Πίνακας 497 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 56,2% 67,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 25,2% 21,1%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 13,0% 7,2%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 5,6% 4,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 498 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,7% 32,7% 50,5% 52,2% 64,1% 74,9% 72,6% 91,9%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,8% 41,6% 28,6% 30,2% 21,9% 14,5% 17,6% 6,2%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,8% 14,6% 16,2% 11,7% 9,7% 5,2% 7,3% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 11,1% 4,7% 5,9% 4,3% 5,4% 2,5% 1,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 499 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζ/νοι / Χήροι / Αλλο
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 49,7% 48,2% 75,4% 65,5% 86,5%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 39,7% 29,3% 14,8% 22,7% 7,3%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 7,5% 14,8% 6,8% 8,0% 4,6%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 3,1% 7,7% 3,0% 3,9% 1,5%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 500 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 81,9% 67,7% 42,1%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 14,2% 20,1% 33,2%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,8% 1,2% 7,8% 18,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 2,6% 4,3% 6,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 501 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 61,5% 68,8% 70,4% 49,8% 48,8% 34,3%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 23,9% 20,8% 23,3% 28,4% 24,3% 34,7%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 10,2% 5,5% 5,7% 14,7% 25,6% 24,9%
ΔΓ/ΔΑ 4,4% 4,8% ,6% 7,2% 1,3% 6,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 502 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απ/ση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συντ/χοι Νοικ/ρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 52,9% 52,1% 64,6% 74,4% 59,0% 94,0% 86,0% 41,5% 78,8%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 25,8% 31,2% 22,2% 19,2% 26,3% 5,2% 9,4% 34,5% 21,2%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 14,0% 13,7% 8,6% ,0% 8,4% ,0% ,9% 17,7% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 7,3% 3,1% 4,7% 6,5% 6,4% ,8% 3,7% 6,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 503 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 60,9% 66,8%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 23,3% 22,1%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 10,7% 7,4%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 5,2% 3,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 504 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,5% 39,7% 59,4% 65,1% 62,3% 63,2% 76,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 23,0% 29,5% 23,6% 24,4% 23,7% 22,0% 16,9%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 24,5% 14,1% 7,4% 5,1% 9,6% 2,3%
ΔΓ/ΔΑ 4,8% 6,3% 2,8% 3,2% 8,9% 5,2% 4,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 505 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 86,3% 74,0% 66,5% 52,0% 44,9%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 8,7% 13,6% 22,9% 29,5% 33,3%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% ,8% 3,1% 6,4% 15,4% 19,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 4,2% 9,2% 4,3% 3,2% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 506 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 58,8% 64,7% 66,0% 51,1%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 27,5% 20,7% 18,1% 34,8%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 10,2% 11,1% 3,6% 14,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 3,6% 3,5% 12,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 507 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 56,1% 60,6% 60,5% 61,0% 67,7% 67,0%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 24,0% 25,9% 22,8% 25,1% 19,3% 20,6%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 14,8% 10,4% 14,2% 9,7% 5,6% 4,7%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 5,1% 3,2% 2,5% 4,2% 7,4% 7,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 508 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 61,5% 63,2% 66,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 22,9% 23,4% 18,2%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 11,3% 9,1% 2,1%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 4,3% 4,3% 13,1%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 509 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 62,2% 69,7% 58,4%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 23,1% 21,0% 23,6%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 11,3% 5,4% 6,0%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 3,3% 3,9% 12,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 510.1 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 66,7% 58,3% 54,8% 64,0% 66,7% 61,0% 45,7%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 16,7% 21,8% 29,0% 20,0% 27,8% 17,1% 50,0%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 3,3% 12,2% 9,7% 4,0% 3,7% 9,8% 4,3%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 13,3% 7,7% 6,5% 12,0% 1,9% 12,2% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 510.2 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 64,1% 62,7% 85,7% 83,3% 51,6% 62,1%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 21,6% 29,4% ,0% 16,7% 29,0% 27,6%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 12,0% 5,9% ,0% ,0% 16,1% 6,9%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 2,4% 2,0% 14,3% ,0% 3,2% 3,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 511 : Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Αριθμός βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για υποχρεωτική ανάγνωση 62,6% 63,0% 59,4% 62,8%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 22,9% 21,5% 13,0% 25,3%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 9,7% 13,5% 15,9% 6,1%
ΔΓ/ΔΑ 4,7% 2,0% 11,6% 5,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 512 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά φύλο


