Πίνακας 1041 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 21,3% 18,7% 18,2% 23,3% 28,0% 37,5%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 19,9% 19,9% 19,6% 23,0% 18,4% 8,0%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,5% 19,4% 21,3% 20,8% 26,0% 16,3%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,8% 11,7% 13,8% 10,7% 9,7% 16,2%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,9% 27,6% 26,0% 18,2% 17,0% 19,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,6% 2,7% 1,1% 4,1% 1,0% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1042 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 19,3% 24,9% 26,1% 7,6% 20,1% 11,8% 20,7% 28,0% 18,2%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 24,6% 19,4% 26,6% 13,2% 18,5% 12,1% 14,8% 17,9% 18,2%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 19,7% 18,4% 16,3% 26,9% 17,6% 25,6% 29,7% 18,9% ,0%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 11,5% 10,1% 10,9% 19,9% 15,8% 12,0% 12,2% 10,3% ,0%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 21,6% 26,4% 18,3% 32,3% 21,6% 38,5% 21,8% 19,9% 63,5%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 3,3% ,8% 1,7% ,0% 6,4% ,0% ,8% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1043 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 23,7% 18,7%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 21,5% 16,5%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 19,9% 20,9%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 10,8% 13,4%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 21,6% 28,2%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 2,5% 2,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1044 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,2% 25,0% 19,9% 22,2% 26,4% 24,8% 18,5%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 16,1% 18,8% 21,6% 22,7% 29,7% 18,7%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 21,3% 21,9% 19,1% 16,8% 19,7% 21,6%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,6% 9,2% 13,7% 13,3% 11,9% ,0% 13,2%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,2% 26,1% 23,3% 22,2% 20,3% 21,4% 24,1%
ΔΓ/ΔΑ 2,5% 2,2% 2,3% 1,5% 1,8% 4,3% 3,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1045 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 14,7% 20,2% 21,1% 25,4% 26,1%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 16,4% 17,5% 18,5% 24,8% 21,9%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 20,5% 23,5% 18,7% 15,8% 21,8%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 14,6% 10,9% 16,3% 7,6% 9,0%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 31,6% 22,7% 23,6% 23,7% 20,1%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 2,2% 5,2% 1,7% 2,5% 1,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1046 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 22,9% 23,1% 18,8% 12,8%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 20,3% 19,1% 23,0% 25,6%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 22,3% 17,0% 25,5% 18,8%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 11,5% 11,7% 9,4% 32,7%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 20,8% 26,9% 19,5% 10,1%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 2,2% 2,3% 3,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1047 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 24,5% 28,0% 22,7% 19,8% 17,0% 20,8%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 13,7% 22,8% 20,5% 22,8% 21,5% 17,6%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 10,7% 16,7% 21,0% 19,7% 22,7% 22,9%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 15,9% 12,9% 11,5% 10,1% 15,4% 10,2%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 33,4% 16,6% 22,9% 24,4% 21,5% 25,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 1,8% 3,0% 1,5% 3,2% 1,9% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1048 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 22,5% 21,2% 34,3%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 20,0% 21,4% 7,2%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 18,3% 20,8% 31,8%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 11,8% 11,6% 7,0%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 25,0% 22,4% 19,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 2,4% 2,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1049 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 25,2% 16,6% 12,4%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 22,3% 14,6% 13,7%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 19,0% 26,2% 21,0%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 9,8% 13,5% 18,2%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 21,9% 26,1% 28,9%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 1,7% 2,9% 5,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1050 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 12,9% 22,0% 14,3% 25,9% 13,0% 6,8% 17,0% 25,2% 9,5% 44,4% ,0% 27,0% 15,6%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 22,6% 19,2% 14,3% 22,2% 24,1% 13,6% 15,1% 20,0% 22,2% 33,3% ,0% 24,3% 12,5%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 19,4% 24,2% 11,4% 7,4% 20,4% 54,5% 24,5% 18,8% 17,5% 11,1% ,0% 18,9% 18,8%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 3,2% 12,6% 14,3% 14,8% 14,8% 6,8% 5,7% 9,1% 27,0% ,0% 83,3% 16,2% 18,8%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 35,5% 17,0% 40,0% 22,2% 27,8% 9,1% 35,8% 25,5% 22,2% 11,1% 16,7% 13,5% 34,4%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 6,5% 4,9% 5,7% 7,4% ,0% 9,1% 1,9% 1,4% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 1051 : Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πότε ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα βιβλίων Κατά τη διάρκεια των διακοπών 22,3% 25,7% 31,4% 18,3%
Τα Σαββατοκύριακα/αργίες 20,2% 20,8% 24,4% 19,0%
Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20,2% 19,2% 20,9% 20,8%
Οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ευκαιρεία 11,5% 7,6% 4,7% 15,7%
Σχεδόν κάθε μέρα όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες 23,4% 25,7% 14,0% 23,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,4% 1,1% 4,7% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1052 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 102,97 108,76
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 107,04 106,85

Πίνακας 1053 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 125,29 128,61 94,06 110,41 86,87 98,17 105,67
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 126,84 126,83 99,38 111,19 102,09 92,63 89,22

Πίνακας 1054 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 125,48 113,52 95,78 95,45 118,65
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 131,37 116,89 86,00 100,96 124,98

Πίνακας 1055 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 92,70 108,47 106,90
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 78,17 109,10 113,68

Πίνακας 1056 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 93,05 125,75 112,34 136,15 151,87
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 95,85 115,27 116,05 132,38 136,98

Πίνακας 1057 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 91,51 90,63 105,29 141,43 102,64 114,55 75,61 137,65 181,41
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 97,70 110,82 121,29 74,97 93,45 94,35 70,66 130,36 220,18

Πίνακας 1058 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 109,77 97,71
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 113,79 90,53

Πίνακας 1059 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 117,91 119,36 90,80 96,14 88,03 114,65
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 130,49 108,39 100,14 106,79 95,02 97,94

Πίνακας 1060 : Λεπτά ανα ημέρα που διαβάζουν βιβλία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Τις καθημερινές Μέσος όρος 106,19 90,37 102,04 107,98 134,12 93,99
Τα Σαββατοκύριακα Μέσος όρος 106,93 83,69 88,13 101,86 136,86 115,24