Πίνακας 781 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 23,6% 13,0% 14,5%
Όχι 78,1% 73,4% 81,2% 81,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 5,8% 4,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 782 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 52,5% 75,7%
Όχι 31,2% 42,9% 22,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 4,6% 2,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 783 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,7% 45,5% 62,6% 67,0% 70,2% 71,6% 59,0% 66,3%
Όχι 31,0% 43,4% 32,6% 29,5% 27,1% 26,0% 41,0% 31,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 11,1% 4,9% 3,5% 2,7% 2,4% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 784 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 62,9% 61,3% 64,3% 74,3% 66,0%
Όχι 31,2% 32,6% 32,7% 34,9% 22,8% 34,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 4,5% 5,9% ,7% 2,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 785 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,6% 50,8% 67,0% 68,4%
Όχι 31,1% 47,4% 28,8% 29,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 1,8% 4,2% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 786 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,4% 64,5% 64,0% 65,7% 76,6% 56,8%
Όχι 31,2% 32,2% 33,2% 29,5% 22,1% 40,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 3,2% 2,8% 4,9% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 787 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 49,1% 75,5% 71,5% 66,7% 69,4% 63,9% 79,8% 57,7% 71,7%
Όχι 31,2% 45,1% 23,4% 25,7% 33,3% 24,3% 36,1% 19,2% 36,6% 28,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 5,9% 1,1% 2,8% ,0% 6,4% ,0% ,9% 5,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 788 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 66,7% 62,7%
Όχι 31,2% 30,0% 34,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 3,3% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 789 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,2% 71,3% 67,7% 68,2% 70,3% 55,5% 56,4%
Όχι 31,4% 25,9% 29,5% 28,4% 27,5% 37,6% 39,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,4% 2,8% 2,8% 3,5% 2,2% 7,0% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 790 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 60,5% 66,9% 66,8% 69,9% 62,4%
Όχι 31,2% 37,9% 26,8% 30,2% 26,9% 35,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 1,6% 6,3% 3,0% 3,2% 1,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 791 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 61,5% 69,6% 62,0% 64,5%
Όχι 31,2% 35,8% 27,1% 33,0% 35,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 2,7% 3,3% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 792 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 64,8% 67,6% 64,1% 65,7% 52,1% 67,9%
Όχι 31,2% 30,8% 29,2% 33,7% 30,0% 45,7% 28,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 4,5% 3,2% 2,2% 4,2% 2,2% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 793 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 62,6% 67,8% 68,0%
Όχι 31,2% 34,7% 28,1% 32,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 2,7% 4,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 794 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 67,9% 61,6% 57,6%
Όχι 31,2% 29,8% 34,2% 35,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 2,3% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 795 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 73,3% 63,5% 51,6% 56,0% 48,1% 46,3% 54,3% 68,9% 70,6% 85,7% 16,7% 71,0% 82,8%
Όχι 31,2% 20,0% 29,5% 41,9% 36,0% 51,9% 43,9% 45,7% 28,7% 27,5% 14,3% 83,3% 29,0% 17,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 6,7% 7,1% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 2,4% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 796 : Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Ελληνική Λογοτεχνία Ναι 65,5% 70,4% 78,3% 60,2%
Όχι 31,2% 27,9% 15,9% 35,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 1,7% 5,8% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 797 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 21,7% 8,0%
Όχι 81,9% 73,3% 88,6%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 5,0% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 798 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 34,6% 17,1% 14,9% 13,1% 11,3% 11,9% 5,8%
Όχι 81,9% 54,3% 77,4% 81,6% 83,2% 84,7% 86,7% 91,1%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 11,1% 5,5% 3,5% 3,8% 4,1% 1,5% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 799 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 13,0% 19,0% 10,2% 13,7% 6,3%
Όχι 81,9% 82,5% 74,7% 87,9% 82,2% 92,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 4,5% 6,3% 1,9% 4,1% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 800 : Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Φυσικές Επιστήμες Ναι 14,0% 8,5% 12,4% 20,2%
Όχι 81,9% 89,7% 82,1% 78,2%
ΔΘ/ΔΑ 4,1% 1,8% 5,5% 1,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%