Πίνακας 1256 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 5,6% 14,4%
Όχι 89,4% 94,2% 85,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1257 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 8,7% 9,5% 16,5% 13,5% 12,6% 6,2% 1,4%
Όχι 89,4% 91,3% 90,2% 82,7% 86,5% 86,6% 93,4% 98,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,3% ,8% ,0% ,8% ,4% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1258 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 14,7% 8,9% 8,3% 14,9% 7,0%
Όχι 89,4% 85,3% 90,4% 91,3% 85,0% 91,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,7% ,4% ,2% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1259 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 3,8% 12,3% 14,6%
Όχι 89,3% 96,0% 87,0% 85,1%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,2% ,6% ,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1260 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 8,8% 10,8% 13,3% 19,8% 12,5%
Όχι 89,2% 91,0% 88,3% 85,9% 78,9% 84,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,9% ,7% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1261 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 11,5% 13,1% 12,8% 19,1% 10,0% 4,1% 11,2% 7,4% 8,0%
Όχι 89,4% 88,2% 86,4% 86,5% 80,9% 90,0% 95,3% 88,3% 92,2% 92,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,5% ,7% ,0% ,0% ,6% ,5% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1262 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 10,3% 10,0%
Όχι 89,4% 89,1% 89,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1263 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,3% 18,2% 10,7% 15,0% 13,8% 6,5% 5,7%
Όχι 89,2% 81,2% 88,8% 84,5% 86,2% 92,4% 93,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,6% ,5% ,0% 1,1% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1264 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 3,4% 8,4% 12,6% 19,3% 13,8%
Όχι 89,4% 96,2% 91,3% 87,4% 80,7% 84,1%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,4% ,3% ,0% ,0% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1265 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 13,1% 10,7% 5,4% 9,5%
Όχι 89,4% 86,7% 88,6% 94,2% 90,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,1% ,7% ,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1266 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 9,7% 13,7% 10,9% 9,3% 9,2% 8,9%
Όχι 89,4% 90,3% 85,9% 88,6% 90,5% 89,4% 90,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,5% ,4% ,2% 1,4% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1267 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 10,8% 10,0% 6,0%
Όχι 89,4% 88,8% 89,5% 92,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,5% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1268 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 10,6% 9,6% 9,5%
Όχι 89,4% 88,9% 90,0% 90,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,4% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1269 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 10,4% 9,6% 17,8% 12,8% 6,4% 3,8% 5,2% 10,4% 14,8% 22,2% ,0% 22,0% 8,7%
Όχι 89,4% 89,6% 90,4% 80,8% 86,0% 93,6% 96,2% 94,3% 88,7% 85,2% 77,8% 100,0% 78,0% 90,7%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% ,0% 1,4% 1,2% ,0% ,0% ,6% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1270 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη διακόσμηση/επίπλωση Ναι 10,2% 10,9% 6,0% 10,3%
Όχι 89,4% 88,2% 94,0% 89,4%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,9% ,0% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1271 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 3,9% 3,7%
Όχι 95,7% 95,8% 95,6%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,4% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1272 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 11,6% 7,5% 5,3% 4,5% 1,4% 1,7% 1,0%
Όχι 95,7% 87,0% 91,8% 93,9% 95,3% 98,2% 97,9% 98,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% 1,4% ,7% ,8% ,2% ,3% ,4% ,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1273 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 7,5% 7,3% 1,6% 4,0% 1,1%
Όχι 95,7% 92,5% 91,4% 98,2% 96,0% 97,8%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,0% 1,3% ,3% ,0% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1274 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% ,7% 4,5% 7,2%
Όχι 95,7% 99,0% 94,9% 92,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,3% ,6% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1275 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 2,8% 4,6% 7,6% 4,7% 2,1%
Όχι 95,6% 97,1% 94,1% 91,0% 93,9% 94,9%
ΔΓ/ΔΑ ,6% ,2% 1,3% 1,5% 1,3% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1276 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 3,9% 2,4% 4,9% 6,6% 9,0% 1,5% 1,8% 6,5% ,0%
Όχι 95,7% 95,6% 97,6% 94,6% 93,4% 91,0% 97,9% 97,9% 92,1% 90,3%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,5% ,0% ,5% ,0% ,0% ,6% ,3% 1,4% 9,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1277 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 4,1% 3,2%
Όχι 95,7% 95,3% 96,5%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,7% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1278 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 4,7% 6,3% 4,5% 5,0% 2,9% 2,3%
Όχι 95,7% 94,7% 92,6% 95,0% 94,8% 96,5% 97,2%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% 1,1% ,5% ,3% ,6% ,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1279 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 1,3% 3,6% 4,3% 5,2% 6,5%
Όχι 95,7% 98,1% 96,1% 95,7% 94,0% 91,9%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,6% ,4% ,0% ,8% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1280 : Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διάβασαν βιβλία σχετικά με τη γυμναστική Ναι 3,8% 5,2% 4,0% 1,7% ,0%
Όχι 95,7% 94,6% 95,2% 97,8% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ ,5% ,1% ,7% ,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%