Πίνακας 601 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία Ναι 60,6% 67,0% 73,9% 54,1%
Όχι 36,2% 31,3% 20,3% 41,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,2% 1,7% 5,8% 4,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 602 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 64,7% 66,6%
Όχι 31,2% 31,5% 30,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 3,8% 2,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 603 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,6% 63,8% 73,8% 68,1% 57,3% 67,0% 66,7% 57,9%
Όχι 31,3% 25,1% 20,7% 29,9% 40,0% 30,7% 33,3% 40,2%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 11,1% 5,5% 2,0% 2,7% 2,4% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 604 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 62,6% 70,2% 60,4% 70,6% 54,1%
Όχι 31,2% 34,3% 24,1% 38,8% 26,5% 45,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 3,1% 5,7% ,7% 2,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 605 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 70,4% 65,7% 64,1%
Όχι 31,2% 27,8% 30,3% 34,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 1,8% 4,0% 1,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 606 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 67,3% 68,7% 60,2% 72,8% 57,7% 69,8%
Όχι 29,5% 28,1% 39,2% 21,0% 41,0% 27,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,3% 3,2% ,6% 6,1% 1,3% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 607 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 61,7% 70,4% 64,1% 75,1% 68,9% 59,4% 68,0% 70,3% 21,2%
Όχι 31,2% 33,9% 28,5% 34,2% 24,9% 24,7% 40,6% 31,0% 22,5% 78,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 4,4% 1,1% 1,7% ,0% 6,4% ,0% ,9% 7,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 608 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 65,7% 65,9%
Όχι 31,2% 31,1% 31,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 3,2% 2,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 609 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 66,0% 69,2% 68,3% 61,6% 65,3% 70,1% 66,0%
Όχι 31,0% 28,0% 28,0% 36,5% 32,5% 24,7% 30,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,0% 2,8% 3,8% 1,9% 2,2% 5,2% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 610 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 57,7% 61,6% 69,3% 70,1% 66,9%
Όχι 31,2% 40,7% 33,2% 28,3% 26,0% 31,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 1,6% 5,2% 2,4% 3,9% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 611 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 64,9% 67,5% 60,5% 100,0%
Όχι 31,2% 32,7% 29,3% 35,2% ,0%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 2,4% 3,3% 4,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 612 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 72,2% 68,2% 68,7% 61,3% 70,8% 62,5%
Όχι 31,2% 25,6% 28,6% 29,0% 34,5% 27,0% 34,1%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 2,3% 3,2% 2,3% 4,2% 2,2% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 613 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 66,3% 67,5% 43,4%
Όχι 31,2% 30,7% 29,1% 56,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 3,0% 3,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 614 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 68,0% 61,2% 59,1%
Όχι 31,2% 29,6% 36,4% 33,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 2,3% 2,4% 7,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 615.1 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 76,7% 69,9% 61,3% 60,0% 63,0% 39,0% 71,7%
Όχι 31,2% 16,7% 24,4% 32,3% 32,0% 37,0% 51,2% 28,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 6,7% 5,8% 6,5% 8,0% ,0% 9,8% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 615.2 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 71,0% 74,5% 14,3% 100,0% 61,3% 51,7%
Όχι 31,2% 26,6% 23,5% 85,7% ,0% 38,7% 48,3%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 2,4% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 616 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από φίλους Ναι 65,8% 72,1% 76,8% 59,6%
Όχι 31,2% 25,9% 17,4% 36,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,1% 2,0% 5,8% 3,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 617 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 28,8% 34,6%
Όχι 64,3% 66,7% 62,5%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 4,4% 3,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 618 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,1% 22,6% 23,0% 38,1% 36,3% 40,4% 26,2% 27,3%
Όχι 64,5% 66,4% 71,5% 58,9% 61,0% 56,3% 73,8% 70,8%
ΔΘ/ΔΑ 3,5% 11,1% 5,5% 3,1% 2,7% 3,3% ,0% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 619 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,0% 37,9% 28,3% 30,6% 36,7% 34,8%
Όχι 64,3% 59,0% 65,4% 68,0% 60,4% 63,6%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 3,1% 6,3% 1,4% 2,9% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 620 : Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Πριν αγοράσουν ένα βιβλίο ενημερώνονται από κριτικές σε εφημερίδες-περιοδικά Ναι 32,1% 14,0% 29,5% 46,1%
Όχι 64,2% 84,2% 65,9% 51,9%
ΔΘ/ΔΑ 3,6% 1,8% 4,6% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%