Πίνακας 641 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 11,8% 7,4% 4,6% 15,0%
Όχι 87,4% 85,5% 88,2% 89,6% 85,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,7% 4,4% 5,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 642 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 7,2% 10,8% 12,6% 4,3% 19,1% 5,0%
Όχι 87,4% 88,3% 86,0% 84,2% 91,5% 75,7% 90,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,5% 3,2% 3,2% 4,2% 5,2% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 643 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 12,2% 5,7% 8,7%
Όχι 87,4% 84,8% 89,4% 89,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 4,9% 2,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 644 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 9,8% 7,9% 4,5%
Όχι 87,4% 87,0% 89,8% 87,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,3% 2,4% 8,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 645.1 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 3,3% 4,5% 9,7% 16,0% 3,7% 2,4% 6,5%
Όχι 87,4% 86,7% 88,5% 80,6% 76,0% 96,3% 87,8% 93,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 10,0% 7,1% 9,7% 8,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 645.2 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 11,1% 5,9% ,0% ,0% 22,6% 13,8%
Όχι 87,4% 85,9% 92,2% 100,0% 83,3% 77,4% 86,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 2,0% ,0% 16,7% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 646 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 11,4% 4,3% 7,2%
Όχι 87,4% 85,9% 89,9% 88,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 2,7% 5,8% 4,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 647 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 21,6% 22,7%
Όχι 74,2% 74,0% 74,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,4% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 648 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,3% 19,5% 22,2% 19,8% 18,4% 30,6% 23,1% 24,2%
Όχι 74,3% 69,4% 72,3% 77,2% 78,9% 66,1% 76,9% 73,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 11,1% 5,5% 3,1% 2,7% 3,3% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 649 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 16,7% 21,7% 22,1% 25,7% 20,0%
Όχι 74,2% 80,1% 72,0% 76,5% 71,4% 78,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,1% 6,3% 1,4% 2,9% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 650 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 12,1% 21,4% 28,6%
Όχι 74,1% 86,1% 74,0% 69,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 1,8% 4,6% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 651 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,8% 22,4% 18,1% 27,9% 24,3% 16,3%
Όχι 73,5% 74,4% 79,8% 65,4% 74,4% 81,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,2% 2,1% 6,8% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 652 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 19,6% 35,1% 19,3% 40,4% 27,5% 25,3% 15,6% 18,2% ,0%
Όχι 74,2% 75,2% 63,8% 77,9% 59,6% 66,2% 73,4% 83,4% 74,6% 100,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 5,2% 1,1% 2,8% ,0% 6,4% 1,4% ,9% 7,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 653 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 22,2% 22,2%
Όχι 74,2% 74,1% 74,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,7% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 654 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,4% 33,8% 30,5% 16,2% 19,2% 25,7% 17,2%
Όχι 74,0% 63,5% 65,7% 80,6% 78,6% 65,0% 78,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,8% 3,8% 3,2% 2,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 655 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 17,6% 18,4% 22,9% 26,1% 24,3%
Όχι 74,2% 79,4% 76,4% 74,7% 70,1% 72,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 5,2% 2,4% 3,9% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 656 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 25,4% 20,0% 20,6% 35,5%
Όχι 74,2% 72,2% 75,8% 74,4% 64,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,4% 4,2% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 657 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 25,7% 34,1% 22,8% 23,3% 28,4% 13,2%
Όχι 74,2% 69,8% 62,7% 74,3% 72,5% 66,4% 83,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,5% 3,2% 2,8% 4,2% 5,2% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 658 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 27,4% 18,1% 17,6%
Όχι 74,2% 69,6% 77,5% 82,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 4,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 659 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 23,7% 17,1% 19,3%
Όχι 74,2% 73,4% 80,5% 72,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,8% 2,4% 8,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 660.1 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 13,3% 18,6% 19,4% 24,0% 5,6% 9,8% 10,9%
Όχι 74,2% 80,0% 75,0% 74,2% 68,0% 94,4% 80,5% 89,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 6,7% 6,4% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 660.2 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο-τηλεόραση Ναι 22,2% 26,6% 37,3% ,0% ,0% 41,9% 31,0%
Όχι 74,2% 70,4% 60,8% 100,0% 83,3% 58,1% 69,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 2,0% ,0% 16,7% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%