 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 25,6% 12,7% 16,9% 21,1% 16,6%
Όχι 82,4% 73,6% 86,9% 82,9% 78,7% 82,9%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,8% ,4% ,3% ,2% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1304 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 11,2% 19,2% 21,6%
Όχι 82,5% 88,6% 80,4% 78,0%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,2% ,4% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1305 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,5% 14,9% 19,6% 21,2% 34,4% 24,1%
Όχι 82,2% 84,8% 80,4% 78,4% 64,3% 72,8%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,2% ,0% ,4% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1306 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 13,3% 22,6% 17,7% 27,5% 17,7% 10,2% 28,5% 12,0% ,0%
Όχι 82,4% 86,3% 77,4% 81,8% 72,5% 82,3% 89,3% 71,5% 87,4% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,4% ,0% ,5% ,0% ,0% ,6% ,0% ,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1307 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 15,6% 20,6%
Όχι 82,4% 84,1% 79,1%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,4% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1308 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,3% 24,9% 22,6% 26,7% 19,3% 11,8% 10,4%
Όχι 82,3% 74,5% 76,2% 73,3% 80,7% 87,7% 89,2%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,6% 1,1% ,0% ,0% ,5% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1309 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 13,0% 16,0% 17,5% 21,6% 23,4%
Όχι 82,4% 86,4% 84,0% 82,2% 78,0% 76,2%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,6% ,0% ,3% ,4% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1310 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 17,6% 18,2% 15,1% 7,9%
Όχι 82,4% 82,3% 81,4% 84,5% 92,1%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,1% ,4% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1311 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 15,7% 22,5% 16,8% 19,9% 15,8% 14,7%
Όχι 82,4% 84,3% 77,1% 82,9% 79,9% 84,2% 84,8%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,0% ,5% ,3% ,2% ,0% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1312 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 18,7% 16,8% 9,3%
Όχι 82,4% 81,1% 82,9% 89,2%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,2% ,3% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1313 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 19,0% 15,9% 13,7%
Όχι 82,4% 80,5% 84,1% 86,0%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,4% ,0% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1314 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 11,8% 16,0% 28,8% 12,8% 10,6% 9,8% 9,2% 20,1% 24,8% 22,2% ,0% 44,0% 12,8%
Όχι 82,4% 88,2% 84,0% 71,2% 86,0% 89,4% 90,2% 90,2% 79,3% 74,5% 77,8% 100,0% 56,0% 87,2%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,0% ,6% ,6% ,7% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1315 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη μαγειρική Ναι 17,2% 19,8% 16,4% 16,1%
Όχι 82,4% 79,5% 83,6% 83,7%
ΔΓ/ΔΑ ,3% ,7% ,0% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1316 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 2,9% 4,1%
Όχι 96,0% 97,0% 95,1%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,2% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1317 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 2,2% 2,7% 4,4% 4,4% 4,9% 3,5% 1,2%
Όχι 96,0% 97,8% 96,6% 94,9% 95,6% 94,5% 96,1% 98,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,7% ,8% ,0% ,6% ,4% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1318 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 8,8% 2,2% 3,2% 4,8% 2,4%
Όχι 96,0% 91,2% 97,0% 96,4% 95,2% 96,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,8% ,4% ,0% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1319 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,5% 1,8% 4,0% 5,2%
Όχι 96,0% 97,9% 95,4% 94,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,6% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1320 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τον κήπο Ναι 3,6% 2,8% 6,1% 3,7% 7,8% 2,4%
Όχι 95,9% 96,9% 93,0% 95,5% 90,8% 94,6%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,9% ,8% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%