Πίνακας 541 : Αριθμός βιβλίων για τρίτους που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Αριθμός βιβλίων για τρίτους που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για τρίτους 54,9% 56,2% 47,8% 54,9%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 34,5% 37,0% 37,7% 32,2%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 4,4% 4,4% 2,9% 4,6%
ΔΓ/ΔΑ 6,2% 2,4% 11,6% 8,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 542 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 74,5% 62,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 13,1% 23,4%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 7,8% 9,6%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 4,6% 4,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 543 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 77,9% 84,8% 68,0% 51,1% 55,8% 74,7% 70,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 7,6% 7,9% 18,2% 25,2% 31,9% 14,9% 20,8%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,9% 3,4% 1,8% 7,9% 19,5% 10,0% 7,9% 6,7%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 11,1% 5,5% 5,9% 4,3% 2,4% 2,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 544 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 88,4% 82,2% 68,3% 38,3% 65,1%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 6,2% 7,6% 24,2% 32,7% 24,9%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 2,3% 1,8% 6,0% 25,1% 10,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 3,1% 8,4% 1,5% 3,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 545 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,7% 81,4% 68,0% 61,4%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 19,0% 10,6% 19,7% 20,7%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 6,2% 7,9% 12,3%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 1,8% 4,5% 5,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 546 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 69,1% 64,3% 68,9% 73,8% 73,8% 87,9%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 17,8% 19,2% 23,1% 15,3% 13,3% 2,6%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,2% 11,9% 6,5% 5,7% 11,6% 3,4%
ΔΓ/ΔΑ 4,0% 4,6% 1,5% 5,3% 1,3% 6,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 547 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 62,3% 48,1% 68,0% 59,6% 68,7% 74,5% 57,4% 86,5% 77,7%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 17,8% 32,6% 18,5% 25,1% 16,1% 18,3% 29,7% 6,3% 22,3%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 15,0% 18,2% 6,1% 8,8% 8,8% 5,4% 11,9% 1,4% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 4,9% 1,1% 7,4% 6,5% 6,4% 1,9% ,9% 5,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 548 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 68,3% 66,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 18,7% 19,5%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 8,4% 9,8%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 4,6% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 549 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,1% 65,4% 59,7% 71,8% 62,3% 59,9% 72,4%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 19,3% 18,8% 22,9% 18,3% 21,2% 15,8% 18,1%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,1% 11,7% 14,6% 7,0% 6,6% 17,4% 5,7%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 4,2% 2,8% 2,9% 9,9% 6,9% 3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 550 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 73,7% 66,5% 65,6% 59,9% 74,0%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 14,3% 18,0% 23,2% 25,1% 13,3%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 6,9% 7,3% 8,8% 10,3% 10,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 5,1% 8,2% 2,4% 4,6% 2,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 551 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 66,9% 69,2% 64,7% 86,0%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 18,1% 19,9% 17,8% 14,0%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 11,6% 7,4% 6,6% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 3,4% 3,5% 10,9% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 552 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 54,8% 66,5% 67,6% 72,0% 54,7% 70,2%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 15,8% 22,9% 20,4% 12,7% 16,6% 20,1%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 25,0% 6,7% 9,3% 10,9% 22,2% 3,5%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 4,5% 3,8% 2,7% 4,4% 6,6% 6,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 553 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 62,2% 72,1% 73,9%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 21,0% 17,6% 13,0%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 12,3% 6,6% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 4,4% 3,7% 13,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 554 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 69,4% 62,9% 64,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 19,1% 24,5% 13,3%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 8,3% 9,4% 11,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 3,2% 3,1% 11,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 555.1 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 70,0% 76,9% 58,1% 72,0% 85,2% 61,0% 76,1%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 20,0% 12,2% 22,6% 8,0% 5,6% 14,6% 13,0%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% ,0% 5,1% 12,9% 12,0% 7,4% 7,3% 10,9%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 10,0% 5,8% 6,5% 8,0% 1,9% 17,1% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 555.2 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 66,2% 54,9% 57,1% 100,0% 51,6% 69,0%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 21,6% 27,5% 28,6% ,0% 29,0% 17,2%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 9,3% 15,7% ,0% ,0% 19,4% 13,8%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 3,0% 2,0% 14,3% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 556 : Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Αριθμός βιβλίων για παιδιά που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για παιδιά 67,8% 67,7% 78,3% 66,5%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 18,9% 20,5% 10,1% 18,8%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 8,8% 9,1% 4,3% 9,2%
ΔΓ/ΔΑ 4,5% 2,7% 7,2% 5,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 557 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 3,63 1,91
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,36 4,48
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 1,35 2,10
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 1,94 2,42

Πίνακας 558 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 3,31 3,75 4,09 2,76 1,22 1,47 ,16
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 2,28 2,32 4,93 5,07 4,19 8,17 4,16
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 ,71 ,96 2,08 2,76 1,94 1,09 1,76
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 ,78 ,40 2,03 4,62 2,52 2,11 1,90

Πίνακας 559 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 2,63 3,99 1,49 2,41 1,69
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 4,11 3,24 3,93 5,07 9,00
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 2,10 1,16 1,64 2,53 2,28
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 ,43 ,61 2,02 5,34 2,58

Πίνακας 560 : Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο για διάφορους λόγους κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Για υποχρεωτική ανάγνωση Μέσος όρος 2,66 ,69 2,07 5,00
Για ελεύθερη ανάγνωση Μέσος όρος 4,43 1,81 3,93 6,73
Για τρίτους Μέσος όρος 1,76 ,52 1,53 2,88
Για παιδιά Μέσος όρος 2,21 1,63 1,89 3,28