Πίνακας 1241 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 56,7% 58,8%
Όχι 39,2% 40,5% 38,2%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% 2,8% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1242 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 58,8% 18,7% 68,5% 61,7% 65,4% 48,0% 32,2%
Όχι 38,2% 81,3% 28,1% 38,3% 27,3% 52,0% 57,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% ,0% 3,4% ,0% 7,2% ,0% 10,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1243 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 85,6% 57,8% 46,3% 49,1% 54,5%
Όχι 39,2% 14,4% 39,7% 53,7% 45,6% 21,9%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% ,0% 2,5% ,0% 5,3% 23,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1244 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,7% 46,8% 56,0% 62,5%
Όχι 39,4% 53,2% 41,2% 33,8%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% ,0% 2,7% 3,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1245 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 59,2% 57,7% 53,6% 58,6% 76,9% 55,2%
Όχι 37,9% 39,6% 42,4% 39,1% 18,3% 44,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% 2,7% 4,0% 2,3% 4,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1246 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 24,1% 61,3% 61,9% 73,1% 66,9% 33,0% 30,9% 64,6% 100,0%
Όχι 39,2% 70,0% 35,3% 35,3% 26,9% 33,1% 50,1% 69,1% 33,2% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% 5,9% 3,4% 2,8% ,0% ,0% 16,9% ,0% 2,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1247 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 65,1% 40,8%
Όχι 39,2% 31,5% 57,4%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% 3,4% 1,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1248 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,7% 58,1% 75,0% 61,5% 48,6% 23,9% 55,8%
Όχι 39,3% 41,9% 17,7% 35,2% 48,1% 64,3% 44,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,0% ,0% 7,3% 3,4% 3,3% 11,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1249 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 28,9% 48,3% 49,6% 65,5% 66,6%
Όχι 39,2% 71,1% 51,7% 45,2% 29,4% 31,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% ,0% ,0% 5,2% 5,1% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1250 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 64,5% 54,5% 48,0% 100,0%
Όχι 39,2% 33,2% 43,7% 34,7% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% 2,2% 1,8% 17,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1251 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 87,5% 72,3% 56,0% 47,1% 37,0% 56,4%
Όχι 39,2% 12,5% 27,7% 40,0% 45,7% 63,0% 41,6%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% ,0% ,0% 4,0% 7,2% ,0% 2,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1252 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 61,5% 56,5% 21,0%
Όχι 39,2% 35,8% 40,3% 79,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% 2,7% 3,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1253 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 66,1% 35,8% 39,9%
Όχι 39,2% 30,6% 58,7% 60,1%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% 3,4% 5,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1254 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 71,4% 60,0% 64,3% 100,0% 72,7% 40,0% 41,7% 59,5% 16,7% 50,0% 28,6% 85,7%
Όχι 39,2% 28,6% 35,6% 35,7% ,0% 27,3% 20,0% 58,3% 37,8% 83,3% 50,0% 71,4% 14,3%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% ,0% 4,4% ,0% ,0% ,0% 40,0% ,0% 2,7% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1255 : Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Έχουν βγάλει κάρτα χρήστη στη βιβλιοθήκη που πηγαίνουν Ναι 57,9% 64,7% 80,0% 52,6%
Όχι 39,2% 32,4% 13,3% 45,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,9% 2,9% 6,7% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%