Πίνακας 661 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 27,3% 14,5% 19,4%
Όχι 74,2% 70,0% 79,7% 76,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,7% 5,8% 4,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 662 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 30,4% 37,2%
Όχι 62,2% 65,2% 59,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,4% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 663 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,3% 36,2% 35,6% 31,9% 29,2% 38,4% 32,8% 41,6%
Όχι 62,2% 52,7% 58,9% 65,0% 67,5% 59,2% 67,2% 56,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,4% 11,1% 5,5% 3,1% 3,3% 2,4% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 664 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 23,1% 35,3% 33,5% 38,2% 31,3%
Όχι 62,2% 73,8% 58,4% 65,1% 58,5% 68,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,1% 6,3% 1,4% 3,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 665 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 40,4% 34,1% 31,9%
Όχι 62,2% 57,8% 61,5% 65,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 1,8% 4,4% 2,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 666 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 35,5% 35,2% 39,0% 30,9% 43,3% 33,7%
Όχι 60,8% 61,5% 59,8% 61,8% 55,4% 63,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,2% 1,3% 7,3% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 667 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 29,9% 37,7% 31,2% 49,3% 39,4% 34,8% 44,4% 30,4% 21,2%
Όχι 62,2% 65,7% 60,3% 66,0% 50,7% 54,3% 63,9% 54,6% 62,4% 78,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,4% 2,0% 2,8% ,0% 6,4% 1,4% ,9% 7,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 668 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 31,9% 39,8%
Όχι 62,2% 64,6% 56,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,5% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 669 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,3% 42,5% 36,8% 32,7% 32,6% 30,6% 31,1%
Όχι 62,1% 54,0% 59,5% 64,2% 65,2% 62,4% 65,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,4% 3,8% 3,2% 2,2% 7,0% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 670 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 33,2% 36,8% 36,4% 35,3% 29,5%
Όχι 62,2% 63,8% 57,9% 61,2% 60,2% 67,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 5,2% 2,4% 4,5% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 671 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 35,3% 31,8% 39,5% 33,8%
Όχι 62,2% 62,3% 64,1% 55,5% 66,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,4% 4,1% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 672 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 32,8% 42,3% 37,8% 35,0% 41,4% 24,9%
Όχι 62,2% 62,7% 54,5% 59,3% 60,7% 54,0% 71,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,5% 3,2% 2,8% 4,2% 4,6% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 673 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 35,6% 34,8% 15,3%
Όχι 62,2% 61,1% 61,0% 84,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,2% 4,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 674 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 37,4% 25,6% 26,6%
Όχι 62,2% 59,9% 71,2% 65,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,7% 3,2% 8,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 675.1 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 46,7% 26,9% 19,4% 20,0% 11,1% 17,1% 26,1%
Όχι 62,2% 46,7% 66,7% 74,2% 68,0% 88,9% 73,2% 73,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 6,7% 6,4% 6,5% 12,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 675.2 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 47,3% 47,1% ,0% 33,3% 22,6% 6,9%
Όχι 62,2% 50,0% 51,0% 100,0% 50,0% 77,4% 93,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,7% 2,0% ,0% 16,7% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 676 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από συγγενείς Ναι 34,2% 48,1% 26,1% 24,9%
Όχι 62,2% 49,5% 68,1% 70,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,4% 5,8% 4,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 677 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 33,0% 33,5%
Όχι 63,1% 62,2% 63,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,7% 2,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 678 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,2% 32,8% 37,5% 28,5% 37,5% 39,0% 33,1% 19,7%
Όχι 63,3% 56,1% 56,4% 69,1% 59,8% 57,7% 66,9% 78,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 11,1% 6,1% 2,4% 2,7% 3,3% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 679 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,3% 27,5% 36,7% 26,4% 41,7% 24,1%
Όχι 63,1% 69,4% 57,0% 72,2% 55,4% 74,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,1% 6,3% 1,4% 2,9% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 680 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από εκθέσεις βιβλίων Ναι 33,2% 13,5% 32,6% 42,9%
Όχι 63,2% 84,7% 62,8% 55,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 1,8% 4,6% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%