Πίνακας 992 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 3,6% 3,0%
Συχνά 18,9% 18,8% 19,1%
Σπάνια 34,3% 30,5% 37,3%
Ποτέ 39,5% 41,2% 38,2%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 6,0% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 993 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,3% 9,5% 4,3% 2,4% 2,2% 4,5% 2,1% 2,2%
Συχνά 19,0% 25,4% 20,2% 19,6% 19,5% 14,6% 18,6% 18,5%
Σπάνια 34,3% 32,6% 33,2% 41,1% 34,5% 30,9% 37,1% 24,8%
Ποτέ 39,4% 18,8% 34,5% 35,4% 40,7% 46,9% 39,5% 52,6%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 13,7% 7,8% 1,5% 3,2% 3,1% 2,7% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 994 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 2,5% 3,6% 3,6% 3,8% ,0%
Συχνά 18,9% 26,0% 17,8% 19,1% 16,0% 24,6%
Σπάνια 34,3% 42,7% 35,9% 31,0% 36,5% 25,0%
Ποτέ 39,5% 24,4% 35,1% 45,6% 40,2% 50,4%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 4,5% 7,6% ,7% 3,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 995 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,3% 3,9% 3,8% 1,7%
Συχνά 18,9% 21,9% 21,0% 12,4%
Σπάνια 34,4% 23,2% 32,1% 44,6%
Ποτέ 39,4% 46,9% 37,9% 40,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 4,1% 5,1% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 996 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 2,9% 3,6% 2,9% 1,7% 1,7% 3,4%
Συχνά 18,8% 17,8% 23,3% 20,2% 11,0% 19,5%
Σπάνια 35,5% 33,1% 32,0% 36,4% 46,2% 49,6%
Ποτέ 39,3% 41,5% 39,9% 36,8% 39,8% 24,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,6% 4,1% 1,9% 4,9% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 997 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 4,3% ,8% 2,3% 8,8% 3,4% 2,6% 3,1% 5,1% ,0%
Συχνά 18,9% 19,6% 13,7% 17,2% 27,8% 11,6% 21,1% 17,7% 24,1% 50,6%
Σπάνια 34,3% 28,8% 39,3% 41,4% 37,5% 32,9% 26,1% 33,9% 33,1% 49,4%
Ποτέ 39,5% 41,4% 45,1% 36,9% 25,8% 44,2% 50,2% 44,3% 27,9% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 5,9% 1,1% 2,2% ,0% 7,8% ,0% ,9% 9,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 998 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 2,9% 4,1%
Συχνά 18,9% 17,8% 21,7%
Σπάνια 34,3% 35,9% 30,6%
Ποτέ 39,5% 38,9% 40,9%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 4,5% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 999 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,4% 2,1% 3,5% 1,7% 5,4% 5,2% 4,1%
Συχνά 18,2% 13,7% 17,8% 19,7% 20,3% 20,0% 18,2%
Σπάνια 34,2% 47,2% 41,3% 35,4% 24,2% 28,7% 27,4%
Ποτέ 40,1% 34,2% 34,6% 40,9% 47,9% 34,9% 43,4%
ΔΓ/ΔΑ 4,1% 2,8% 2,8% 2,3% 2,2% 11,2% 6,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1000 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 4,6% 4,3% 4,0% 1,8% 2,0%
Συχνά 18,9% 20,2% 14,4% 22,0% 17,3% 20,5%
Σπάνια 34,3% 19,6% 26,3% 33,3% 43,3% 43,0%
Ποτέ 39,5% 50,4% 45,7% 38,8% 34,5% 33,1%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 5,2% 9,2% 2,0% 3,2% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1001 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 3,2% 3,4% 3,0% ,0%
Συχνά 18,9% 22,9% 14,7% 22,5% 29,0%
Σπάνια 34,3% 35,0% 35,3% 27,4% 71,0%
Ποτέ 39,5% 36,0% 42,1% 41,7% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 2,9% 4,5% 5,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1002 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 2,2% 3,7% 3,8% 2,4% 3,0% 3,2%
Συχνά 18,9% 15,7% 21,6% 12,9% 23,2% 22,2% 21,0%
Σπάνια 34,3% 40,6% 35,6% 38,9% 34,2% 46,3% 26,1%
Ποτέ 39,5% 39,3% 34,2% 42,6% 36,6% 21,8% 43,7%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 2,3% 4,8% 1,8% 3,7% 6,7% 5,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1003 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 4,0% 2,4% 4,7%
Συχνά 18,9% 18,2% 19,3% 21,6%
Σπάνια 34,3% 37,6% 33,6% 11,6%
