Πίνακας 821 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 24,0% 23,2% 34,5% 35,5%
Όχι 71,0% 73,0% 72,7% 59,8% 64,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,9% 4,1% 5,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 822 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 22,1% 14,9% 28,0% 28,7% 40,8% 23,3%
Όχι 71,0% 73,4% 81,2% 69,4% 67,1% 51,8% 72,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 3,8% 2,6% 4,2% 7,4% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 823 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 27,7% 24,1% 13,5%
Όχι 71,0% 68,9% 71,2% 86,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,5% 4,6% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 824 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 23,3% 23,4% 35,3%
Όχι 71,0% 73,7% 71,6% 57,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 5,0% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 825 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 16,7% 27,6% 29,0% 32,0% 22,2% 19,5% 23,9% 24,0% 56,9% ,0% ,0% 41,9% 6,9%
Όχι 71,0% 73,3% 64,7% 64,5% 60,0% 77,8% 70,7% 76,1% 72,8% 41,2% 100,0% 100,0% 58,1% 93,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 10,0% 7,7% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,3% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 826 : Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Θρησκεία/Θεολογία Ναι 25,2% 22,9% 18,8% 27,7%
Όχι 71,0% 74,4% 73,9% 68,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,7% 7,2% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 827 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 36,8% 11,1%
Όχι 73,9% 58,7% 85,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 828 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 33,7% 34,8% 24,7% 14,9% 17,0% 20,3% 12,4%
Όχι 73,8% 55,2% 59,7% 72,3% 81,3% 79,7% 78,2% 85,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 11,1% 5,5% 3,1% 3,8% 3,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 829 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 24,3% 31,9% 17,2% 18,2% 7,7%
Όχι 73,9% 71,3% 62,0% 81,2% 78,3% 90,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 4,5% 6,0% 1,5% 3,5% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 830 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,2% 11,0% 20,7% 30,7%
Όχι 74,0% 87,2% 74,3% 67,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 1,8% 5,0% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 831 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 23,2% 19,3% 20,8% 26,9% 31,5% 38,7%
Όχι 72,8% 76,7% 76,3% 66,9% 67,2% 58,7%
ΔΘ/ΔΑ 4,0% 4,0% 3,0% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 832 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 27,7% 25,3% 18,5% 12,5% 34,1% 12,8% 4,5% 32,7% 43,5%
Όχι 73,9% 65,6% 73,6% 78,7% 81,1% 59,5% 86,1% 94,6% 60,8% 56,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 6,7% 1,1% 2,8% 6,5% 6,4% 1,1% ,9% 6,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 833 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 23,2% 20,4%
Όχι 73,9% 73,2% 75,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,6% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 834 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 33,5% 25,6% 20,4% 23,7% 25,6% 13,8%
Όχι 73,8% 63,7% 70,7% 76,1% 73,1% 65,2% 82,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,8% 3,8% 3,5% 3,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 835 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 5,6% 12,3% 16,9% 31,6% 37,9%
Όχι 73,9% 91,8% 81,4% 80,3% 64,5% 59,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,7% 6,3% 2,8% 3,9% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 836 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 28,7% 20,1% 10,9% 70,3%
Όχι 73,9% 68,0% 76,1% 84,1% 29,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,3% 3,8% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 837 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 13,1% 32,9% 27,5% 19,2% 18,0% 15,9%
Όχι 73,9% 84,7% 63,3% 69,9% 76,6% 74,6% 79,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,3% 3,8% 2,6% 4,2% 7,4% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 838 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 26,8% 19,3% 13,2%
Όχι 73,9% 69,7% 76,2% 86,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,5% 4,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 839 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 25,4% 13,7% 15,5%
Όχι 73,9% 71,7% 81,3% 77,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 2,8% 5,0% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 840 : Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Τεχνολογία-Εφαρμοσμένες Επιστήμες-Πληροφορική Ναι 22,4% 3,3% 13,5% 19,4% 24,0% 20,4% 12,2% 34,8% 27,2% 35,3% ,0% ,0% 32,3% 17,2%
Όχι 73,9% 86,7% 79,5% 74,2% 68,0% 79,6% 78,0% 65,2% 69,5% 62,7% 100,0% 100,0% 67,7% 82,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 10,0% 7,1% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,3% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%