Πίνακας 1112 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 18,3% 21,8%
Όχι 74,2% 75,5% 73,2%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 6,2% 5,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1113 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,4% 32,9% 33,2% 26,4% 17,6% 10,2% 9,3% 6,1%
Όχι 74,1% 56,0% 59,5% 67,5% 76,4% 85,4% 89,1% 91,1%
ΔΓ/ΔΑ 5,6% 11,1% 7,3% 6,1% 6,1% 4,4% 1,6% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1114 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 35,7% 28,1% 12,1% 15,7% 10,9%
Όχι 74,2% 50,2% 63,1% 86,7% 79,5% 89,1%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 14,0% 8,8% 1,1% 4,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1115 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,2% 1,9% 22,9% 21,3%
Όχι 74,2% 94,2% 71,0% 73,8%
ΔΓ/ΔΑ 5,6% 4,0% 6,1% 4,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1116 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 21,1% 17,5% 26,2% 23,0% 24,3% 23,6%
Όχι 74,3% 78,2% 72,0% 71,3% 66,3% 73,8%
ΔΓ/ΔΑ 4,6% 4,3% 1,8% 5,7% 9,4% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1117 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 17,1% 17,2% 22,5% 27,9% 29,0% 8,0% 8,5% 33,7% ,0%
Όχι 74,2% 77,0% 80,9% 69,1% 72,1% 64,6% 91,2% 88,7% 57,1% 100,0%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 5,9% 1,9% 8,4% ,0% 6,4% ,8% 2,8% 9,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1118 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 21,7% 16,8%
Όχι 74,2% 71,9% 79,6%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 6,4% 3,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1119 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,0% 23,3% 22,0% 23,7% 23,6% 15,6% 12,2%
Όχι 74,3% 73,2% 73,9% 71,6% 67,8% 76,7% 80,6%
ΔΓ/ΔΑ 5,7% 3,4% 4,1% 4,6% 8,5% 7,7% 7,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1120 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 6,7% 13,8% 21,6% 24,4% 28,3%
Όχι 74,2% 89,8% 73,6% 76,0% 72,4% 66,5%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 3,5% 12,6% 2,4% 3,2% 5,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1121 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 20,5% 22,0% 14,2% 15,0%
Όχι 74,2% 74,6% 73,6% 74,6% 85,0%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 4,9% 4,4% 11,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1122 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 26,7% 23,4% 20,1% 17,5% 31,1% 17,8%
Όχι 74,2% 71,0% 71,9% 74,6% 78,3% 66,8% 74,1%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 2,3% 4,7% 5,3% 4,1% 2,2% 8,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1123 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 24,8% 17,5% 7,8%
Όχι 74,2% 69,8% 78,8% 66,0%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 5,4% 3,6% 26,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1124 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 21,6% 14,6% 18,7%
Όχι 74,2% 74,8% 75,3% 70,7%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 3,6% 10,2% 10,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1125 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 10,0% 16,0% 35,5% 12,0% 18,5% 2,4% 34,8% 23,4% 33,3% ,0% ,0% 22,6% 13,8%
Όχι 74,2% 83,3% 78,2% 54,8% 80,0% 77,8% 85,4% 65,2% 74,9% 60,8% 57,1% 100,0% 74,2% 82,8%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 6,7% 5,8% 9,7% 8,0% 3,7% 12,2% ,0% 1,8% 5,9% 42,9% ,0% 3,2% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1126 : Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε είδη βιβλίων σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία Ναι 20,3% 23,9% 8,7% 19,1%
Όχι 74,2% 74,7% 85,5% 72,3%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 1,3% 5,8% 8,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1127 : Πρώτος λόγος για τον οποίο έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους


Σύνολο
Πρώτος λόγος για τον οποίο έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους Λόγω καριέρας 1,5%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 27,5%
Επιθυμία μόρφωσης 2,2%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,4%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,2%
Λόγω μόρφωσης 1,1%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,6%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,3%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 34,7%
Λόγω κούρασης ,4%
Κορεσμός/Αποχή 1,2%
Λόγω εργασίας 5,0%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,4%
Ψυχαγωγία ,7%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,2%
Λόγω σπουδών 4,3%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,8%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4%
Λόγω ιδεολογίας ,5%
ΔΓ/ΔΑ 5,7%
Σύνολο 100,0%

Πίνακας 1128 : Δεύτερος λόγος για τον οποίο έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους


Σύνολο
Δεύτερος λόγος για τον οποίο έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους Περρισότερα ενδιαφέροντα 2,7%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 16,0%
Επιθυμία μόρφωσης 3,5%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 5,2%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 46,2%
Λόγω εργασίας 7,7%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 3,5%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 3,5%
Λόγω σπουδών 6,3%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 2,7%
Άλλο 2,7%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 1129 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία


Σύνολο
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0%
Λόγω μόρφωσης ,9%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5%
Λόγω κούρασης ,4%
Κορεσμός/Αποχή 1,0%
Λόγω εργασίας 5,4%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6%
Ψυχαγωγία ,6%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4%
Λόγω σπουδών 4,6%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4%
Λόγω ιδεολογίας ,4%
Άλλο ,4%
ΔΓ/ΔΑ 4,8%
Σύνολο 100,0%


Πίνακας 1130 : Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Λόγοι για τους οποίους έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις τους σε βιβλία Λόγω καριέρας 1,2% 1,0% 1,4%
Περρισότερα ενδιαφέροντα ,4% ,0% ,7%
Λόγω ηλικίας/Ωριμότητα 25,7% 23,1% 27,4%
Επιθυμία μόρφωσης 2,4% 3,3% 1,9%
Λόγω πολιτικών αλλαγών/Αλλαγή δεδομένων ζωής 3,7% 6,1% 2,1%
Υπήρχε περισσότερος χρόνος 1,0% 1,4% ,7%
Λόγω μόρφωσης ,9% 1,0% ,9%
Αναζήτηση για πιο ευχάριστα βιβλία 2,2% ,0% 3,7%
Τώρα υπάρχει περισσότερος χρόνος 1,1% 2,8% ,0%
Σκέφτεται διαφορετικά (αλλαγή ανδιαφερόντων) 36,5% 37,5% 35,8%
Λόγω κούρασης ,4% ,9% ,0%
Κορεσμός/Αποχή 1,0% 2,4% ,0%
Λόγω εργασίας 5,4% 9,7% 2,6%
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 2,6% 1,4% 3,4%
Ψυχαγωγία ,6% ,0% ,9%
Δεν με αντιπροσωπεύουν τα βιβλία που διάβαζα 2,4% 2,4% 2,3%
Λόγω σπουδών 4,6% 3,8% 5,1%
Χωρίς ιδιαίτερο λόγο 1,9% ,0% 3,2%
Κακή ψυχολογική κατάσταση ,4% ,0% ,6%
Λόγω ιδεολογίας ,4% ,0% ,7%
Άλλο ,4% 1,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 2,3% 6,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%