Πίνακας 841 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 29,3% 10,1% 18,8%
Όχι 73,9% 68,0% 82,6% 77,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,7% 7,2% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 842 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 16,4% 11,2%
Όχι 82,8% 79,3% 85,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 4,3% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 843 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 22,6% 19,6% 19,2% 12,9% 8,9% 5,6% 1,0%
Όχι 82,8% 66,4% 74,9% 78,2% 83,4% 87,8% 93,0% 97,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 11,1% 5,5% 2,6% 3,8% 3,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 844 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 22,7% 19,3% 6,4% 12,5% 5,9%
Όχι 82,8% 74,2% 74,7% 92,1% 84,0% 92,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,1% 6,0% 1,5% 3,5% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 845 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 2,3% 14,9% 14,8%
Όχι 82,8% 95,9% 80,1% 83,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 1,8% 5,0% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 846 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 14,1% 9,6% 15,8% 19,4% 14,0% 30,1%
Όχι 81,9% 86,4% 81,9% 74,5% 84,7% 67,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,0% 2,3% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 847 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 12,5% 16,0% 16,6% 17,6% 9,9% 3,5% 7,1% 20,6% ,0%
Όχι 82,8% 81,4% 82,9% 80,6% 75,9% 83,7% 95,4% 92,0% 73,0% 100,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 6,1% 1,1% 2,8% 6,5% 6,4% 1,1% ,9% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 848 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 15,1% 9,5%
Όχι 82,8% 81,4% 86,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,5% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 849 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,7% 19,1% 17,3% 13,5% 16,9% 22,3% 4,5%
Όχι 82,6% 78,1% 79,0% 83,4% 79,9% 68,4% 91,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,8% 3,8% 3,0% 3,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 850 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 1,9% 6,5% 13,1% 23,9% 18,1%
Όχι 82,8% 95,4% 87,7% 84,0% 72,2% 79,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,7% 5,9% 2,8% 3,9% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 851 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 14,6% 15,3% 3,0% 39,6%
Όχι 82,8% 82,4% 80,8% 92,0% 60,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,0% 3,8% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 852 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 22,9% 19,6% 13,9% 6,4% 13,4% 12,9%
Όχι 82,8% 74,8% 76,6% 83,8% 89,4% 79,2% 82,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,3% 3,8% 2,3% 4,2% 7,4% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 853 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 13,6% 14,2% 5,7%
Όχι 82,8% 83,0% 81,6% 94,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,5% 4,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 854 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 14,9% 16,5% 4,5%
Όχι 82,8% 82,2% 79,3% 88,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,8% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 855 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 6,7% 10,9% 16,1% 16,0% 5,6% 9,8% 17,4% 18,0% 9,8% ,0% ,0% 9,7% 10,3%
Όχι 82,8% 83,3% 82,7% 77,4% 76,0% 94,4% 80,5% 82,6% 78,7% 88,2% 100,0% 100,0% 90,3% 89,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 10,0% 6,4% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,3% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 856 : Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Κόμικς Ναι 13,5% 17,5% 11,6% 10,7%
Όχι 82,8% 79,8% 81,2% 85,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,7% 7,2% 3,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 857 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 42,6% 59,8%
Όχι 44,0% 52,9% 37,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 858 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,2% 34,9% 51,6% 60,0% 63,0% 53,4% 33,6% 38,5%
Όχι 44,0% 54,0% 42,9% 36,4% 33,0% 44,2% 65,0% 59,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 11,1% 5,5% 3,5% 4,0% 2,4% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 859 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 67,7% 52,0% 45,7% 56,1% 50,0%
Όχι 44,0% 27,8% 41,7% 53,1% 39,9% 50,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 6,3% 1,1% 4,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 860 : Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Ξένη Λογοτεχνία Ναι 52,3% 26,3% 51,5% 65,1%
Όχι 43,9% 71,9% 43,5% 33,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 1,8% 5,0% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%