Πίνακας 881 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 30,4% 31,3% 22,4% 29,7%
Όχι 66,5% 66,3% 64,9% 72,6% 70,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,3% 3,8% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 882 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 31,4% 33,4% 31,8% 29,1% 35,2% 24,9%
Όχι 66,5% 64,2% 62,7% 65,2% 66,6% 59,6% 71,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 3,8% 3,1% 4,2% 5,2% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 883 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 30,3% 30,3% 18,0%
Όχι 66,5% 66,2% 65,3% 82,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,5% 4,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 884 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 32,4% 23,2% 22,7%
Όχι 66,5% 64,6% 72,6% 70,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,0% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 885 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 30,0% 25,0% 29,0% 36,0% 16,7% 14,6% 23,9% 34,7% 52,9% ,0% ,0% 38,7% 24,1%
Όχι 66,5% 63,3% 67,3% 64,5% 56,0% 83,3% 75,6% 76,1% 62,0% 45,1% 100,0% 100,0% 61,3% 75,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 6,7% 7,7% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,3% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 886 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 36,4% 23,2% 25,6%
Όχι 66,5% 60,9% 69,6% 70,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,7% 7,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 887 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 16,7% 17,0%
Όχι 79,2% 78,8% 79,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 888 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 19,1% 18,9% 19,4% 18,3% 11,3% 16,7% 12,2%
Όχι 79,1% 69,8% 75,6% 77,1% 78,4% 84,4% 81,8% 85,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 11,1% 5,5% 3,5% 3,3% 4,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 889 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 19,0% 20,1% 12,5% 19,0% 9,2%
Όχι 79,2% 76,5% 73,5% 85,9% 77,5% 89,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 6,3% 1,6% 3,5% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 890 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 7,7% 14,9% 25,6%
Όχι 79,2% 90,5% 79,9% 72,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 1,8% 5,2% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 891 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 17,5% 13,3% 19,3% 17,4% 35,7% 20,4%
Όχι 78,3% 82,9% 76,2% 76,5% 63,0% 76,9%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 3,8% 4,5% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 892 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 13,7% 25,8% 18,4% 22,2% 24,0% 12,5% 12,6% 14,7% ,0%
Όχι 79,2% 79,6% 72,0% 78,3% 77,8% 69,7% 86,4% 86,4% 78,9% 100,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 2,2% 3,3% ,0% 6,4% 1,1% ,9% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 893 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 18,0% 14,2%
Όχι 79,2% 78,2% 81,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,8% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 894 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 17,1% 32,7% 18,8% 11,1% 26,0% 6,3% 9,4%
Όχι 78,9% 64,5% 77,4% 84,8% 70,8% 82,6% 86,8%
ΔΘ/ΔΑ 4,0% 2,8% 3,8% 4,0% 3,2% 11,1% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 895 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 8,9% 15,1% 15,8% 21,4% 20,1%
Όχι 79,2% 88,4% 78,6% 81,8% 74,0% 76,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,7% 6,3% 2,4% 4,6% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 896 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 19,7% 16,3% 11,2% 15,7%
Όχι 79,2% 77,0% 79,6% 83,7% 84,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,3% 4,1% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 897 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 23,5% 19,8% 20,2% 16,8% 17,2% 10,9%
Όχι 79,2% 72,0% 76,3% 76,8% 79,0% 77,6% 84,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 3,8% 3,1% 4,2% 5,2% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 898 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 18,4% 16,7% 5,0%
Όχι 79,2% 78,1% 78,7% 95,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,5% 4,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 899 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 19,2% 10,2% 11,6%
Όχι 79,2% 77,6% 85,5% 81,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,2% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 900 : Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Βιβλία για τη γλώσσα Ναι 16,9% 3,3% 11,5% 22,6% 12,0% 3,7% 12,2% 13,0% 22,5% 27,5% ,0% ,0% 25,8% 3,4%
Όχι 79,2% 90,0% 80,8% 71,0% 80,0% 96,3% 78,0% 87,0% 74,0% 70,6% 100,0% 100,0% 74,2% 96,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 7,7% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,6% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%