Πίνακας 1181 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,22 4,17
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 4,31 3,65
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,91 3,27

Πίνακας 1182 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,65 3,75 3,51 3,89 4,22 3,62 3,59
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 4,20 4,04 3,90 3,90 3,80 4,15 3,78
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,73 3,69 3,72 3,44 3,31 3,65 3,22

Πίνακας 1183 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,52 3,71 3,71 3,76 4,31
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,93 3,96 3,90 4,12 3,46
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,42 3,74 3,47 3,38 3,55

Πίνακας 1184 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,76 3,86 3,54
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,76 3,83 4,24
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,69 3,58 3,43

Πίνακας 1185 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,71 3,78 3,83 3,94 3,72
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 4,04 4,11 3,83 3,66 3,82
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,66 3,51 3,53 3,57 3,38

Πίνακας 1186 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,19 3,58 4,08 3,41 4,04 3,59 4,53 3,59 3,61
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 4,16 4,26 3,69 4,21 3,80 3,93 3,53 4,06 4,39
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,59 3,46 3,54 3,21 3,43 3,41 3,34 3,88 2,99

Πίνακας 1187 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,83 3,59
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,83 4,17
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,50 3,64

Πίνακας 1188 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,60 3,65 4,05 3,66 3,76 3,74
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,99 4,08 3,94 4,01 3,64 3,80
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,34 3,54 3,55 3,56 3,72 3,65

Πίνακας 1189 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,83 3,91 3,80 3,63 3,67
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,67 3,89 3,79 3,98 4,19
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,37 3,63 3,45 3,60 3,59

Πίνακας 1190 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,53 3,89 3,98 3,59
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 4,20 3,78 3,76 3,30
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,53 3,50 3,69 4,43

Πίνακας 1191 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,80 3,63 3,76 3,71 3,15 3,95
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 4,18 4,09 4,12 3,80 4,64 3,59
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,58 3,24 3,77 3,39 4,10 3,46

Πίνακας 1192 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,55 3,94 3,83
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 4,28 3,66 3,60
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,52 3,56 3,62

Πίνακας 1193 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,84 3,77 3,36
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,88 3,85 4,26
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,58 3,34 3,51

Πίνακας 1194 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 4,44 4,02 3,86 3,35 3,39 3,46 3,22 3,88 2,90 4,50 3,83 2,71 4,24
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,96 3,92 4,82 3,95 4,53 3,76 3,93 3,78 4,82 2,83 4,17 4,42 3,76
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,58 3,81 4,89 3,65 4,02 3,47 3,52 3,56 2,88 3,60 4,33 2,68 1,96

Πίνακας 1195 : Γνώμη για διάφορες απόψεις που αφορούν το διάβασμα βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Διαβάζουν αναζητώντας γνώσεις και πληροφορίες ή για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης Μέσος όρος 3,76 3,87 4,37 3,60
Διαβάζουν για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ή για να είναι παρόντες στη ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι Μέσος όρος 3,93 3,76 3,66 4,10
Διαβάζουν για να απολαύσουν την τέχνη του λόγου ή το διάβασμα έχει πρακτική αξία Μέσος όρος 3,54 3,53 3,81 3,52