Πίνακας 1281 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 3,0% 5,3% 3,8% 4,3% 2,6% 3,3%
Όχι 95,7% 95,9% 94,2% 95,6% 95,7% 95,9% 96,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% 1,1% ,5% ,6% ,0% 1,4% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1282 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 4,3% 3,3% 5,8%
Όχι 95,7% 95,3% 96,1% 92,7%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,4% ,6% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1283 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 3,7% 4,6% 3,4%
Όχι 95,7% 95,5% 95,0% 96,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,7% ,4% ,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1284 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% ,7% 3,1% 9,6% 3,5% 5,9% 3,8% 1,7% 3,5% 4,7% ,0% ,0% 16,0% 4,1%
Όχι 95,7% 99,3% 96,9% 89,0% 93,0% 94,1% 96,2% 98,3% 95,4% 95,3% 100,0% 100,0% 84,0% 95,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,0% 1,4% 3,5% ,0% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1285 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 3,7% 3,8% 3,8%
Όχι 95,7% 95,2% 96,2% 95,8%
ΔΓ/ΔΑ ,5% 1,1% ,0% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1286 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 8,4% 5,3%
Όχι 92,8% 91,4% 94,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,2% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1287 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 1,4% 5,3% 8,8% 8,1% 10,5% 4,9% 3,1%
Όχι 92,8% 98,6% 94,3% 90,6% 91,9% 88,9% 94,7% 96,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,4% ,6% ,0% ,6% ,4% ,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1288 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 11,0% 5,3% 5,9% 10,4% 2,9%
Όχι 92,8% 89,0% 94,1% 93,5% 89,6% 96,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,6% ,5% ,0% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1289 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 2,6% 7,8% 11,5%
Όχι 92,8% 97,3% 91,6% 88,1%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,2% ,6% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1290 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,9% 6,0% 8,6% 8,9% 11,5% 4,3%
Όχι 92,6% 93,8% 90,5% 90,2% 87,1% 92,7%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,2% ,9% ,8% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1291 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 9,7% 9,4% 8,0% 6,7% 6,6% 4,3% 4,3% 5,6% ,0%
Όχι 92,8% 89,8% 90,6% 91,5% 93,3% 93,4% 94,9% 95,4% 93,9% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,5% ,0% ,5% ,0% ,0% ,8% ,3% ,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1292 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 7,4% 5,5%
Όχι 92,8% 92,0% 94,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,5% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1293 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,7% 13,4% 6,6% 8,8% 6,3% 6,9% 4,5%
Όχι 92,8% 86,0% 92,3% 90,9% 93,7% 92,5% 95,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% 1,1% ,3% ,0% ,6% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1294 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 1,8% 6,2% 8,4% 10,2% 11,4%
Όχι 92,8% 97,6% 93,6% 91,5% 89,4% 87,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,2% ,2% ,4% 1,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1295 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 12,3% 5,5% 2,5% 9,5%
Όχι 92,8% 87,7% 93,8% 97,1% 90,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,7% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1296 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 9,0% 8,4% 7,5% 8,1% 6,5% 4,5%
Όχι 92,8% 91,0% 91,1% 91,9% 91,9% 92,7% 95,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,5% ,6% ,0% ,8% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1297 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 8,8% 5,6% 4,3%
Όχι 92,8% 90,9% 93,9% 94,1%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,5% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1298 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 6,9% 8,1% 5,6%
Όχι 92,8% 92,4% 91,5% 94,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,7% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1299 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 4,2% 4,5% 11,0% 12,8% 5,9% 6,8% 5,2% 7,1% 6,7% 11,1% ,0% 10,0% 10,5%
Όχι 92,8% 95,8% 95,5% 89,0% 84,9% 94,1% 93,2% 94,8% 91,8% 93,3% 88,9% 100,0% 90,0% 89,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,0% ,0% 2,3% ,0% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1300 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τις κατασκευές στο σπίτι Ναι 6,8% 6,7% 1,6% 7,4%
Όχι 92,8% 92,2% 98,4% 92,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% 1,1% ,0% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%