Σύνολο Φύλο
Ανδρες Γυναίκες
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,8% 38,8% 28,1%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,3% 44,2% 51,5%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,1% 12,0% 14,0%
ΔΓ/ΔΑ 5,8% 5,1% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 513 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά ηλικιακή κατηγορία


Σύνολο Ηλικία
15-17 ετών 18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,9% 38,6% 48,4% 26,6% 26,7% 20,7% 39,7% 35,3%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,1% 46,9% 40,2% 52,0% 46,8% 59,3% 43,2% 47,3%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,2% 3,4% 7,2% 15,1% 19,2% 11,6% 16,0% 12,9%
ΔΓ/ΔΑ 5,9% 11,1% 4,2% 6,4% 7,3% 8,3% 1,1% 4,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 514 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά οικογενειακή κατάσταση


Σύνολο Τύπος νοικοκυριού
Ανύπαντροι / Μένουν μόνοι Ανύπαντροι / Συζούν Παντρεμένοι / Χωρίς παιδιά κάτω των 18 Παντρεμένοι / Με παιδιά κάτω των 18 Διαζευγμένοι/Χήροι/Αλλο
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,8% 26,8% 40,6% 32,5% 22,7% 32,8%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,3% 50,4% 42,9% 50,4% 55,8% 42,7%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,1% 11,2% 9,1% 12,0% 17,0% 24,5%
ΔΓ/ΔΑ 5,8% 11,6% 7,4% 5,1% 4,5% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 515 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά επίπεδο εκπαίδευσης


Σύνολο Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου
Κατώτερη Μέση Ανώτερη
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,8% 40,3% 35,3% 23,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,2% 48,2% 47,3% 50,5%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,1% 2,1% 12,0% 20,5%
ΔΓ/ΔΑ 5,9% 9,4% 5,4% 5,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 516 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,7% 31,3% 37,6% 29,5% 34,5% 40,9%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,0% 51,5% 44,9% 48,3% 36,9% 42,0%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,9% 11,6% 16,0% 15,3% 17,5% 14,5%
ΔΓ/ΔΑ 5,5% 5,5% 1,5% 6,9% 11,1% 2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 517 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,8% 30,1% 21,0% 24,0% 47,1% 34,3% 35,2% 31,9% 50,4% 21,2%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,3% 47,5% 53,5% 50,9% 29,5% 44,8% 50,7% 59,5% 37,4% 50,6%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,1% 15,7% 23,6% 14,2% 23,4% 14,5% 11,1% 5,8% 6,5% 28,3%
ΔΓ/ΔΑ 5,8% 6,7% 1,9% 11,0% ,0% 6,4% 2,9% 2,8% 5,7% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 518 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,8% 30,9% 37,4%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,3% 48,7% 47,2%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,1% 13,5% 12,1%
ΔΓ/ΔΑ 5,8% 6,9% 3,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 519 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,6% 28,1% 26,2% 32,1% 27,4% 28,3% 43,6%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 47,9% 49,3% 50,1% 50,5% 51,3% 46,8% 41,8%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,4% 18,4% 19,0% 11,5% 13,1% 19,6% 7,4%
ΔΓ/ΔΑ 6,0% 4,2% 4,7% 5,9% 8,2% 5,2% 7,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 520 : Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Αριθμός βιβλίων για ελεύθερη ανάγνωση που αγόρασαν τον τελευταίο χρόνο Δεν αγόρασαν κανένα βιβλίο για ελεύθερη ανάγνωση 32,8% 39,0% 33,6% 37,3% 24,2% 31,0%
Αγόρασαν από 1 εώς 9 βιβλία 48,3% 46,2% 45,4% 49,5% 54,5% 46,1%
Αγόρασαν από 10 βιβλία και πάνω 13,1% 6,5% 11,3% 10,8% 18,1% 16,5%
ΔΓ/ΔΑ 5,8% 8,4% 9,7% 2,4% 3,2% 6,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%