Πίνακας 1221 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 15,1% 4,8% 2,6% ,0% 10,8% 7,0%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 15,1% 19,5% 27,0% 14,5% 21,6% 15,5%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 69,9% 50,2% 47,5% 69,7% 24,7% 59,2%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% ,0% 15,2% 4,1% 4,2% 22,0% 5,2%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% ,0% 10,3% 8,9% 4,2% 13,4% 4,9%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% ,0% ,0% 3,9% ,0% ,0% 3,3%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% ,0% ,0% 6,0% 7,4% ,0% 1,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,5% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1222 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 7,2% 2,6% ,0%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 18,8% 20,3% 51,3%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 52,8% 55,3% 27,7%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 7,2% 8,0% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% 6,8% 8,3% ,0%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 3,5% ,0% 21,0%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% 2,0% 4,7% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% 1,7% ,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1223 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 5,7% ,0% 2,7%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 20,2% 12,4% 24,0%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 50,0% 67,3% 62,9%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 9,3% 5,1% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% 9,3% 5,1% ,0%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% 1,1% 5,3% 5,2%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% 3,9% ,0% 2,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,6% 4,9% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1224 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% ,0% 3,5% 5,6% 6,2% ,0% ,0% ,0% 5,4% 7,7% ,0% 12,5% 9,1%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% ,0% 22,8% 5,6% 37,5% ,0% ,0% ,0% 21,4% 30,8% 50,0% 37,5% 18,2%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 85,7% 52,6% 61,1% 43,8% 81,8% 100,0% 64,3% 48,2% 38,5% 50,0% 37,5% 54,5%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% ,0% 5,3% 16,7% ,0% 9,1% ,0% 7,1% 10,7% 15,4% ,0% ,0% ,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% ,0% 8,8% 5,6% 6,2% 9,1% ,0% 7,1% 10,7% ,0% ,0% ,0% 9,1%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% ,0% 1,8% 5,6% 6,2% ,0% ,0% 7,1% ,0% 7,7% ,0% ,0% ,0%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3% 3,6% ,0% ,0% 12,5% 9,1%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% 14,3% 3,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1225 : Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη Ανάγνωση δικών τους βιβλίων 4,7% 5,9% 10,0% 3,5%
Ανάγνωση βιβλίων από συλλογή βιβλίοθήκης 20,2% 21,6% 15,0% 20,2%
Δανεισμός βιβλίων 53,5% 49,0% 45,0% 56,7%
Χρήση Η/Υ-Ίντερνετ 7,4% 9,8% 10,0% 6,0%
Μελέτη μαθημάτων 7,4% 9,8% 20,0% 4,7%
Ανάγνωση εφημερίδων/περιοδικών 2,1% ,0% ,0% 3,3%
Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων 3,3% 3,9% ,0% 3,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,3% ,0% ,0% 2,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1226 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 29,6% 20,2%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 30,5% 56,3%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 16,2% 10,7%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 8,4% 7,6%
Άλλοι λόγοι 2,9% 3,6% 2,3%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% 6,0% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 5,6% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1227 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,8% 11,6% 24,5% 23,4% 31,0% 18,5% 44,6%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 43,9% 37,4% 41,7% 48,6% 32,5% 68,7% 32,2%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,4% 8,1% 17,5% 13,4% 14,1% ,0% 13,2%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 8,1% 34,9% 8,2% 5,7% 7,5% ,0% ,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% ,0% 1,5% 2,2% 3,8% 12,8% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,3% ,0% 4,1% ,0% 7,5% ,0% 9,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 8,1% 2,5% 6,7% 3,6% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1228 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 20,5% 26,0% 16,0% 24,9% 54,5%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 47,3% 40,4% 53,8% 51,2% 21,9%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 3,8% 16,6% 16,9% 9,0% ,0%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 16,1% 7,8% ,0% 9,5% ,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% 4,1% 1,1% 9,3% 2,8% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% 4,4% 3,1% 4,0% ,0% 23,6%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 3,8% 5,0% ,0% 2,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1229 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,5% 23,2% 26,0% 21,3%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,5% 44,5% 45,9% 41,4%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,2% ,0% 10,4% 21,1%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 8,0% 32,3% 9,4% 1,9%
Άλλοι λόγοι 2,9% ,0% 1,9% 5,5%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% ,0% 3,2% 3,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% 3,2% 5,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1230 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,9% 23,9% 15,0% 34,6% 26,7% 19,9%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,4% 50,4% 52,2% 32,2% 41,1% 34,4%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 12,6% 8,4% 10,0% 10,5% 20,5% 45,7%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 8,1% 8,0% 10,1% 9,3% 6,6% ,0%