Ποτέ 39,5% 36,8% 40,9% 48,9%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 3,4% 3,6% 13,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1004 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 3,1% 4,8% 2,5%
Συχνά 18,9% 19,8% 14,7% 18,7%
Σπάνια 34,3% 37,3% 30,7% 23,7%
Ποτέ 39,5% 37,5% 41,7% 46,7%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 2,3% 8,2% 8,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1005 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% ,0% 2,6% 12,9% ,0% 9,3% 4,9% 8,7% 2,7% ,0% ,0% ,0% 3,2% 3,4%
Συχνά 18,9% 13,3% 10,9% 22,6% 16,0% 14,8% 17,1% 21,7% 19,8% 29,4% 14,3% 33,3% 35,5% 17,2%
Σπάνια 34,3% 46,7% 32,7% 19,4% 48,0% 22,2% 22,0% 43,5% 39,8% 15,7% 14,3% 16,7% 29,0% 51,7%
Ποτέ 39,5% 33,3% 46,8% 38,7% 28,0% 53,7% 43,9% 23,9% 35,9% 52,9% 57,1% 50,0% 29,0% 27,6%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 6,7% 7,1% 6,5% 8,0% ,0% 12,2% 2,2% 1,8% 2,0% 14,3% ,0% 3,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1006 : Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πόσο συχνά αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Πολύ συχνά 3,2% 3,0% ,0% 3,8%
Συχνά 18,9% 20,2% 10,1% 19,2%
Σπάνια 34,3% 41,1% 33,3% 29,4%
Ποτέ 39,5% 34,3% 50,7% 41,9%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 1,3% 5,8% 5,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1007 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 9,4% 7,8%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 8,5% 9,8%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 45,8% 51,5%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 29,6% 26,5%
Άλλοι λόγοι 2,7% 3,2% 2,4%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 3,5% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1008 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,5% 3,8% 10,0% 7,3% 9,3% 5,9% 10,2% 10,4%
Είναι κακογραμμένο 9,3% ,0% 7,4% 10,3% 15,5% 5,3% 7,6% 9,7%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,0% 48,8% 54,0% 48,6% 52,4% 51,3% 46,9% 29,6%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 43,5% 26,1% 29,0% 18,2% 37,5% 23,7% 32,4%
Άλλοι λόγοι 2,7% ,0% ,8% 3,4% 2,5% ,0% 4,3% 9,7%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 3,8% 1,7% 1,4% 2,1% ,0% 7,2% 8,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1009 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,4% 6,0% 8,9% 7,0% 11,2% 6,2%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 10,1% 4,4% 6,8% 13,6% 26,6%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,1% 64,8% 52,8% 44,5% 42,2% 47,8%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 15,5% 30,6% 35,1% 26,3% 10,1%
Άλλοι λόγοι 2,7% 1,8% 1,8% 4,0% 3,0% 3,1%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 1,9% 1,5% 2,6% 3,8% 6,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1010 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,5% 7,8% 6,3% 13,8%
Είναι κακογραμμένο 9,3% 4,5% 9,3% 10,9%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,0% 25,4% 53,0% 47,8%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,8% 47,2% 25,7% 26,1%
Άλλοι λόγοι 2,7% 8,2% 2,5% 1,4%
ΔΓ/ΔΑ 2,7% 7,0% 3,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 1011 : Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Λόγοι για τους οποίους αφήνουν το διάβασμα ενός βιβλίου στη μέση Δεν αναπτύσσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματά του 8,2% 8,4% 9,9% 7,4% 5,7% 8,3%
Είναι κακογραμμένο 9,0% 8,3% 11,0% 9,7% 8,6% 4,7%
Δεν τους συγκινεί η εξέλιξή του,είναι βαρετό 49,8% 41,0% 47,8% 59,8% 59,5% 69,3%
Λόγω έλλειψης χρόνου 27,7% 33,7% 25,1% 22,2% 23,3% 17,7%
Άλλοι λόγοι 2,9% 5,6% 2,6% ,0% ,0% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 2,5% 3,0% 3,7% ,8% 2,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%