Πίνακας 961 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα βιβλία Λογοτεχνίας που διαβάζουν Ποίηση 6,9% 7,1% 6,7% 6,9%
Μυθιστόρημα 44,3% 49,6% 47,5% 39,7%
Διήγημα/Νουβέλα 20,1% 17,1% 24,2% 21,8%
Αυτοβιογραφία-Απομνημονεύματα 9,6% 10,2% 9,2% 9,2%
Θεατρικά έργα 2,6% 2,4% 1,7% 2,9%
Κριτική Λογοτεχνίας 2,9% 2,0% 5,0% 3,3%
Άλλη ,5% ,4% ,8% ,5%
Δεν διαβάζουν λογοτεχνία 11,0% 10,0% 1,7% 13,3%
ΔΓ/ΔΑ 1,9% 1,1% 3,3% 2,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 962 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 26,5% 29,1%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 19,6% 19,9%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 19,8% 30,0%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 10,5% 12,7%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 17,5% 5,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 6,1% 2,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 963 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,1% 23,9% 22,3% 24,5% 30,8% 32,1% 32,8% 32,5%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 9,6% 15,1% 20,2% 24,8% 20,3% 18,3% 21,0%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 26,0% 24,8% 28,5% 29,2% 25,0% 24,9% 21,2% 21,7%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 8,4% 15,9% 15,5% 10,0% 10,3% 6,4% 6,7%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,5% 20,2% 11,9% 8,4% 6,7% 8,1% 18,2% 14,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 13,1% 6,3% 2,2% 2,6% 4,2% 3,1% 3,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 964 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 25,9% 22,1% 29,7% 33,8% 31,9%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 22,4% 15,5% 20,2% 22,5% 24,7%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 23,7% 27,6% 26,2% 24,5% 24,2%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 15,0% 16,7% 8,8% 8,1% 9,2%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 10,3% 12,3% 12,3% 6,8% 9,2%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 2,7% 5,8% 2,7% 4,2% ,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 965 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 33,2% 27,0% 28,8%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 12,1% 18,8% 23,9%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 17,3% 26,8% 26,5%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 4,8% 12,3% 12,9%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,5% 30,0% 9,8% 6,4%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 2,5% 5,3% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 966 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,2% 30,6% 30,4% 21,1% 32,3% 24,2%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,9% 18,0% 23,7% 19,7% 24,3% 17,5%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,6% 24,6% 26,1% 28,4% 22,3% 26,8%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 12,0% 10,1% 8,0% 16,6% 13,6% 19,1%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,7% 13,5% 8,9% 9,8% 3,1% 10,9%
ΔΓ/ΔΑ 3,5% 3,3% 2,9% 4,4% 4,4% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 967 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 22,5% 31,5% 28,9% 26,2% 29,1% 33,7% 32,5% 21,6% 26,1%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 22,0% 26,1% 20,8% 5,3% 12,7% 21,0% 19,9% 13,8% 37,0%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 20,5% 23,7% 29,4% 40,2% 29,5% 20,1% 30,0% 26,4% 22,4%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 10,9% 9,4% 15,1% 16,3% 16,1% 7,4% 8,8% 13,0% ,0%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 18,4% 7,4% 3,9% 12,0% 7,4% 14,4% 7,3% 16,3% 14,6%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 5,7% 1,8% 1,9% ,0% 5,2% 3,4% 1,5% 8,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 968 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 26,7% 31,8%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 21,0% 16,4%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 26,8% 23,2%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 12,6% 9,5%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 9,1% 14,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 3,8% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 969 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 27,5% 29,1% 27,1% 32,8% 26,7% 26,2%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,7% 22,2% 21,0% 23,3% 15,3% 21,0% 15,0%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 26,0% 25,0% 22,5% 28,6% 29,7% 21,8% 24,9%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,7% 16,2% 14,5% 10,0% 11,3% 11,2% 8,8%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 7,0% 8,2% 7,9% 7,0% 14,5% 19,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 2,1% 4,8% 3,0% 3,8% 4,8% 6,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 970 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 33,7% 29,4% 30,0% 28,1% 23,1%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 11,3% 15,8% 20,2% 24,2% 22,6%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 20,2% 26,6% 25,8% 27,2% 26,6%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 8,8% 11,9% 8,3% 9,8% 17,2%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 20,9% 9,9% 12,3% 6,2% 8,8%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 5,2% 6,4% 3,4% 4,4% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 971 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 28,0% 27,6% 29,1% 33,8%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 19,8% 19,8% 18,6% 36,3%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 24,8% 28,3% 20,6% 21,6%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 12,2% 11,3% 13,0% 8,4%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 12,8% 8,5% 12,9% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 2,5% 4,5% 5,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 972 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 28,6% 28,7% 28,2% 28,1% 22,6% 28,1%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 27,7% 20,8% 19,1% 18,4% 17,1% 19,6%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 26,0% 27,0% 25,8% 21,8% 23,8% 28,0%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 7,4% 11,2% 13,6% 14,5% 12,2% 9,5%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 9,1% 8,0% 9,9% 14,3% 12,8% 10,3%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 1,2% 4,2% 3,3% 2,9% 11,5% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 