Πίνακας 861 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,7% 44,2% 57,2% 58,9% 66,6% 66,4%
Όχι 43,3% 52,0% 40,0% 34,3% 32,1% 31,0%
ΔΘ/ΔΑ 4,0% 3,8% 2,8% 6,8% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 862 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 44,2% 65,0% 63,2% 57,9% 46,1% 40,5% 50,1% 48,4% 71,7%
Όχι 44,0% 49,9% 33,8% 33,5% 42,1% 47,5% 58,4% 47,7% 45,2% 28,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 5,9% 1,1% 3,3% ,0% 6,4% 1,1% 2,2% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 863 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 57,7% 39,3%
Όχι 44,0% 38,7% 56,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,6% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 864 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 51,3% 62,4% 55,1% 58,0% 51,4% 46,6% 36,7%
Όχι 44,8% 34,8% 41,1% 37,9% 45,4% 44,7% 59,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,8% 3,8% 4,0% 3,2% 8,7% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 865 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 31,1% 47,9% 46,9% 62,3% 64,4%
Όχι 44,0% 66,2% 45,8% 50,1% 33,8% 32,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,7% 6,3% 3,0% 3,9% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 866 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 52,3% 52,8% 49,7% 64,5%
Όχι 44,0% 44,4% 43,7% 44,3% 35,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,3% 3,5% 6,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 867 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 62,1% 59,6% 52,5% 46,2% 54,4% 50,3%
Όχι 44,0% 33,4% 36,6% 44,9% 49,6% 43,4% 45,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 3,8% 2,6% 4,2% 2,2% 4,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 868 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 53,1% 51,5% 52,7%
Όχι 44,0% 43,7% 43,9% 47,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,2% 4,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 869 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 57,6% 43,4% 35,3%
Όχι 44,0% 39,5% 52,4% 57,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,0% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 870 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 70,0% 45,5% 45,2% 44,0% 44,4% 41,5% 47,8% 56,6% 39,2% 85,7% ,0% 45,2% 55,2%
Όχι 44,0% 23,3% 46,8% 48,4% 48,0% 55,6% 48,8% 52,2% 40,1% 58,8% 14,3% 100,0% 54,8% 44,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 6,7% 7,7% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,3% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 871 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 58,2% 68,1% 45,7%
Όχι 44,0% 39,1% 24,6% 50,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,7% 7,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 872 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 26,1% 32,5%
Όχι 66,5% 69,4% 64,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 873 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 20,9% 38,1% 34,4% 31,7% 21,4% 30,6% 13,7%
Όχι 66,5% 68,0% 56,4% 62,7% 65,0% 74,3% 67,9% 84,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 11,1% 5,5% 2,9% 3,3% 4,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 874 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 31,7% 36,1% 24,2% 29,7% 18,8%
Όχι 66,5% 63,9% 58,0% 74,2% 66,9% 79,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 5,9% 1,6% 3,5% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 875 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,8% 15,5% 28,1% 39,8%
Όχι 66,4% 82,8% 66,9% 58,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 1,8% 5,0% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 876 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 30,6% 25,3% 28,8% 35,6% 42,5% 45,0%
Όχι 65,4% 70,9% 66,7% 58,9% 56,2% 52,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,0% 3,8% 4,5% 5,5% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 877 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 29,0% 37,7% 35,5% 62,9% 38,4% 16,6% 17,7% 28,0% 28,3%
Όχι 66,5% 64,3% 60,1% 61,9% 37,1% 55,3% 82,3% 81,4% 65,6% 71,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 6,7% 2,2% 2,6% ,0% 6,4% 1,1% ,9% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 878 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 32,2% 23,6%
Όχι 66,5% 64,1% 72,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,6% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 879 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,5% 45,8% 31,7% 23,4% 34,2% 28,9% 21,1%
Όχι 66,6% 51,5% 64,6% 73,1% 62,6% 60,0% 75,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,8% 3,8% 3,5% 3,2% 11,1% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 880 : Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Ψυχολογία Ναι 29,7% 10,0% 24,0% 32,1% 36,5% 37,2%
Όχι 66,5% 87,4% 69,6% 65,5% 58,9% 60,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,7% 6,3% 2,4% 4,6% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%