Πίνακας 681 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 35,1% 32,4% 31,9% 41,2% 43,3% 29,1%
Όχι 61,2% 64,4% 66,0% 52,0% 55,4% 68,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,2% 2,1% 6,8% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 682 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 26,1% 57,2% 36,4% 39,6% 40,0% 24,6% 22,5% 29,6% 22,3%
Όχι 63,1% 68,6% 41,7% 61,4% 60,4% 53,6% 74,0% 76,6% 62,5% 77,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 5,2% 1,1% 2,2% ,0% 6,4% 1,4% ,9% 7,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 683 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 36,4% 26,0%
Όχι 63,1% 60,0% 70,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,7% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 684 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 54,4% 36,9% 32,6% 28,0% 29,3% 22,2%
Όχι 63,1% 42,9% 59,3% 64,2% 69,8% 61,5% 73,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,8% 3,8% 3,2% 2,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 685 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 8,2% 23,3% 37,7% 46,8% 40,5%
Όχι 63,1% 88,8% 71,5% 59,9% 49,3% 56,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 5,2% 2,4% 3,9% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 686 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 37,5% 33,7% 19,1% 71,0%
Όχι 63,1% 60,1% 62,1% 75,8% 29,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,4% 4,2% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 687 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 49,6% 48,0% 38,3% 24,1% 29,9% 24,5%
Όχι 63,1% 45,9% 48,8% 58,4% 71,7% 64,9% 72,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,5% 3,2% 3,3% 4,2% 5,2% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 688 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 36,5% 32,5% 13,2%
Όχι 63,1% 60,5% 63,0% 86,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 4,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 689 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 39,3% 22,5% 14,7%
Όχι 63,1% 57,8% 75,1% 77,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,8% 2,4% 8,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 690.1 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 30,0% 23,1% 19,4% 56,0% 9,3% 12,2% 17,4%
Όχι 63,1% 63,3% 70,5% 74,2% 36,0% 90,7% 78,0% 82,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 6,7% 6,4% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 690.2 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 47,9% 37,3% ,0% 16,7% 22,6% 20,7%
Όχι 63,1% 49,1% 60,8% 100,0% 66,7% 77,4% 79,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 2,0% ,0% 16,7% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 691 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 49,8% 33,3% 21,0%
Όχι 63,1% 47,5% 60,9% 75,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,7% 5,8% 4,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 692 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 18,5% 17,2%
Όχι 78,7% 77,5% 79,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 4,0% 3,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 693 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,5% 26,9% 22,0% 18,6% 21,0% 15,6% 15,4% 1,3%
Όχι 78,9% 62,0% 72,0% 78,4% 76,3% 81,1% 84,6% 96,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 11,1% 6,0% 3,1% 2,7% 3,3% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 694 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 19,4% 19,4% 13,3% 25,1% 4,2%
Όχι 78,7% 76,2% 74,3% 85,9% 72,0% 94,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 4,4% 6,3% ,7% 2,9% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 695 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,8% 9,3% 17,0% 23,3%
Όχι 78,7% 88,9% 78,3% 75,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 1,8% 4,8% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 696 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 18,5% 17,6% 18,6% 20,1% 20,5% 14,5%
Όχι 77,8% 78,9% 79,2% 73,1% 78,3% 82,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,5% 2,1% 6,8% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 697 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απ/ση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συντ/χοι Νοικ/ρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 12,8% 28,0% 18,4% 48,7% 22,1% 6,3% 13,7% 20,2% 22,3%
Όχι 78,7% 81,9% 70,9% 78,8% 51,3% 71,6% 93,7% 85,4% 72,1% 77,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 5,2% 1,1% 2,8% ,0% 6,4% ,0% ,9% 7,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 698 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 18,1% 16,8%
Όχι 78,7% 78,1% 80,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,8% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 699 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,6% 20,4% 21,5% 15,6% 19,2% 20,5% 14,0%
Όχι 78,9% 76,9% 74,7% 81,9% 78,5% 70,2% 82,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,4% 2,8% 3,8% 2,4% 2,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 700 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 7,5% 13,2% 20,3% 23,0% 20,5%
Όχι 78,7% 90,9% 81,5% 77,3% 73,1% 75,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 1,6% 5,2% 2,4% 3,9% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 701 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 15,7% 20,8% 11,0% 50,5%
Όχι 78,7% 81,9% 75,1% 84,0% 49,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 2,4% 4,0% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 702 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 17,2% 25,5% 17,6% 13,8% 25,6% 15,3%
Όχι 78,7% 78,4% 71,4% 79,8% 82,0% 69,2% 80,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 4,5% 3,2% 2,6% 4,2% 5,2% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 703 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 19,7% 17,0% 7,1%
Όχι 78,7% 77,3% 78,6% 92,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,0% 4,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 704 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 17,4% 16,4% 20,4%
Όχι 78,7% 79,6% 81,2% 72,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,0% 2,4% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 705.1 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν. Μακεδονία-Θράκη Κεντρ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 13,3% 25,0% 22,6% 36,0% 13,0% 9,8% 15,2%
Όχι 78,7% 80,0% 68,6% 67,7% 56,0% 87,0% 80,5% 84,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 6,7% 6,4% 9,7% 8,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 705.2 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 13,8% 39,2% ,0% 33,3% 29,0% 10,3%
Όχι 78,7% 83,2% 58,8% 100,0% 66,7% 71,0% 89,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 3,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 706 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται επισκεπτόμενοι κάποια βιβλιοθήκη Ναι 17,7% 14,1% 26,1% 19,3%
Όχι 78,7% 83,2% 68,1% 76,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 2,7% 5,8% 3,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%