Πίνακας 901 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 23,9% 8,7% 12,7%
Όχι 79,2% 73,1% 84,1% 83,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 7,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 902 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 15,6% 9,2%
Όχι 83,8% 79,9% 86,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 4,5% 3,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 903 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,1% 6,8% 16,3% 15,7% 16,4% 7,4% 8,1% ,0%
Όχι 83,7% 78,7% 78,2% 80,8% 79,7% 88,3% 90,4% 98,1%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 14,5% 5,5% 3,5% 4,0% 4,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 904 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 18,8% 15,8% 5,5% 14,9% 3,1%
Όχι 83,8% 76,7% 77,5% 92,8% 81,1% 95,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 4,5% 6,7% 1,6% 4,1% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 905 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 1,2% 13,3% 13,2%
Όχι 83,9% 97,0% 81,1% 85,1%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 1,8% 5,6% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 906 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,8% 10,1% 19,3% 11,3% 17,0% 14,6%
Όχι 82,8% 85,8% 76,2% 82,5% 80,1% 82,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,5% 4,1% 4,5% 6,1% 3,0% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 907 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 15,1% 11,0% 15,4% 30,1% 16,9% 1,9% 7,1% 12,7% ,0%
Όχι 83,8% 78,2% 86,7% 81,4% 69,9% 76,8% 97,1% 90,7% 80,1% 100,0%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 6,7% 2,2% 3,3% ,0% 6,4% 1,1% 2,2% 7,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 908 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 14,3% 6,6%
Όχι 83,8% 81,5% 89,3%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 4,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 909 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,3% 15,9% 13,0% 9,8% 14,6% 26,9% 7,2%
Όχι 83,4% 81,4% 82,3% 86,2% 81,1% 62,0% 89,0%
ΔΘ/ΔΑ 4,3% 2,8% 4,7% 4,0% 4,2% 11,1% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 910 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 1,6% 9,1% 11,6% 15,5% 17,6%
Όχι 83,8% 95,7% 84,0% 86,0% 79,1% 79,1%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 2,7% 6,9% 2,4% 5,4% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 911 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 14,5% 11,8% 4,2% 55,3%
Όχι 83,8% 82,2% 83,6% 90,8% 44,7%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 3,3% 4,7% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 912 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 11,8% 14,1% 14,8% 10,4% 6,3% 10,1%
Όχι 83,8% 83,7% 82,1% 81,6% 85,4% 88,5% 85,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 4,5% 3,8% 3,5% 4,2% 5,2% 4,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 913 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 13,1% 11,2% 10,2%
Όχι 83,8% 83,3% 83,6% 89,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 3,5% 5,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 914 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 13,4% 5,1% 11,3%
Όχι 83,8% 83,0% 90,7% 81,7%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 3,5% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 915 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% ,0% 11,5% 6,5% 12,0% 11,1% 4,9% 17,4% 14,7% 11,8% ,0% ,0% 12,9% 17,2%
Όχι 83,8% 93,3% 80,8% 87,1% 80,0% 88,9% 85,4% 82,6% 81,1% 86,3% 100,0% 100,0% 87,1% 82,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 6,7% 7,7% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 4,2% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 916 : Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Απόκρυφες επιστήμες-εσωτερισμός Ναι 12,0% 15,5% 10,1% 9,7%
Όχι 83,8% 80,8% 82,6% 86,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 3,7% 7,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 917 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 26,5% 20,6%
Όχι 72,6% 68,9% 75,5%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,5% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 918 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 9,7% 19,2% 21,2% 30,0% 22,5% 24,2% 28,3%
Όχι 72,6% 79,2% 75,3% 74,9% 66,1% 73,3% 74,4% 69,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 11,1% 5,5% 3,9% 4,0% 4,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 919 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 20,0% 20,3% 22,6% 31,3% 19,2%
Όχι 72,6% 74,4% 73,4% 75,8% 64,6% 79,3%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 5,6% 6,3% 1,6% 4,1% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 920 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,3% 11,4% 20,2% 35,8%
Όχι 72,6% 86,8% 74,5% 62,0%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 1,8% 5,3% 2,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 921 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 24,2% 25,5% 21,2% 19,9% 32,3% 29,2%
Όχι 71,3% 70,3% 73,8% 74,0% 66,4% 68,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,4% 4,1% 5,0% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 922 : Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Αρχαίους Συγγραφείς Ναι 23,2% 23,6% 34,4% 21,4% 31,0% 31,7% 29,2% 17,3% 13,3% 28,3%
Όχι 72,6% 69,7% 62,3% 74,9% 69,0% 61,9% 69,7% 81,7% 80,3% 71,7%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 6,7% 3,3% 3,7% ,0% 6,4% 1,1% ,9% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%