973 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 31,0% 24,6% 36,4%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 21,7% 18,7% 14,1%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 23,4% 27,6% 30,2%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 10,7% 13,8% 1,2%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 9,9% 11,5% 6,7%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 3,4% 3,7% 11,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 974 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 28,3% 24,6% 29,6%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 22,3% 15,4% 9,7%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 25,3% 29,4% 25,7%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 12,5% 11,4% 8,3%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 8,6% 11,8% 20,5%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 2,9% 7,3% 6,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 975 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 12,0% 28,6% 28,9% 28,6% 23,6% 25,4% 22,9% 28,2% 38,4% 35,7% 33,3% 28,9% 20,0%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 8,0% 17,3% 15,8% 21,4% 15,3% 20,3% 25,7% 21,5% 21,9% 28,6% ,0% 13,3% 10,0%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 38,0% 28,9% 18,4% 28,6% 20,8% 20,3% 17,1% 25,0% 21,9% 28,6% ,0% 31,1% 40,0%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 26,0% 10,9% 13,2% 14,3% 15,3% 10,2% 10,0% 13,1% 5,5% ,0% ,0% 8,9% 18,0%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 12,0% 10,9% 18,4% 2,4% 25,0% 16,9% 22,9% 8,0% 8,2% ,0% 66,7% 13,3% 12,0%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 4,0% 3,4% 5,3% 4,8% ,0% 6,8% 1,4% 4,2% 4,1% 7,1% ,0% 4,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 976 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Κλασσικό ελληνικό μυθιστόρημα 28,0% 28,8% 28,1% 27,4%
Κλασσικό ξένο μυθιστόρημα 19,8% 22,1% 22,3% 17,5%
Σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα 25,9% 24,3% 30,9% 26,2%
Σύγχρονο ξένο μυθιστόρημα 11,8% 13,5% 12,2% 10,4%
Δεν διαβάζουν μυθιστορήματα 10,6% 7,8% 3,6% 14,1%
ΔΓ/ΔΑ 3,9% 3,5% 2,9% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 977 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 26,7% 19,4%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 9,5% 3,4%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 5,1% 14,5%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 4,8% 16,5%
Ερωτικό 2,8% ,8% 3,9%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 12,4% 4,9%
Τρόμου 1,5% 3,0% ,6%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 6,9% 1,8%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 1,3% 2,9%
Κοινωνικό 20,9% 18,2% 22,4%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 3,3% 2,7%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 6,0% 4,9%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,8% ,1%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,9% ,6%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,2% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 978 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 4,9% 19,4% 22,0% 23,5% 20,6% 26,2% 30,8%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 2,4% 4,4% 5,9% 5,4% 6,7% 6,9% 6,6%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 9,5% 10,4% 9,2% 13,2% 12,1% 9,1% 13,2%
Αισθηματικών σχέσεων 12,1% 13,6% 13,6% 12,5% 14,6% 10,1% 11,2% 5,3%
Ερωτικό 2,8% 7,8% 4,8% 3,1% 1,5% 2,4% 1,4% ,0%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,7% 15,1% 8,9% 7,7% 4,4% 8,4% 7,6% 8,9%
Τρόμου 1,5% 6,5% 4,3% 1,5% ,3% ,0% ,0% ,0%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 12,4% 4,9% 4,0% 3,4% 1,6% 2,7% 1,7%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 6,0% 3,0% 2,1% 2,7% 2,9% ,0% ,0%
Κοινωνικό 20,8% 15,3% 16,0% 18,7% 22,1% 24,6% 25,9% 26,1%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% ,0% 3,1% 4,4% 1,6% 3,0% 1,9% 3,4%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 4,7% 5,0% 4,9% 7,1% 5,2% 5,4% 3,3%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,0% ,5% ,5% ,2% ,0% ,7% ,0%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% 1,8% 1,4% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,8%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,0% ,3% 2,0% ,0% 2,4% 1,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 979 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 28,2% 18,9% 23,6% 22,6% 23,5%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 6,2% 5,1% 4,4% 7,8% 4,9%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 8,8% 6,4% 16,8% 11,9% 13,4%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 15,5% 12,1% 11,8% 10,6% 15,7%
Ερωτικό 2,8% 2,6% 4,0% 2,9% 1,3% 1,8%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 5,4% 9,8% 6,7% 6,3% 7,1%
Τρόμου 1,5% 2,1% 3,7% ,0% ,2% ,0%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 4,8% 5,7% 1,6% 2,3% 4,0%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 1,9% 2,5% ,8% 4,6% ,0%
Κοινωνικό 20,9% 16,2% 19,7% 23,6% 22,7% 17,1%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 2,3% 4,0% 1,2% 2,5% 5,4%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 4,8% 5,2% 4,2% 6,4% 6,4%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,6% ,5% ,2% ,2% ,0%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,0% 1,3% ,3% ,5% ,8%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,7% 1,2% 1,9% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 980 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 24,1% 21,0% 23,8%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 5,5% 4,2% 8,6%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 12,9% 11,6% 9,7%
Αισθηματικών σχέσεων 12,3% 8,8% 14,5% 8,3%
Ερωτικό 2,7% 2,7% 3,1% 1,9%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 7,9% 8,2% 6,3%
Τρόμου 1,5% ,0% 1,9% 1,1%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 1,6% 3,3% 4,9%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 2,7% 1,9% 3,2%
Κοινωνικό 20,8% 25,7% 19,7% 22,2%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 1,1% 3,2% 2,8%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 1,1% 6,1% 4,7%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,0% ,4% ,4%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,8% ,7% ,7%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% 5,1% ,3% 1,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%