Πίνακας 761 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 29,6% 21,9% 20,2% 14,0%
Όχι 71,8% 67,0% 74,2% 75,5% 86,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,4% 3,8% 4,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 762 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 37,5% 33,4% 26,4% 27,1% 26,2% 13,9%
Όχι 71,8% 60,2% 63,4% 71,4% 67,9% 68,6% 81,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,3% 3,2% 2,2% 5,0% 5,2% 4,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 763 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 32,9% 18,9% 5,7%
Όχι 71,8% 64,1% 76,7% 91,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,0% 4,4% 2,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 764 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 25,6% 22,7% 20,9%
Όχι 71,8% 71,5% 73,1% 72,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 2,9% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 765 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 16,7% 12,8% 16,1% 24,0% 13,0% 26,8% 26,1% 26,9% 47,1% ,0% 33,3% 54,8% 27,6%
Όχι 71,8% 76,7% 80,8% 77,4% 68,0% 87,0% 63,4% 73,9% 69,5% 51,0% 100,0% 66,7% 45,2% 72,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 6,7% 6,4% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0% 3,6% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 766 : Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Προτιμούν να διαβάζουν Κοινωνικές Επιστήμες Ναι 24,5% 26,9% 10,1% 24,5%
Όχι 71,8% 70,0% 84,1% 71,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,0% 5,8% 3,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 767 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 17,5% 18,3%
Όχι 78,1% 77,7% 78,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,8% 3,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 768 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,1% 22,9% 21,9% 20,5% 14,3% 15,9% 19,6% 12,0%
Όχι 78,0% 66,0% 72,1% 75,4% 83,0% 80,8% 78,9% 86,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 11,1% 6,0% 4,1% 2,7% 3,3% 1,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 769 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 20,5% 20,3% 12,3% 20,2% 17,8%
Όχι 78,1% 75,0% 72,8% 86,9% 76,3% 80,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 7,0% ,7% 3,5% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 770 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 5,4% 17,4% 24,9%
Όχι 78,1% 92,8% 77,7% 72,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 1,8% 5,0% 2,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 771 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,7% 15,8% 15,9% 21,7% 27,9% 28,0%
Όχι 77,1% 80,7% 80,5% 71,1% 70,8% 69,4%
ΔΘ/ΔΑ 4,2% 3,6% 3,6% 7,3% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 772 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 13,3% 24,1% 17,4% 28,0% 18,2% 15,8% 13,7% 22,1% ,0%
Όχι 78,1% 80,0% 74,8% 79,2% 72,0% 75,4% 83,1% 85,4% 70,9% 100,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 1,1% 3,4% ,0% 6,4% 1,1% ,9% 7,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 773 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 19,0% 15,6%
Όχι 78,1% 77,1% 80,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,0% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 774 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 17,9% 27,9% 19,6% 17,9% 17,2% 10,9% 12,5%
Όχι 78,2% 69,3% 76,6% 78,1% 79,6% 79,8% 83,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,8% 3,8% 4,0% 3,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 775 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 11,5% 14,1% 15,3% 27,2% 20,4%
Όχι 78,1% 85,8% 79,6% 82,3% 68,3% 76,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,7% 6,3% 2,4% 4,4% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 776 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 19,0% 17,8% 13,5% 71,0%
Όχι 78,1% 77,4% 78,4% 81,4% 29,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,7% 3,8% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 777 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 27,3% 27,5% 20,3% 11,9% 24,4% 12,1%
Όχι 78,1% 66,1% 69,4% 77,1% 83,9% 70,4% 83,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,6% 3,2% 2,6% 4,2% 5,2% 4,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 778 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 21,7% 15,4% 10,7%
Όχι 78,1% 75,1% 79,9% 86,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,2% 4,6% 2,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 779 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 19,7% 15,0% 12,7%
Όχι 78,1% 77,2% 80,8% 80,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,2% 4,2% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 780 : Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Προτιμούν να διαβάζουν Καλές Τέχνες Ναι 18,0% 6,7% 12,8% 12,9% 24,0% 9,3% 7,3% 10,9% 22,8% 29,4% ,0% ,0% 38,7% 3,4%
Όχι 78,1% 86,7% 80,1% 80,6% 68,0% 90,7% 82,9% 87,0% 73,7% 68,6% 100,0% 100,0% 61,3% 96,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 6,7% 7,1% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% 2,2% 3,6% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%