Πίνακας 621 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,9% 31,4% 29,2% 33,2% 47,8% 32,9%
Όχι 63,4% 65,4% 68,7% 60,0% 50,9% 64,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 3,2% 2,1% 6,8% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 622 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 33,7% 47,9% 34,3% 55,9% 40,8% 29,7% 17,6% 23,1% ,0%
Όχι 64,3% 61,1% 51,0% 62,9% 44,1% 52,9% 69,0% 81,5% 69,7% 100,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 5,2% 1,1% 2,8% ,0% 6,4% 1,4% ,9% 7,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 623 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 33,7% 28,1%
Όχι 64,3% 62,6% 68,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,7% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 624 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,6% 45,4% 42,5% 35,0% 27,7% 29,2% 19,7%
Όχι 63,8% 51,8% 53,8% 61,8% 70,1% 61,6% 76,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,8% 3,8% 3,2% 2,2% 9,3% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 625 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 17,6% 22,6% 27,4% 43,9% 43,3%
Όχι 64,3% 79,5% 72,2% 70,2% 52,2% 53,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 5,2% 2,4% 3,9% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 626 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 37,5% 28,6% 27,8% 69,3%
Όχι 64,3% 60,1% 67,3% 67,1% 30,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,4% 4,2% 5,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 627 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 29,4% 40,7% 37,2% 33,5% 34,9% 21,5%
Όχι 64,3% 66,1% 56,1% 60,0% 62,3% 59,9% 74,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,5% 3,2% 2,8% 4,2% 5,2% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 628 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 37,0% 29,6% 12,6%
Όχι 64,3% 60,0% 65,9% 87,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 4,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 629 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 35,0% 23,9% 25,0%
Όχι 64,3% 62,1% 73,7% 66,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,8% 2,4% 8,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 630.1 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 33,3% 21,2% 29,0% 32,0% 18,5% 19,5% 17,4%
Όχι 64,3% 60,0% 72,4% 64,5% 60,0% 81,5% 70,7% 82,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 6,7% 6,4% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 630.2 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 36,2% 45,1% 42,9% ,0% 48,4% 37,9%
Όχι 64,3% 60,8% 52,9% 57,1% 83,3% 51,6% 62,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,0% 2,0% ,0% 16,7% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 631 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 37,4% 26,1% 28,9%
Όχι 64,3% 59,9% 68,1% 67,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 2,7% 5,8% 4,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 632 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 13,3% 5,1%
Όχι 87,4% 82,1% 91,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,7% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 633 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 10,9% 10,0% 13,8% 11,1% 5,3% 3,1% ,0%
Όχι 87,5% 78,0% 83,5% 83,1% 85,6% 91,4% 96,9% 98,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,7% 11,1% 6,4% 3,1% 3,3% 3,3% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 634 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 11,5% 12,5% 4,0% 9,3% 3,1%
Όχι 87,4% 84,1% 80,9% 94,6% 87,3% 95,4%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,4% 6,6% 1,4% 3,3% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 635 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,6% 1,4% 6,6% 16,6%
Όχι 87,5% 96,9% 88,5% 81,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 1,8% 4,9% 2,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 636 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 9,4% 7,2% 6,8% 13,5% 12,9% 15,4%
Όχι 86,6% 89,3% 90,4% 79,3% 85,8% 82,0%
ΔΘ/ΔΑ 4,0% 3,5% 2,8% 7,3% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 637 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 11,5% 12,8% 7,7% 15,3% 12,5% ,0% 1,3% 12,4% 22,3%
Όχι 87,4% 83,2% 85,2% 89,5% 84,7% 81,1% 98,6% 97,8% 79,4% 77,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 5,2% 1,9% 2,8% ,0% 6,4% 1,4% ,9% 8,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 638 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% 9,6% 6,6%
Όχι 87,4% 86,5% 89,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 4,0% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 639 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,6% 20,0% 6,0% 9,6% 7,2% 11,4% 2,0%
Όχι 87,6% 76,6% 90,2% 87,2% 90,6% 79,3% 93,7%
ΔΘ/ΔΑ 3,8% 3,4% 3,8% 3,2% 2,2% 9,3% 4,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 640 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από το Ίντερνετ Ναι 8,7% ,0% 1,7% 2,6% 14,7% 20,6%
Όχι 87,4% 97,0% 93,1% 95,0% 80,9% 75,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,9% 3,0% 5,2% 2,4% 4,4% 4,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%