Άλλοι λόγοι 3,0% 2,8% 7,1% 2,2% ,0% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,3% 2,6% 3,0% 4,6% 5,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 3,9% 2,6% 6,6% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1231 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 21,2% 31,6% 19,2% ,0% 41,9% 16,9% 11,2% 23,4% ,0%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 28,7% 30,2% 56,0% 100,0% 37,4% 60,9% 77,6% 42,9% ,0%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 5,7% 23,0% 7,7% ,0% 11,4% 22,2% ,0% 14,8% 100,0%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 15,0% 3,5% 9,2% ,0% ,0% ,0% 11,2% 11,1% ,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% 11,9% 8,2% ,0% ,0% 4,7% ,0% ,0% ,0% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% 11,5% 3,5% 2,8% ,0% 4,7% ,0% ,0% 1,6% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 5,9% ,0% 5,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1232 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 24,2% 24,9%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 45,4% 43,4%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 12,4% 15,0%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 7,9% 8,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% 3,3% 1,9%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% 2,3% 5,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 4,4% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1233 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,0% 15,9% 34,5% 21,1% 18,2% 30,2% 30,5%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,3% 39,5% 32,7% 54,8% 43,5% 40,2% 47,7%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,5% 30,7% 15,6% 11,6% 8,2% ,0% 5,2%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 8,2% 2,9% 8,6% 2,6% 17,6% 17,8% 9,0%
Άλλοι λόγοι 3,0% 2,9% 4,9% ,0% 9,7% ,0% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,3% 5,7% 3,7% ,0% 2,8% ,0% 5,4%
ΔΓ/ΔΑ 3,7% 2,4% ,0% 9,9% ,0% 11,9% 2,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1234 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% ,0% 28,1% 20,6% 29,9% 24,8%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 100,0% 46,8% 46,8% 34,6% 41,5%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% ,0% 3,4% 13,7% 20,5% 14,2%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% ,0% 11,4% 7,9% 4,5% 10,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% ,0% 3,4% 3,5% 2,2% 3,2%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% ,0% 6,8% 4,9% 2,2% 1,6%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% ,0% 2,5% 6,1% 4,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1235 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 23,1% 25,3% 8,8% 100,0%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 36,5% 49,3% 53,5% ,0%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 21,1% 10,4% ,0% ,0%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 8,1% 7,9% 8,8% ,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% 5,0% ,0% 20,4% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% 3,4% 3,5% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 2,9% 3,5% 8,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1236 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 13,5% 36,7% 17,2% 39,0% 37,0% 16,8%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 38,5% 40,0% 51,2% 39,5% 11,0% 50,3%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 48,0% 15,7% 14,3% 14,1% 15,8% 4,0%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% ,0% 7,6% 10,9% 3,8% 15,8% 6,7%
Άλλοι λόγοι 2,9% ,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% 8,7%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% ,0% ,0% 4,9% ,0% ,0% 6,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% ,0% ,0% 3,6% 20,4% 7,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1237 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 30,7% 18,4% 30,2%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 34,7% 53,8% 48,7%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 18,9% 8,6% ,0%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 8,8% 7,6% ,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% 2,3% 2,5% 21,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% 2,4% 4,1% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 2,2% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1238 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 23,1% 42,1% 20,4%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 45,0% 33,1% 49,7%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 15,7% 8,1% 6,5%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 5,5% 5,7% 17,8%
Άλλοι λόγοι 2,9% 4,1% ,0% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% 3,0% 5,7% 2,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 3,6% 5,4% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1239 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 14,3% 28,9% 21,4% 30,0% ,0% 20,0% 8,3% 24,3% 50,0% ,0% 28,6% 28,6%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 85,7% 37,8% 64,3% 50,0% 63,6% 60,0% 58,3% 45,9% ,0% 100,0% ,0% 57,1%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% ,0% 8,9% 7,1% 20,0% 9,1% ,0% 8,3% 18,9% ,0% ,0% 57,1% ,0%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,1% 33,3% ,0% 14,3% ,0%
Άλλοι λόγοι 2,9% ,0% 4,4% 7,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7% 8,3% ,0% ,0% ,0%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% ,0% 4,4% ,0% ,0% 9,1% ,0% 16,7% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% 4,4% ,0% ,0% 18,2% 20,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1240 : Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Λόγοι για τους οποίους καταφεύγουν στις βιβλιοθήκες για διάβασμα/δανεισμό βιβλίων Δεν μπορούν να βρούν τα βιβλία που θέλουν στο εμπόριο 24,4% 26,5% 40,0% 21,7%
Για να μην αγοράζουν όλα τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν 44,8% 44,1% 33,3% 46,5%
Γιατί ψάχνουν ειδικά επιστημονικά/ξενόγλωσσα βιβλία 13,1% 20,6% 6,7% 11,2%
Γιατί τους αρέσει/εξυπηρετεί το περιβάλλον των βιβλιοθηκών 7,9% 5,9% 6,7% 8,8%
Άλλοι λόγοι 2,9% 2,9% ,0% 3,2%
Κανένας ιδιαίτερος λόγος 3,2% ,0% 6,7% 4,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% ,0% 6,7% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%